Digitální podnik

K čemu je dotace určena?

Podpora digitální transformace podniků

Kdy je možné o dotaci požádat?

Plánované vyhlášení výzvy je leden - březen 2023

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední a velké podniky

Jaká je celková výše dotace?

Až 60 %

 • Vyhlášení výzvy očekáváme v prvním kvartálu roku 2023. Informace o výzvě jsem převzali z výzvy minulého období. Informace aktualizujeme, jakmile budou pro žadatele dostupné.
 • Víte, že se jedná o titul, který vás zajímá? Programy digitalizace jsou jedny z nejnáročnějších na přípravu. Pokud byste chtěli na začátku příštího roku o tento dotační titul žádat, je nutné s přípravami začít co nejdříve. Za naše poradenství platíte až ve chvíli, kdy pro vás dotaci získáme.

K čemu je dotace určena?

 • Podpora digitální transformace firmy, jedná se o podporu nákupu nevýrobních technologií (MES, MIS atd.), které vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie – pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží, nebo robotické uklízení v areálu firmy dále například SW typu WMS atd.
 • Vnitropodniková konektivita (i senzorové sítě). Zajištění konektivity uvnitř podniku (aktivní i pasivní prvky sítě, nezbytná měřicí technika a instalační materiál) i zajištění bezpečného mobilního provozně spolehlivého distančního přístupu zaměstnanců
 • Součástí jsou chytré senzory umožňující monitoring provozních parametrů, jako je spotřeba, teplota, aktuální stav atd. 
 • Kybernetická bezpečnost – podporována tak je systémová integrace pořizovaných či rozšiřovaných IT řešení, systémů a zabezpečení, služby poradců a expertů v oboru počítačové bezpečnosti
 • Jednorázová školení (certifikační proces) a nezbytné pomůcky nutné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov. Jedná se například o IT certifikáty, digital skills atd. 
 • BIM a CDE systémy poskytované jako služba pro vytváření digitálních modelů ve stavebnictví a příbuzných oborů 
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie, která by verifikovala uskutečnění procesu digitální transformace

Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31. 8. 2024, nerozhodne-li poskytovatel podpory jinak.

Kategorie počáteční investice:

 • Zásadní změna celkového výrobního postupu
 • Založení nové provozovny
 • Rozšíření kapacity stávající provozovny
 • Rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny

Způsob financování je ex-post, což znamená, že dotace je proplacena po ukončení projektu.

Jaké jsou povinné přílohy k dotaci?

 • Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední 2 uzavřená účetní období
 • Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován – list vlastnictví + snímek katastrální mapy, nebo kupní smlouvu/smlouvu o smlouvě budoucí kupní, nebo nájemní smlouvu minimálně po dobu udržitelnosti projektu (5 let od ukončení realizace projektu), nebo jiný relevantní dokument
 • Souhlas vlastníka
 • Podnikatelský záměr dle povinné osnovy
 • Další dokumenty dokládající skutečnosti uvedené v Podnikatelském záměru (např. smlouvy o spolupráci, certifikáty atd.)
 • Kategorizace CZV a doklady, jež prokazují hospodárnost
 • Výstup z absolvování online testu digitální zralosti

Kdo může žádat? 

 • Malý podnik - 40-60 %

 • Střední podnik - 30-50 %

 • Velký podnik – 30-40 % (pouze na území Severezápad, Severovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko)

Výzva je plánována jako kolová, což znamená, že pro schválení projektu je zásadní kvalita jeho zpracování, a včasné podání projektu. Projekty jsou hodnoceny a získávají body za následující parametry:

 1. Pořízení systémů ERP nebo MIS – posouzení, zdali nově pořizovaný IS bude pouhou prostou náhradou již stávajícího systému, či jestli jeho pořízení bude pro žadatele znamenat významný přínos v rozšíření funkcionalit s širším dopadem na fungování firemních procesů společnosti
 2. Posílení kybernetické bezpečnosti – posouzení, zdali žadatel hodlá pořídit komplexní soubor technologií či služeb, které přispějí ke znatelnému zvýšení kybernetické bezpečnosti firmy žadatele nebo zdali hodlá pořídit jen dílčí prvky technologií či služeb
 3. Digitalizace logistiky – posouzení, zdali žadatel bude pořizovat v rámci PZ logistické technologie, nebo zdali cílem PZ bude radikální změně fungování skladu nákupem nových technologií (SW i HW)
 4. Využití cloudových služeb – posouzení, zdali v projektu budou využívány cloudové služby i mimo kancelářské balíky a cloudová uložiště
 5. Monitoring / big data analýzy – posouzení, zdali některé pořizované technologie umožňující primární sběr dat nebo i následné zpracování dat – př. technologie IoT, SNMP atd.
 6. Poměr pokročilých technologií vůči základním – posouzení o zastoupení technologií spadajících pod Pokročilé v rámci excelové tabulky pro kategorizaci majetku

 7. Využívání prvků umělé inteligence – posouzení, zdali budou v rámci projektu pořizovány technologie s prvky umělé inteligence (AI) – př. osobní virtuální asistenty, chatboty atd.

 8. Digital skills – posouzení, zdali v rámci PZ hodlá žadatel investovat i do školení svých zaměstnanců za účelem získání mezinárodně uznávaného certifikátu v oboru ICT

 9. Posouzení vlivu zavádění prvků Digitálního podniku na snížení uhlíkové stopy firmy – posouzení, zdali pořízení nových technologií či příslušeného SW v rámci projektu bude mít měřitelný pozitivní dopad na snížení uhlíkovou stopu firmy – př. prvky Smart Office, BIM atd.

 10. Prvožadatel – žadatel nemá aktivní projekt v programech Technologie 4.0 nebo Digitální podnik v rámci OPPIK


Proč o dotaci žádat s GRANTEXem?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace. 
 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme. 
 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky na digitální transformaci, díky tomu vám umíme pomoci s technickým návrhem projektu tak, aby skutečně efektivně řešil digitalizaci vašeho podniku. 

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALA VÁS DOTACE NA DIGITÁLNÍ PODNIKY?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky

Zvolte prosím, o jaký typ dotací se zajímáte: *