Modernizační fond pro firmy

9 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Modernizační fond pro firmy

V souvislosti se snahou o přechod na klimaticky neutrální společenství zřídila Evropská unie pro období 2021-2030 „Modernizační fond“, tato novinka bude sloužit především k podpoře modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti.

Kdo bude moci z fondu čerpat?

Jedná se pouze o vybrané země EU, včetně České republiky, cílem je snížit emise skleníkových plynů, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a zkvalitnění zařízení pro akumulaci a distribuci energie. Modernizační fond bude vhodně doplňovat jednotlivé operační programy, aniž by se navzájem překrývaly a zároveň otevře možnost pro více žadatelů a jejich technologická řešení.

Předpokládá se podpora podniků, které spadají do systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), ale i podniků nezapojených v tomto systému. Fond je otevřen široké škále žadatelů, od malých a středních podniků, až po ty velké, počítá se také s veřejným sektorem. Vyšší bodové ohodnocení při posuzování projektů mají šanci získat firmy v krajích postižených útlumem těžby uhlí.

Jaký je objem prostředků?

Celkově se jedná o 150 miliardách Kč, přesná suma však bude záviset na vývoji ceny vydražených emisních povolenek, ze kterých bude fond financován.

1. Modernizace soustav zásobování tepelnou energií HEAT

Program se koncentruje na větší využívání OZE a nízkouhlíkových zdrojů primárně určených pro vytápění, jako změna palivové základny a modernizace rozvodů tepelné energie.

Podporované aktivity:

 • Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou palivové základny na:
  • obnovitelné zdroje energie,
  • energetické využití odpadu,
  • zemní plyn,
  • elektrickou energii (elektrokotel),
  • odpadní teplo.
 • Rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla bez změny palivové základny (s výjimkou zdrojů spalujících tuhá fosilní paliva).
 • Rekonstrukce nebo výstavba nových tepelných rozvodů v rámci soustav zásobování tepelnou energií (SZTE).

2. Nové obnovitelné zdroje v energetice RES+

Program podpoří využívání nových nepalivových obnovitelných zdrojů energie.

Podporované aktivity:

Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:

 • fotovoltaické elektrárny (FVE),
 • geotermální zdroje energie.

Instalace nových nebo modernizace stávajících OZE a prvků aktivního energetického hospodářství:

 • větrné elektrárny (VTE),
 • malé vodní elektrárny (MVE).

Podpora systémů akumulace elektrické energie (pouze jako součást projektu nového zdroje).

3. Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS - ENERG ETS

Program je určen na podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti a/nebo snížení produkce skleníko­vých plynů v průmyslové výrobě pro zařízení zařazená v EU ETS.

Podporované aktivity:

Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím:

 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady) zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu, vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
 • modernizace (rekonstrukce nebo náhrady), či změny konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo,
 • realizace vodíkových aplikací,
 • zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. instalace systémů měření a regulace),
 • zavádění nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie, včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.

4. Zlepšení energetické účinnosti v podnikání - ENERG

Program preferuje podporu zařízení a opatření pro zlepšení energetické účinnosti příp. snížení produkce skleníkových plynů v podnikání (mimo zařízení EU ETS)

Podporované aktivity:

 • Opatření v energetických hospodářstvích podniků:
  • využívání obnovitelných zdrojů energie a KVET pro pokrytí vlastní potřeby energie a pokrytí spotřeby ener­gie v místě její výroby (mimo zdroje využívající emisně intenzivní paliva),
  • modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,
  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu za účelem zvýšení účinnosti,
  • zavádění inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií (např. měření a regulace), zavádění nástro­jů k optimalizaci provozu na základě monitoringu hodnocení spotřeby energie včetně podpory implementa­ce nástrojů energetického managementu,
  • akumulace všech forem energie v rámci instalací OZE nebo komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti.
 • Modernizace soustav osvětlení podnikatelských areálů.
 • Využití odpadní energie (mimo zdroje využívající emisně intenzivní paliva).
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.
 • Snížení energetické náročnosti budov.
 • Zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov (např. i osazení vnějších stínicích prvků).
 • Zvýšení energetické účinnosti technických zařízení budov (například větrání, klimatizace, šetrné chlazení, insta­lace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 • Zavádění inovativních prvků řízení v budovách (prvky řízení efektivního nakládání s energií např. měření a regu­lace, chytré systémy řízení osvětlení).
 • Prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (zelené střechy a fasády, využití dešťové a šedé vody, zavádění procesů související s optimalizací vodního hospodářství).
 • Vodíkové aplikace.

5. Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru - TRANSCom

Program se finančně bude spolupodílet na nákupu a pořízení vozidel na alternativní pohon a na neveřejnou infrastrukturu u podnikatelských subjektů.

Podporované aktivity:

Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:

 • výstavba a pořízení neveřejných dobíjecích/ čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem.

Podpora čisté mobility pořizováním:

 • osobních, užitkových a nákladních silničních vozidel pro podnikání s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
 • drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z nepalivových OZE).

V druhé polovině roku 2021 budou vypsány předregistrační výzvy pro následující roky. Pro rok 2022 doporučujeme registraci už v současné výzvě – projekty je zde možné v předstihu registrovat i na pozdější roky.

Neváhejte se na nás obrátit v případě pomoci se zpracováním žádosti. 

Dotace modernizačního fondu:

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp – Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp – Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Až 50% dotace na samostatné i sdružené projekty FVE s jedním či více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy, systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Až 80% dotace na rekonstrukci nebo výměnu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie.

Podpora zlepšení energetické účinnosti a snížení objemu skleníkových plynů ENERG ETS

Podpora zlepšení energetické účinnosti a snížení objemu skleníkových plynů ENERG ETS

Až 80% dotace na modernizace zařízení na výrobu a rozvod energie, realizace systémů využívajících odpadní teplo a vodíkových aplikací a další.

Zlepšení energetické účinnosti v podnikání ENERG

Zlepšení energetické účinnosti v podnikání ENERG

Dotace na modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, dále rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu a další.

Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru TRANSCom

Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru TRANSCom

Dotace na modernizaci dopravy v podnikatelském sektoru prostřednictvím výstavby a pořízení neveřejných dobíjecích/ čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám s nimi rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí