Posílení biodiverzity

Program Posílení biodiverzity je součástí Prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, je zaměřen na zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Program je součástí Operačního programu Životní prostředí. 

K čemu je dotace určena?

Podpora péče o vzácné druhy, péče o cenná stanoviště, prevence a omezování šíření invazivních druhů

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 2. 11. 2020

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce, svazky obcí, NNO, příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty

Výše dotace?

Až do výše 100 %

K čemu je dotace určena?

Podporu lze využít na projekty zaměřené na:

 • speciální péči o vzácné biotopy jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílenou na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů);
 • speciální péči cílenou na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť;
 • opatření na podporu druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném prostředí, včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů;
 • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť;
 • sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta;
 • instalaci jednoduchých zařízení instalovaných v terénu např. naučné tabule, naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky).

V rámci projektu jsou podporovány následující výdaje:

 • výdaje na výrobky a technologie přímo související s projektem;
 • stavební práce a další služby přímo související s projektem;
 • nákup nemovitosti;
 • výdaje na publicitu projektu.

Výše dotace?

 • Dotace až 100 % za způsobilých výdajů
 • Minimální výše způsobilých výdajů je 250 tis. Kč

Kdo může o dotace žádat?

 • Kraje, obce a města, svazky obcí
 • Státní podniky
 • Státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je OTEVŘEN.
 • Příjem žádostí probíhá do 2. 11. 2020.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky