Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 5. díl

11 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 5. díl

V minulém díle jsme se seznámily s prvními třemi specifickými cíli chystané výzvy Operačního programu životní prostředí (dále jen OPŽP), proto se tentokrát zaměříme na další tři. Opět se dozvíte více o konkrétních podporovaných aktivitách, dále kdo může dotace čerpat a v jakém regionu. Tím budeme mít představené cíle pro OPŽP a v dalším díle se budeme věnovat Programu rozvoje venkova.

Nové dotační příležitosti v oblasti životního prostředí 

Pojďme se podívat, které konkrétní specifické cíle bude tentokrát OPŽP sledovat.

SC 1.4 Podpora udržitelného hospodaření s vodou

Tento specifický cíl si klade za úkol nejen zlepšit neuspokojivou kvalitu povrchové a podzemní vody, ale také vylepšit zranitelnou rozvodnou síť pitné vody. Problém má své kořeny především v nedostatečném napojení domácností na čistírny odpadních vod a nedostatečná kvalita čištění a v rozdrobené a nekompletní vodovodní síti, tudíž by bylo efektivní napojit na vodovodní síť více obyvatel zvýšit odolnost systému zásobování pitnou vodou vůči změně klimatu a vše by zároveň mělo napomoci zvýšeným dodávkám pitné vody prostřednictvím zvýšení robustnosti vodárenského systému a lepší úpravy surové vody.

Kdo může žádat:

  • Veřejné subjekty  - v tomto případě tedy hlavně obce, jakožto vlastníci vodohospodářské infrastruktury.

  • O dotaci mohou žádat samotné obce, jejich svazky nebo obchodní korporace vlastněné alespoň z 50 % veřejnými subjekty.

Na co bude možné žádat:

V oblasti zlepšení jakosti vody

Chystá zejména podpora dobudování a výstavba čistíren odpadních vod, zvyšování výkonu čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění, dobudování a modernizace kanalizací, opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.).

V oblasti zásobování pitnou vodou

Podpora bude směřována především na výstavbu a modernizaci vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů, výstavbu a intenzifikaci úpraven pitné vody, doplnění technologií pro odstraňování specifických polutantů, výstavbu, intenzifikaci nebo revitalizaci stávajících vodních zdrojů.

SC 1.5 - Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Pátý specifický cíl se zabývá nedostatečně zpracovanou hierarchií nakládání s odpady, zejména problémem nedostatečné prevence vzniku odpadů a nedostatečné kapacity pro materiálové a energetické využití odpadů. Chce změnit současný rostoucí trend v produkci komunálního odpadu na obyvatele a zapůsobit na snížení likvidace odpadů pomocí skládkování. Výsledkem by měl být přechod intenzivního odpadového hospodářství na principy oběhového hospodářství, tak aby byla splněna nově stanovená pravidla pro nakládání s odpady a byla dodržována evropská hierarchie nakládání s odpady.

Kdo může žádat: 

  • Veřejné subjekty

V tomto případě hlavně obce, které jsou původci komunálního odpadu, může se jednat o samotné obce, jejich svazky nebo obchodní korporace vlastněné veřejnými subjekty;

  • Subjekty podnikající v oblasti nakládání s odpady nebo nakládání s potravinami bez ohledu na jejich právní formu (tedy i soukromé subjekty).

Na co může žádat: 

V oblasti prevence vzniku odpadů

Plánované zaměření dotací bude zejména na kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů, RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku textilního a oděvního odpadu, budování infrastruktury potravinových bank, podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů.

V oblasti materiálového a energetického využití odpadů

Zde OPŽP vidí cíl své podpory hlavně ve výstavbě a modernizaci sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw"), v podpoře třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů, budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání, ve výstavbě a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, výstavbě a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů včetně překládacích stanic, a v neposlední řadě v budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů plus v budování a modernizaci zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady.

SC 1.6 - Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Poslední specifický cílíce vyřešit problémy úbytku biodiverzity, znečištěné ovzduší a vysoký počet kontaminovaných lokalit. Příčiny těchto problémů jsou spatřovány především v nevyhovujícím stavu přírodních stanovišť a biotopů druhů, dále v nedostatečné péči o chráněná území, ale tako v emisích z průmyslu a zemědělství při současném nedostatečném monitoringu kvality ovzduší a zároveň je zde stále nemožnost uplatnit princip, aby znečišťovatel platil v případě likvidace starých ekologických zátěží.

Kdo může žádat:

Zde se skupiny dělí podle toho, jakého konkrétního cíle je plánováno dosáhnout:

  • V oblasti péče o chráněná území a přírodní stanoviště to budou orgány ochrany přírody a vlastníci a správci pozemků bez ohledu na jejich právní formu.
  • Pro oblast kvality ovzduší se počítá hlavně s provozovateli stacionárních zdrojů znečištění a provozovateli monitorovacích systémů, jedná se zejména o ČHMÚ, zdravotní ústavy, obce, kraje i průmyslové podniky.
  • Při řešení kontaminovaných lokalit se tento specifický cíl zaměří na majitele nebo uživatele kontaminovaných lokalit bez ohledu na jejich právní formu.

Na co bude možné žádat:

V oblasti péče o chráněná území, přírodní stanoviště a vzácné druhy

Očekává se zacílení podpory prioritně na obnovu a péči o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů;  péči o chráněná území (přírodní dědictví); na zprůchodnění migračních překážek pro živočichy; omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů; na modernizaci a rozvoj záchranných stanic pro ohrožené živočichy; monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území (přírodního dědictví); a na osvětové a informační aktivity a návštěvnická infrastruktura sloužící k zvýšení povědomí o problémech biologické rozmanitosti, problémech konkrétních chráněných území a usměrnění jejich návštěvníků.

V oblasti kvality ovzduší

OPŽP bude podporovat zejména náhradu nebo rekonstrukci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů; ale také  pořízení a modernizaci systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů a pořízení a modernizaci systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší; pořízení a náhradu monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek včetně pořízení on-line systémů k jejich prezentaci.

V oblasti kontaminovaných lokalit

Zde by se mělo dostat podpory průzkumu rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení; a také odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy.

Seznámili jsme se tedy s dalšími třemi cíli a tím jsme náš dvoudílný článek o nových dotačních příležitostech v oblasti životního prostřední uzavřeli. Jak jste se sami mohli dočíst, možnosti získání dotací jsou zaměřené velmi široce a zahrnují spoustu palčivých problémů našeho okolí. Výhodou je, že ne všechny specifické cíle jsou zaměřeny pouze na obce, u některých může žádat i soukromý subjekt. Takže neváhejte a vrhněte se s námi do zlepšování životního prostředí, dotace vám pomohou spolufinancovat váš záměr a my pomůžeme se vším ostatním, od jejich vyřízení až po úspěšné schválení. V případě dotazů, jsme tu pro vás.

Tip pro vás:

Na projektovou dokumentaci existuje dotační výzva. Více se dozvíte ZDE.

Mohlo by vás zajímat...

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 2. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 2. díl

Jaké dotace nás čekají v roce 2021-2027? Kdo bude oprávněným žadatelem a na co bude moci žádat?

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 3. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 3. díl

Přinášíme 3. díl představení nového programového období Integrovaného regionálního operačního programu. Zjistěte veškeré důležité informace v našem článku.

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 4. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 4. díl

I operační program životního prostředí pro roky 2021-2027 chystá další dotační programy. Podívejte se, na co se budou specifické cíle zaměřovat a kdo bude způsobilým žadatelem.

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 6. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 6. díl

Akční plán směřuje především na podporu výzkumných kapacit, rozvoj udržitelné dopravy nebo zajištění kapacit mateřských a základních škol, ale i mnohého dalšího. Více o možné podpoře měst a obcí se dozvíte v našem článku.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky