Pojištění majetku a odpovědnosti

O GRANTEXU > Články a informace > O pojištění > Pojištění majetku a odpovědnosti

Pojištění majetku

Pojištění majetku je jedním ze základních pojištění, které slouží k ochraně majetku sloužícího k provozování podnikatelské činnosti a zároveň chrání pojištěný subjekt před možnými negativními dopady a finančními ztrátami vzniklými poškozením nebo zničením tohoto majetku.

Hlavním cílem pojištění majetku je ochrana proti následkům nepředvídatelných událostí.

Dle druhu se majetek dělí to následujících kategorií:

Věci nemovité:

 • budovy;
 • jiné stavby;
 • součásti budov a staveb.

Věci movité hmotné:

 • provozní zařízení;
 • zásoby;
 • cennosti, peníze;
 • věci převzaté;
 • věci zaměstnanců.

Věci movité nehmotné:

 • software;
 • licence.

Ostatní věci movité:

 • vzorky a modely;
 • věci zvláštní hodnoty;
 • dokumenty.

Aby bylo pojištění majetku správně nastavené a funkční, věnujeme vždy pozornost tzv. podpojištění. V případě, že je majetek pojištěn na nižší hodnotu (pojistnou částku), než je skutečná hodnota tohoto majetku, v případě škody může pojišťovna uplatnit institut podpojištění a krátit výplatu pojistného plnění.

Sjednává na tato rizika:

 • Základní rizika – FLEXA – požár, výbuch, úder blesku, pád letadla;

 • Katastrofická rizika – záplava, povodeň, zemětřesení;

 • Ostatní živelní nebezpečí – vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád stromů, stožárů a ostatních předmětů, lavina, pokles a sesuv půdy atd.;
 • Odcizení – krádež, loupež;
 • Vandalismus.

Pojištění je vhodné pro všechna odvětví podnikatelské činnosti i pro veřejný sektor.


Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti (provozní činnost) by mělo být samozřejmou součásti pojistného krytí každého podnikatelského subjektu, ať už osoby právnické či fyzické, a jako takové patři k základním pojistným produktům nabízeným naprostou většinou pojistitelů na našem trhu. U některých bývá označováno jako „pojištění odpovědnosti podnikatelů“, aby bylo zřejmé jeho odlišení od „pojištění odpovědnosti občanů“, tedy fyzických osob nepodnikajících, které se z právního hlediska řídí jinými podmínkami.
U pojištění odpovědnosti je velmi důležité správné nastavení limitů pojistného plnění a také to, aby parametry pojistné smlouvy odpovídaly potřebám klienta a podnikatelským činnostem, které klient vykonává.

Pojištění odpovědnosti se obvykle vztahuje na újmu způsobenou:

 • pojištěným (pojistníkem);
 • oprávněným zástupcem pojištěného (pojistníka) a osobami pověřenými z titulu své funkce vedením pojištěného provozu nebo dozorem nad ním;
 • zaměstnanci pojištěného (pojistníka) při plnění pracovních úkolů.
Na tomto místě je třeba zdůraznit, že za újmu způsobenou zaměstnancem či jinou osobou použitou podnikatelem při splnění jeho závazků třetí osobě odpovídá vždy zaměstnavatel, resp. podnikatel, který pak může uplatnit následný regresní nárok.

Jakkoliv se pojištění majetku a odpovědnosti na první pohled může zdát jednoduché, doporučujeme věnovat těmto oblastem čas a správným nastavením pojistného programu na začátku spolupráce předejít možným ztrátám do budoucna.

Vždy individuálně řešíme potřeby každého klienta a tyto pojistné programy šijeme na míru jejich potřebám.

Kontaktujte nás pro bezplatnou a nezávaznou nabídku pojištění.

ZAUJALA VÁS NABÍDKA POJIŠTĚNÍ?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

ZAUJALO VÁS POJIŠTĚNÍ?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky