Jak funguje proces čerpání dotace?

Rozhodujete se, jestli se pustit do přípravy dotačního projektu či nikoli? 

Seznamte se s celým procesem krok za krokem, získáte tak lepší představu o tom, do čeho vlastně jdete. 

1.

Výběr vhodného dotačního programu

V prvním kroce je nutné si dobře promyslet svůj záměr, který chcete realizovat a poté vybrat ten nejvhodnější dotační titul, jehož podmínky záměru odpovídají. 
Nevíte, jaký dotační titul nejlépe odpovídá vašemu záměru?
Určitě vám pomůže náš přehled dotací.  

Pokud již máte vybraný dotační titul, je zapotřebí o dotaci požádat.  Žádosti o dotaci se předkládají v rámci tzv. dotačních výzev - časově vymezené období, ve kterém je v rámci daného dotačního programu možné žádat o dotaci. 

POZOR na dodržení všech podmínek dotačního titulu a doložení povinných příloh k žádosti o dotaci. 

2.

Příprava a odevzdání žádosti o dotaci

3. 

Hodnocení žádosti o dotaci

Po předložení žádosti příslušnému poskytovateli dotace probíhá její vyhodnocení nejčastěji ve 3 kolech: 

1. kolo - formální hodnocení
Posouzení základních kritérií z hlediska formální správnosti a úplnosti žádosti.  
2. kolo - věcné hodnocení
Kvalitativní vyhodnocení obsahové stránky projektu na základě předem stanovených kritérií.
3. kolo - hodnocení výběrovou komisí
Rozhodnutí komise o schválení či zamítnutí žádosti o dotaci na podkladě výsledků věcného hodnocení. 

V případě, že projekt úspěšně projde hodnocením a v rámci připravené finanční alokace v příslušné dotační výzvě je na něj dostatek finančních prostředků, docházení k uzavření právního aktu poskytnutí podpory. 

Na základě právního aktu vzniká žadateli nárok na poskytnutí dotace za předpokladu splnění podmínek pro její vyplacení. Z žadatele se v tento okamžik stává příjemce dotace. 

Mezi nejčastější formy právního aktu patří tzv. Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Smlouva o poskytnutí dotace. 

4.

Právní akt poskytnutí podpory

5.

Realizace projektu

Uzavřením právního aktu zpravidla začíná běžet tzv. období realizace projektu. Během tohoto období je příjemce dotace povinen projekt zrealizovat dle časového, obsahového i finančního plánu uvedeného v žádosti o dotaci. 

POZOR - při realizaci musí příjemce dodržet podmínky, které mu dotační titul stanovuje - mezi nejdůležitější patří např. plnění povinných indikátorů, správný výběr dodavatelů či dodržení harmonogramu. 

V rámci realizace projektu dochází rovněž k finančnímu vypořádání (proplacení) dotace. Proplácení dotace probíhá ve dvou možných režimech. 

1. režim EX POST
EX POST režim je častěji využívanou formou proplácení dotace. Probíhá na základě žádosti o platbu až po kompletní úhradě výdaje ze strany příjemce. 

2. režim EX ANTE
V režimu EX ANTE je dotace příjemce částečně či kompletně poskytnuta dopředu na jeho příslušný účet a terpve následně dochází k úhradám výdajů v rámci projektu. 

6.

Finanční vypořádání dotace

7.

Udržitelnost projektu

Po ukončení realizace začíná běžet období tzv. udržitelnosti projektu. Nejčastěji trvá mezi 3 až 5 lety. 

Po tuto dobu je příjemce dotace povinen zachovat a udržet výstupy projektu a současně dále naplňovat povinné indikátory. 

POZOR - v období udržitelnosti nelze prodat ani zcizit jeho výstupy.

Věděli jste, že v období tzv. udržitelnosti projektu vám v případě nedodržení podmínek hrozí krácení dotace či dokonce její vrácení? 

ZAJÍMÁ VÁS O DOTACÍCH VÍCE?

Napište nám svůj dotaz a naši dotační specialisté vám poradí.

Máme přesah v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.