Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 5. díl

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 5. díl

V minulém díle jsme se seznámily s prvními třemi specifickými cíli chystané výzvy Operačního programu životní prostředí (dále jen OPŽP), proto se tentokrát zaměříme na další tři. Opět se dozvíte více o konkrétních podporovaných aktivitách, dále kdo může dotace čerpat a v jakém regionu. Tím budeme mít představené cíle pro OPŽP a v dalším díle se budeme věnovat Programu rozvoje venkova.

Nové dotační příležitosti v oblasti životního prostředí 

Pojďme se podívat, které konkrétní specifické cíle bude tentokrát OPŽP sledovat.

SC 1.4 Podpora udržitelného hospodaření s vodou

Tento specifický cíl si klade za úkol nejen zlepšit neuspokojivou kvalitu povrchové a podzemní vody, ale také vylepšit zranitelnou rozvodnou síť pitné vody. Problém má své kořeny především v nedostatečném napojení domácností na čistírny odpadních vod a nedostatečná kvalita čištění a v rozdrobené a nekompletní vodovodní síti, tudíž by bylo efektivní napojit na vodovodní síť více obyvatel zvýšit odolnost systému zásobování pitnou vodou vůči změně klimatu a vše by zároveň mělo napomoci zvýšeným dodávkám pitné vody prostřednictvím zvýšení robustnosti vodárenského systému a lepší úpravy surové vody.

Kdo může žádat:

  • Veřejné subjekty  - v tomto případě tedy hlavně obce, jakožto vlastníci vodohospodářské infrastruktury.

  • O dotaci mohou žádat samotné obce, jejich svazky nebo obchodní korporace vlastněné alespoň z 50 % veřejnými subjekty.

Na co bude možné žádat:

V oblasti zlepšení jakosti vody

Chystá zejména podpora dobudování a výstavba čistíren odpadních vod, zvyšování výkonu čistíren odpadních vod za účelem zvýšeného odstraňování specifického znečištění, dobudování a modernizace kanalizací, opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže, chemické předčištění apod.).

V oblasti zásobování pitnou vodou

Podpora bude směřována především na výstavbu a modernizaci vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů, výstavbu a intenzifikaci úpraven pitné vody, doplnění technologií pro odstraňování specifických polutantů, výstavbu, intenzifikaci nebo revitalizaci stávajících vodních zdrojů.

SC 1.5 - Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Pátý specifický cíl se zabývá nedostatečně zpracovanou hierarchií nakládání s odpady, zejména problémem nedostatečné prevence vzniku odpadů a nedostatečné kapacity pro materiálové a energetické využití odpadů. Chce změnit současný rostoucí trend v produkci komunálního odpadu na obyvatele a zapůsobit na snížení likvidace odpadů pomocí skládkování. Výsledkem by měl být přechod intenzivního odpadového hospodářství na principy oběhového hospodářství, tak aby byla splněna nově stanovená pravidla pro nakládání s odpady a byla dodržována evropská hierarchie nakládání s odpady.

Kdo může žádat: 

  • Veřejné subjekty

V tomto případě hlavně obce, které jsou původci komunálního odpadu, může se jednat o samotné obce, jejich svazky nebo obchodní korporace vlastněné veřejnými subjekty;

  • Subjekty podnikající v oblasti nakládání s odpady nebo nakládání s potravinami bez ohledu na jejich právní formu (tedy i soukromé subjekty).

Na co může žádat: 

V oblasti prevence vzniku odpadů

Plánované zaměření dotací bude zejména na kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů, RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku textilního a oděvního odpadu, budování infrastruktury potravinových bank, podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů.

V oblasti materiálového a energetického využití odpadů

Zde OPŽP vidí cíl své podpory hlavně ve výstavbě a modernizaci sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw"), v podpoře třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů, budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání, ve výstavbě a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů, výstavbě a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů včetně překládacích stanic, a v neposlední řadě v budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů plus v budování a modernizaci zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady.

SC 1.6 - Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Poslední specifický cílíce vyřešit problémy úbytku biodiverzity, znečištěné ovzduší a vysoký počet kontaminovaných lokalit. Příčiny těchto problémů jsou spatřovány především v nevyhovujícím stavu přírodních stanovišť a biotopů druhů, dále v nedostatečné péči o chráněná území, ale tako v emisích z průmyslu a zemědělství při současném nedostatečném monitoringu kvality ovzduší a zároveň je zde stále nemožnost uplatnit princip, aby znečišťovatel platil v případě likvidace starých ekologických zátěží.

Kdo může žádat:

Zde se skupiny dělí podle toho, jakého konkrétního cíle je plánováno dosáhnout:

  • V oblasti péče o chráněná území a přírodní stanoviště to budou orgány ochrany přírody a vlastníci a správci pozemků bez ohledu na jejich právní formu.
  • Pro oblast kvality ovzduší se počítá hlavně s provozovateli stacionárních zdrojů znečištění a provozovateli monitorovacích systémů, jedná se zejména o ČHMÚ, zdravotní ústavy, obce, kraje i průmyslové podniky.
  • Při řešení kontaminovaných lokalit se tento specifický cíl zaměří na majitele nebo uživatele kontaminovaných lokalit bez ohledu na jejich právní formu.

Na co bude možné žádat:

V oblasti péče o chráněná území, přírodní stanoviště a vzácné druhy

Očekává se zacílení podpory prioritně na obnovu a péči o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů;  péči o chráněná území (přírodní dědictví); na zprůchodnění migračních překážek pro živočichy; omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů; na modernizaci a rozvoj záchranných stanic pro ohrožené živočichy; monitoring ekosystémů, stanovišť a druhů, sběr podkladů, zpracování koncepčních dokumentů pro péči o chráněná území, zajištění územní ochrany chráněných území (přírodního dědictví); a na osvětové a informační aktivity a návštěvnická infrastruktura sloužící k zvýšení povědomí o problémech biologické rozmanitosti, problémech konkrétních chráněných území a usměrnění jejich návštěvníků.

V oblasti kvality ovzduší

OPŽP bude podporovat zejména náhradu nebo rekonstrukci stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší včetně realizace dodatečných technologií a změny technologických postupů; ale také  pořízení a modernizaci systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů a pořízení a modernizaci systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší; pořízení a náhradu monitorovacích systémů pro kontinuální měření emisí znečišťujících látek včetně pořízení on-line systémů k jejich prezentaci.

V oblasti kontaminovaných lokalit

Zde by se mělo dostat podpory průzkumu rozsahu znečištění horninového prostředí a rizik s ním spojených, včetně návrhu efektivního řešení; a také odstranění rizik kontaminace ohrožující lidské zdraví, vodní zdroje nebo ekosystémy.

Seznámili jsme se tedy s dalšími třemi cíli a tím jsme náš dvoudílný článek o nových dotačních příležitostech v oblasti životního prostřední uzavřeli. Jak jste se sami mohli dočíst, možnosti získání dotací jsou zaměřené velmi široce a zahrnují spoustu palčivých problémů našeho okolí. Výhodou je, že ne všechny specifické cíle jsou zaměřeny pouze na obce, u některých může žádat i soukromý subjekt. Takže neváhejte a vrhněte se s námi do zlepšování životního prostředí, dotace vám pomohou spolufinancovat váš záměr a my pomůžeme se vším ostatním, od jejich vyřízení až po úspěšné schválení. V případě dotazů, jsme tu pro vás.

Tip pro vás:

Na projektovou dokumentaci existuje dotační výzva. Více se dozvíte ZDE.

Mohlo by vás zajímat...

Nové dotační výzvy na sportovní infrastrukturu

Nové dotační výzvy na sportovní infrastrukturu

Národní sportovní agentura zveřejnila úplně nové investiční výzvy, a to Sportovní infrastruktura - Investice do 10 mil. Kč a Sportovní infrastruktura - Investice nad 10 mil. Kč. Podívejte se, na co bude možné získat dotační podporu.

Dokumentová příprava do šuplíku 1. díl

Dokumentová příprava do šuplíku 1. díl

Jaké jsou nutné přílohy pro přípravu žádosti o dotační podporu do Integrovaného regionálního operačního programu? Sledujte prostřednictvím našeho seriálu, co budete potřebovat pro daný specifický cíl.

Prodloužení dotačních výzev na hospodaření s vodou

Prodloužení dotačních výzev na hospodaření s vodou

Proběhlo prodloužení termínu příjmu žádostí do výzev OPŽP zaměřených na hospodaření s dešťovou vodou, protipovodňová opatření, sanaci svahových nestabilit a na prevenci proti škodám způsobeným zvláště chráněnými druhy živočichů.

Jak se vyznat v projektové dokumentaci

Jak se vyznat v projektové dokumentaci

V našem článku se se dozvíte, jaké jsou stupně projektové dokumentace a jejich specifika + kdy můžete využít pouze ohlášení stavby a nikoli stavební povolení.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky