Zahájení činnosti mladých zemědělců

Program Zahájení činnosti mladých zemědělců je zaměřen na podporu zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v živočišné i rostlinné výrobě. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy. Program spadá pod Program rozvoje venkova na období 2014-2020.

K čemu je dotace určena?

Dotace na zemědělské stavby a technologie pro živočišnou či neživočišnou výrobu, dále na nákup půdy či nákup hospodářských zvířat a krmiv atd.

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 15. 7. 2021

Kdo může o dotace žádat?

Zemědělci ve věku 18-40

Výše dotace?

Až do výše 50 %

K čemu je dotace určena?

Podpory lze využít na realizaci podnikatelského plánu začínajícího mladého zemědělce. Podnikatelským plánem se pro účely dotace rozumí souhrn veškerých výdajů a činností souvisejících se zemědělskou výrobou. Dotaci lze tedy použít např. na: 

 • zemědělské stavby a technologie pro živočišnou výrobu;
 • zemědělské stavby a technologie pro rostlinnou výrobu a školkařskou produkci; 
 • výstavbu nosných konstrukcí včetně protikroupových a protidešťových systémů a sítí na ochranu proti ptactvu v nových výsadbách vinné révy;
 • pořízení mobilních strojů sloužících zemědělské prvovýrobě; 
 • nákup zemědělských nemovitostí vč. půdy; 
 • nákup hospodářských zvířat a krmiv;
 • nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu podniku;
 • nákup hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu podniku.

Výše dotace?

Výše dotace je stanovena na 45 tis. EURO, tj. cca 1.250.000,-Kč a je poskytnuta ve třech splátkách.

 • 50 % dotace je vyplaceno po schválení podnikatelského záměru a podpisu Dohody o poskytnutí dotace
 • 45 % dotace je vyplaceno po dvou letech plnění podnikatelského záměru
 • 5 % dotace je vyplaceno v případě řádného naplnění podnikatelského plánu

Kdo může o dotace žádat?

 • Program je určen pro všechny mladé zemědělce ve věku 18-40 let včetně, kteří mají minimální zemědělskou kvalifikaci a zahajují zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku
 • Dotaci současně mohou čerpat pouze podniky, které splňují definici mikro a malého podniku

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN
 • Příjem žádostí probíhá do 15. 7. 2021

Jaké jsou základní podmínky dotace?

 • Žadatel musí zahajovat činnost poprvé - tzn. není před podáním žádosti o dotaci déle než 24 měsíců evidován jako zemědělský podnikatel (v případě právnických osob nesmí osoba plnící funkci statutárního orgánu tuto funkci vykonávat déle než 24 měsíců před podáním žádosti o dotaci).
 • Podnikatelský plán podpořený dotací musí žadatel realizovat minimálně po dobu 4 let (48 měsíců).
 • Žadatel ke dni podání žádosti o dotaci musí splňovat stanovenou minimální a maximální velikost podniku definovanou dosažením minimální, resp. maximální hodnoty standardní produkce (o dotaci se tedy nemohou ucházet žadatelé, kteří před podáním žádosti nedisponují alespoň minimální hodnotou standardní zemědělské produkce).

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.