Smluvní vztahy nejen mezi podnikateli

Smluvní vztahy nejen mezi podnikateli

Smluvní vztahy nejen mezi podnikateli

SLUŽBY > PRÁVNÍ SLUŽBY > Právo vs. Covid-19 > Smluvní vztahy nejen mezi podnikateli

Pandemie ovlivnila nejen naše životy, ale také podnikání a závazky z něj plynoucí. Co dělat v případě, že se v souvislosti s COVID-19 a opatřeními proti němu stanou vaše povinnosti ze smluv nesplnitelné nebo splnitelné jen s velkými obtížemi? Máme krátký popis právních institutů a praktické příklady, jak je využít.

Změna okolností a obnova jednání o podmínkách smlouvy

Máte díky COVID-19 výrazně vyšší náklady na plnění smlouvy, nebo naopak došlo k výraznému poklesu ceny vašeho zboží? Pak je možná tento právní institut Změny okolností právě to, co potřebujete.

Obecně platí, že smlouvy se mají dodržovat. Současná situace však umožňuje prolomit toto pravidlo tím, že dojde k podstatné změně vnějších okolností.

Co je podstatná změna okolností? Za podstatnou změnu zákon považuje situaci, která založí v právech a povinnostech stran hrubý nepoměr, tedy že se původně ujednaný závazek dostane ne výrazné nerovnováhy bez přičinění smluvních stran.

V takovém případě se může v přiměřené lhůtě postižená strana domáhat obnovení jednání o již uzavřené smlouvě. Pokud by se strany na nových podmínkách nedohodly, může smlouvu upravit či zrušit soud.

Pozor  - je nezbytné vždy smlouvu hodnotit individuálně a zejména zjistit, zda si strany změnu okolností ve smlouvě nesjednali odlišně.

Odpovědnost za škodu

Jste dodavatel a v důsledku prodlení vašeho dodavatele nejste schopen doručit zákazníkovi zboží včas? Zákazník po vás nyní požaduje náhradu škody?

Vyšší moc. Nyní často skloňovaný termín v souvislosti s epidemií COVID-19. Vyšší moc jako taková sice nezbavuje žádnou ze stran povinnosti plnit svoje závazky, může však za určitých okolností zbavit stranu odpovědnosti za škodu způsobenou neplněním svých povinností, tedy například nedodáním zboží včas.

V případě, že jedna ze stran prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy zabránila mimořádná a nepředvídatelná překážka, může se zprostit povinnosti zaplatit náhradu škody. To, zda je COVID-19 mimořádná a nepředvídatelná překážka, je nezbytné posoudit vždy individuálně.

V souvislosti s výše uvedeným by se mohlo vyplatit projít vaše pojistné smlouvy, zda na tyto situace pamatují.

Zánik závazku pro nemožnost plnění povinností ze smlouvy

Jak postupovat, když jste uzavřeli smlouvu, ale v důsledku epidemie ji nejste schopni plnit? Co když plnění bude pouze obtížnější, ale nikoliv nemožné?

V souvislosti s vydanými opatřeními je možné, že se stanou některé smluvní závazky nemožnými. Pokud po uzavření smlouvy nastala trvalá překážka, kvůli které není možné závazek splnit, smlouva zaniká. Dojde-li k naplnění zákonných předpokladů, závazek zaniká automaticky přímo ze zákona, a otevírá se tak možnost požadovat vrácení bezdůvodného obohacení po druhé smluvní straně.

V případě, že však jde závazek splnit za ztížených podmínek, tedy s většími náklady, s pomocí jiné osoby, nebo až po určené době, nejedná se o nemožné plnění.

Pokud jste se dostali do situace, kdy není možné závazek plnit, je nutné věřiteli oznámit nemožnost plnění bez zbytečného odkladu, jinak se vystavujete riziku, že budete muset uhradit škodu vzniklou tím, že věřitel nebyl vyrozuměn včas.

Zahraniční smlouva

Uzavřeli jste smlouvu se zahraničními subjekty? Mění se tím něco?

Pokud jste uzavřeli smlouvu se zahraničním subjektem, může se váš závazek řídit Vídeňskou úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG), jejímž signatářem je vedle ČR dalších 88 států světa, včetně Číny. V CISG je odlišně upravena celá řada právních institutů, zejména vyšší moc a povinnosti s tím spojené.

Mějte proto na paměti, že vaše závazky mohou být posuzovány i podle jiných zákonů, než jsou ty české.

Připravované změny v insolvencích

Změny v oblasti obchodních společností

S oblastí smluvních vztahů úzce souvisí i otázka případné insolvence společnosti. Pokud podnikatel například zastaví platbu podstatné části svých peněžitých závazků, protože prostě nemůže nebo nechce zaplatit, může se nacházet v platební neschopnosti a v úpadku. Stát se snaží zabránit tomu, aby nebylo zahájeno značné množství insolvenčních řízení z důvodu pandemie COVID-19, a proto bylo přijato několik významných opatření v oblasti insolvencí, které se týkají, jak dlužníků, tak i věřitelů. Co se změnilo a jaké vám přiblížíme v našem článku

Pandemie zkomplikovala i rovněž i rozhodování právnických osob, proto bylo nově ustaveno, že po dobu trvání mimořádných opatření by mělo být umožněno rozhodování orgánů právnických osob s využitím technických prostředků nebo rozhodování per rollam i v případech, kdy taková možnost rozhodování není upravena v zakladatelském právním jednání.

Další novinkou, je že pokud uplyne funkční období jednatelů nebo členy představenstva nebo dozorčích rad nebo jiných volených orgánů v průběhu mimořádných opatřeních, prodlužuje se jejich funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii. Pokud by s tím dotyčný člen orgánu nesouhlasil, musí doručit svůj nesouhlas společnosti ještě před uplynutím funkčního období.

Pokud by zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii, uplyne 3 měsíce po skončení tohoto opatření, nejpozději však 31. prosince 2020.

Možnost odložení nájemného pro podnikatelský nájem a nájem bytů

Jeden z největších fixních nákladů, které musí podnikatelé platit v současnosti i při uzavření jejich provozoven nebo omezení odbytu jejich zboží, je placení nájemného za nájem prostor sloužících k podnikání. Stát, aby zabránil tomu, že podnikatelé přijdou o své provozovny z důvodu neplacení nájemného, přistoupil k opatření, které zásadně zasahuje do soukromoprávních smluv. Více naleznete v našem článku.

Pokud si nejste jisti, zda se toto omezení bude vztahovat i na váš případ podnikatelského nájmu nebo nájmu bytu, neváhejte se na nás obrátit.

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.