Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 2. díl

13 minut čtení
O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 2. díl

V dnešním druhém díle pokračujeme v představování nového programového období, tedy prioritní osy 2 a 3 z Integrovaného regionálního operačního programu. IROP má za cíl zvyšovat regionální konkurenceschopnost. Využívá k tomu stimulaci jejích klíčových faktorů, kterými jsou infrastruktura, lidé a instituce. 

Druhá prioritní osa se zaměřuje na Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí, ochrana obyvatelstva, specifickým cíli jsou:

 • Podpora udržitelné multimodální městské mobility
 • Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění
 • Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

Třetí prioritní osa se věnuje Rozvoji dopravní infrastruktury se specifickým cílem

 • Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility, včetně zlepšeného přístupu k TEN-T a přeshraniční mobilitě

2 PO – „Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí, ochrana obyvatelstva“

Je zřejmé, že doprava se v dnešní době výraznou měrou podílí na znečistění ovzduší, které pak negativně ovlivňuje zdraví obyvatelstva. Nejvíce zasaženou oblastí jsou velká města a aglomerace s vysokou hustotou osídlení, vysokou dopravní náročností a hustou silniční sítí, proto se 2. prioritní osa zaměřuje na podporu systému dopravy. Systém by tak měl být inteligentnější, propojenější, čistší a odolný vůči změně klimatu. Má za cíl dosáhnout toho, aby celé odvětví bylo šetrnější k životnímu prostředí, bezpečnější a nákladově efektivnější.

SC 2.1 - "Podpora udržitelné multimodální městské mobility"

Kdo bude moci žádat?

 • Obce;
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi;
 • kraje;
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji;
 • dobrovolné svazky obcí;
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí;
 • provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy;
 • Ministerstvo dopravy ČR;
 • dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Zdroj: freepik.com

Na co bude možné žádat?

Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

 • nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku;
 • nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů);
 • nákup silničních nízkoemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo biometan nebo LNG.

Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu

 • výstavba dobíjecích stanic nebo vodíkových plnicích stanic pro silniční a drážní (tramvaje a trolejbusy) bezemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících;
 • výstavba plnicích stanic pro silniční nízkoemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících a využívající alternativní palivo biometan nebo LNG.

Telematika pro veřejnou dopravu

 • zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích a preferenčních systémů pro veřejnou dopravu;
 • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě;
 • zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě;
 • zavedení systémů pro autonomní mobilitu ve veřejné dopravě;
 • zavedení systémů pro služby inteligentní mobility založené na veřejné dopravě.

Multimodální osobní doprava ve městech a obcích

 • výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;
 • výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R);
 • realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací.

Bezpečnost v dopravě (s primární vazbou na pěší dopravu)

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
 • zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy stavebními úpravami v nehodových lokalitách;
 • zvyšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy rekonstrukcí mostů v trase místní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury;
 •  výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v České republice, včetně doprovodné infrastruktury;
 • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

SC 2.2 - „Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění“

Soustředí se na tzv. zelené infrastruktury měst a obcí, jako součásti staveb krajinářské architektury, ve smyslu revitalizace veřejných prostranství. Má za cíl podporovat investice do hospodaření s vodou v městských oblastech pro předcházení rizikům a zvýšení odolnosti vůči katastrofám a zlepšení udržitelného hospodaření s vodou.

Kdo bude moci žádat?

 • Obce;
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi;
 • kraje;
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji;
 • církve;
 • církevní organizace;
 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu;
 • veřejné a státní vysoké školy;
 • státní podniky;
 • státní organizace;
 • veřejné výzkumné instituce.

Zdroj: pixabay.com

Na co bude možné žádat?

Revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí (např. parky, náměstí, městské třídy a uliční prostory, na sídlištích), včetně modernizace technické infrastruktury v řešených veřejných prostranstvích

 • realizace zelené infrastruktury a souvisejících opatření nezbytných pro její rozvoj a pro zlepšení kvality veřejných prostranství (např. povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční a akumulační nádrže, prokořeňovací buňky stromů, výsadba vegetace, průlehy, vodní prvky, vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky, dětská a workoutová hřiště, veřejné osvětlení, veřejné toalety);
 • revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná prostranství a zelená infrastruktura.

SC 2.3 - „Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám“

Opatření k celkovému posílení systému ochrany obyvatelstva ČR vytvořením podmínek pro zajištění adekvátní reakce základních složek integrovaného záchranného systému na mimořádné události a nové hrozby.

Kdo bude moci žádat?

 • Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR;
 • hasičské záchranné sbory krajů;
 • Záchranný útvar HZS ČR;
 • Ministerstvo vnitra – Policejní prezidium ČR;
 • krajská ředitelství Policie ČR;
 • kraje;
 • zdravotnické záchranné služby;
 • organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.

Na co bude možné žádat?

Pořízení materiálně-technického vybavení a vytvoření hmotných podmínek pro ZS IZS

 • opatření pro předcházení změnám klimatu a novým hrozbám, pro řešení a odstraňování jejich následků a následků mimořádných událostí za účelem zvýšení připravenosti ZS IZS;
 • opatření pro zajištění dlouhodobé evakuace obyvatelstva s nouzovým přežitím za účelem zvýšení připravenosti ZS IZS;
 • opatření k zajištění kapacity nebo zodolnění staveb, objektů a zařízení ZS IZS.

Výstavba a modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a technologického vybavení

 • opatření pro zajištění dostatečné připravenosti lidských zdrojů ZS IZS a zvýšení rozsahu a kvality poskytovaného vzdělávání a výcviku, zejména zaměřeného na reakci na nové hrozby, změny klimatu a ochranu obyvatelstva;
 • opatření v oblasti interakce s prostředím a vzdělávání obyvatelstva v oblasti ochrany obyvatelstva a prevence mimořádných událostí s cílem zvýšení rozsahu, kvality a efektivity výkonu těchto činností.

Modernizace jednotného systému varování a vyrozumění

 • opatření na modernizaci systému, včetně nových možností pro informování obyvatelstva, a další rozvoj operačních středisek ZS IZS.

Výstavba, modernizace a rozvoj strategicky významných ICT systémů ZS IZS

 • opatření k modernizaci a rozšíření kapacit ICT systémů ZS IZS;
 • opatření k eliminaci rizika kybernetických útoků, následné nefunkčnosti těchto systémů a posílení bezpečnosti informační infrastruktury.

3. PO – „Rozvoj dopravní infrastruktury“

Třetí prioritní osa se zaměřuje na dopravní infrastrukturu v regionech, dostupnost center ekonomického rozvoje a propojení hlavních dopravních os, přičemž podpora bude směřovat na výstavbu, rekonstrukci a modernizaci silnic II. třídy na Prioritní regionální silniční síti.

Kdo bude moci žádat?

 • Kraje;
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji.

Na co bude možné žádat?

Silnice II. třídy na Prioritní regionální silniční síti

 • výstavba obchvatů obcí a silničních přeložek na vybraných úsecích silnic II. třídy;
 • rekonstrukce a modernizace silnic II. třídy na vybraných úsecích a jejich uzlových bodech;
 • technické zhodnocení a výstavba mostů na vybraných úsecích silnic II. třídy.

Jak být na dotaci lépe připraveni?

V novém programovém období se uvažuje o zpřísnění pravidel pro čerpání alokovaných finančních prostředků a zavedení pravidla N+2 namísto stávajícího N+3. Jednoduše řešeno, prostředky alokované např. pro rok 2022 budou muset být využity do konce roku 2024 namísto 2025, jak by platilo dle pravidel v aktuálním programovém období.

V praxi to tedy znamená, že budou mít příjemci dotace o rok méně času, aby projekty stihli realizovat. Kvalitní připravenost projektů už nebude pouze doporučením, ale téměř nezbytnou podmínkou pro úspěšné čerpání.

Další podmínky pro podání a hodnocení projektu bude specifikovat ŘO IROP, který vybere kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity vždy v dané výzvě.

Již v dalším díle se můžete těšit na představení posledních dvou prioritních os.

Se zpracováním žádostí o dotaci do IROP máme bohaté zkušenosti. Obraťte se na nás, pokud chcete udržet krok s dobou. Rádi vám pomůžeme.

Mohlo by vás také zajímat...

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 1. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 1. díl

Série článků, ve kterých vám představíme nové dotační programové období. Dozvíte se, jaké projekty budou v dalších 7 letech podporovány, za jakých podmínek a co bude vhodné mít dopředu připraveno.

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 3. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 3. díl

Přinášíme 3. díl představení nového programového období Integrovaného regionálního operačního programu. Zjistěte veškeré důležité informace v našem článku.

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 4. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 4. díl

I operační program životního prostředí pro roky 2021-2027 chystá další dotační programy. Podívejte se, na co se budou specifické cíle zaměřovat a kdo bude způsobilým žadatelem.

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 5. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 5. díl

Podívejte se, na co se budou specifické cíle zaměřovat a kdo bude způsobilým žadatelem v 5. díle naše pravidelného seriálu o Operačním programu Životního prostředí pro roky 2021-2027.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí