Bezpečnost dopravy - Chodníky

Státní fond dopravy a infastruktury vypisuje Program Bezpečnost dopravy - Chodníky, který je určen ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

K čemu je dotace určena?

Rekonstrukce chodníků podél silnic

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva je plánována na září 2021

Kdo může o dotace žádat?

Města a obce

Výše dotace?

Až do výše 85 %

K čemu je dotace určena?

Příspěvek lze poskytnout na akce investičního charakteru podél silnic I., II. nebo III. třídy nebo podél místních komunikací přostřednictvím:

 • Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků;
 • výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy (MHD, integrované dopravy atd.) podél autobusových zastávek; 
 • výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů;
 • výstavby nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky;
 • výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky;
 • nasvětlení přechodů pro chodce, které splňují požadavky dle technických kvalitativních podmínek;
 • světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce, ale vždy ve vazbě na bezbariérově upravený přechod pro chodce;
 • měřiče rychlosti vozidel s informativními ukazateli okamžité rychlosti vozidel (pouze informativní měřiče bez možnosti jejich využití pro sledování a zpracování podnětů pro zahájení řízení v souvislosti s přestupky řidičů).

Výše dotace?

 • Dotace až 20 mil. Kč;
 • Dotace až 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Kdo může o dotace žádat?

 • Příjemcem příspěvku může být obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část).

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Nová výzva je plánována na září 2021.

Základní podmínky – na co si dát pozor

 • Příspěvek nelze použít na zpětné proplacení již uhrazených nákladů souvisejících s realizací akce s výjimkou narovnání vlastního podílu příjemce stanoveného ve smlouvě a za podmínek v ní uvedených.
 • Příjemce je povinen zajistit, aby na žádném z pozemků ve vlastnictví Příjemce v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy ani na financovaném objektu nebylo žádné reklamní zařízení, které by bylo zřízené nebo provozované v rozporu s. § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Příjemce je povinen zajistit, že v souvislosti s fakturací plnění, kde k úhradě budou použity finanční prostředky poskytované z rozpočtu SFDI, nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti, jelikož v případě akce, pro kterou budou finanční prostředky poskytnuty, příjemce vystupuje v pozici osoby nepovinné k dani z přidané hodnoty.
 • Příjemci jsou povinni vést účetnictví v souladu s předpisy ČR způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení účetních položek financované Akce k platbám realizovaným z poskytnutého Příspěvku na Akci v souladu se Smlouvou

Jak postupovat při podání žádosti? 

-1-

Je třeba nechat si připravit položkový rozpočet (XLS a PDF) – v oceněném soupisu prací musí být vyznačeny položky neuznatelných nákladů.

-2-

Vyřídit pravomocné stavební povolení nebo obdobný doklad nahrazující SP.

-3-

Projektová dokumentace ověřená zpracovatelem a stavebním úřadem schválená ve stavebním řízení ve smyslu stavebního zákona nesmí být starší 6 let!

-5-

Zajistit stanovisko odboru dopravy krajského úřadu z hledisek veřejné prospěšnosti, bezpečnosti dopravy a potřebnosti Akce ve vazbě na existující krajský program (generel dopravy, koncepce cyklistické dopravy)

-4-

Dodat doklad o koordinaci akce se správcem přilehlé komunikace v případě koordinovaných akcí

Nejste si jistí, jestli to zvládnete? 
S touto dotací máme rozsáhlé zkušenosti, rádi pomůžeme i s vaším projektem.  Stačí se ozvat.

Mohlo by vás zajímat...

Dotace na chodníky: Rekonstrukce a výstavba chodníků

Dotace na chodníky: Rekonstrukce a výstavba chodníků

Dotace pro obce podporují širokou škálu projektů. Dva naši klienti žádali o dotace na rekonstrukci a výstavbu chodníků podél silnic I. třídy. Cíleně jsme vybrali dvě odlišně velké obce, abychom demonstrovali, že u dotace na počtu obyvatel opravdu nezáleží.

Rozhovor s úspěšnou žadatelkou o dotaci, starostkou obce Proboštov

Rozhovor s úspěšnou žadatelkou o dotaci, starostkou obce Proboštov

Zajímá vás, jaká jsou úskalí přípravy žádosti o dotaci a k čemu je dobré spolupracovat s poradenskou firmou? V rozhovoru se dozvíte odpovědi nejen na tyto otázky.

Nový stavební zákon slibuje zrychlení a zjednodušení

Nový stavební zákon slibuje zrychlení a zjednodušení

Legislativní rada vlády má na programu červnového jednání zařazen návrh nového stavebního zákona. Platit by měl od jara roku 2021 a postupně nabíhat v účinnost do poloviny roku 2023.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky