Zásady zpracování osobních údajů

Registrací na webových stránkách https://www.grantex.cz/, tímto

výslovně souhlasím

s poskytnutím svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři a uděluji svobodně, dobrovolně a vážně společnosti GRANTEX dotace s.r.o., IČ: 29147832, se sídlem Tržiště 366/13, Praha 1 - Malá Strana, PSČ: 118 00 (dále jako „GRANTEX“) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů o své osobě (dále jako „Souhlas“), kterými jsou zejména jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mail). Souhlas uděluji za účelem zařazení mých údajů do zákaznické databáze GRANTEX, a jsem si vědom, že budu moci být kontaktován přímo GRANTEX dotace, nebo partnerskou společností (GRANTEX management s.r.o., GRANTEX invest s.r.o., GRANTEX accounting s.r.o., GRANTEX legal s.r.o, GRANTEX financial services s.r.o.) s nabídkou zboží a služeb. Souhlas uděluji na dobu 10 let a beru na vědomí, že jej můžu kdykoliv písemně odvolat.

Poučení zákazníka:

Účel zpracování

Na základě Souhlasu bude GRANTEX zpracovávat údaje zákazníka v elektronické a/nebo tištěné podobě a pro účely marketingu a nabízení zboží a služeb.

Rozsah zpracování

Zákazník bere na vědomí, že údaje budou vloženy do elektronicky vedené databáze za účelem snadného vyhledání konkrétních údajů.

GRANTEX bude předávat údaje zákazníka výhradně v rámci podnikatelského seskupení GRANTEX.

Ochrana osobních údajů

GRANTEX přijme taková opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním a citlivým údajům Zákazníka, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů zákazníka, což platí i po ukončení zpracování osobních údajů zákazníka.

Poskytování informací o osobních údajích

Zákazník je oprávněn žádat o informaci o zpracování a nakládání s jeho osobními údaji, přičemž tuto informaci je GRANTEX zákazníkovi v souladu s platnými právními předpisy povinna bez zbytečného odkladu v plném rozsahu předat.

Práva zákazníka

V případě, že Zákazník bude mít za to, že GRANTEX pracuje s jeho osobní údaji v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy, nebo jsou jeho osobní údaje nepřesné, může žádat GRANTEX o vysvětlení nebo odstranění závadného stavu (např. provedením opravy osobních údajů nebo odstraněním osobních údajů z databáze GRANTEX ). V případě, že GRANTEX nevyhoví žádosti zákazníka o vysvětlení či odstranění závadného stavu, je Zákazník oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00, posta@uoou.cz) (dále jako „Úřad“), přičemž uvedený postup nevylučuje právo Zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad přímo.

Likvidace osobních údajů

V případě, že o to zákazník písemně požádá je GRANTEX povinna zlikvidovat veškeré osobní údaje zákazníka, zejména odstranit je ze všech databází a jednat tak, jako by jí nikdy nebyl tento Souhlas udělen, tj. naplnit právo zákazníka „být zapomenut“.