Nízkouhlíkové technologie - bioplyn na biometan

Program Nízkouhlíkové technologie je součástí Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zavedení inovativních technologií z oblasti obnovitelných zdrojů energie, a využití druhotných surovin. Program si bere za cíl zvýšit využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se v ČR prozatím běžně neuplatňují. Program je určený pro území ČR, mimo hl. m. Prahy.

K čemu je dotace určena?

Na výstavbu tepelných rozvodných zřízení z bioplynových stanic 

Kdy je možné o dotaci požádat?

Vyhlášení výzvy 8.6.2020

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky

Výše dotace?

Až do výše 75 %

K čemu je dotace určena?

 • dlouhodobý hmotný majetek;

 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).

Na co lze získat podporu:

 • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě;
 • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.)..

Výše dotace?

 • minimální výše dotace 500 tis. Kč a maximální do výše 35 mil. Kč;
 • maximální míra podpory se stanoví z rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice, nesmí však přesáhnout 75 %.

Kdo může o dotace žádat?

 • Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost;
 • podniky vlastněné ze 100 % veřejným sektorem.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program bude vyhlášen 8. 6. 2020.
 • Příjem žádostí proběhne od 22. 6. 2020 do 30. 11. 2020.

Jaké jsou základní podmínky dotace – na co si dát POZOR?

 • NENÍ podporován nákup olověných a alkalických akumulátorů.
 • NENÍ možné pořídit vůz, který již vstoupil do odpisů.
 • V okamžiku podání žádosti MUSÍ žadatel předložit dokumenty k prokázání vlastnických práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován. Případně nájemní smlouvu. Trvání nájemního či podnájemního vztahu MUSÍ trvat nejméně do konce doby udržitelnosti projektu.
 • K žádosti o dotaci je NUTNÉ předložit projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení včetně položkového rozpočtu stavby - program je tedy určen především pro projekty v pokročilém stupni připravenosti.
 • Žadatel MUSÍ předložit Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát za poslední 2 uzavřená účetní období.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zahájit přípravu projektové dokumentace a položkového rozpočtu, pokud již tyto dokumenty nemáte k dispozici.
 4. Zahájit potřebné kroky potřebné pro získání územního rozhodnutí případně veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní řízení.
 5. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky