Náhrada škody od státu

Náhrada škody od státu

Náhrada škody od státu

SLUŽBY > PRÁVNÍ SLUŽBY > Právo vs. Covid-19 > Náhrada škody od státu

Vláda v souvislosti se světovou pandemií COVID-19 vyhlásila 12. března 2020 nouzový stav. S vyhlášením nouzového stavu jsou spojená mnohá omezení, která jak všichni věříme, pomohou snížit riziko šíření epidemie jak u nás, tak ve světě. Má to však i své negativní dopady na obchody a restaurace, lékárny, cestovní kanceláře a mnoho dalších podnikatelských subjektů, které jsou bez svého zavinění v situaci, že nemohou přes nařízení státu vykonávat svou podnikatelskou činnost.

I přesto, že opatření ze strany státu jsou nezbytná a slouží k omezení šíření viru COVID-19, neměl by jejich dopad ležet na podnikatelích této země, ale měl by je nést stát. Což částečně potvrdil i městský soud v Praze, který dne 24. 4. 2020 zrušil mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního prodeje a opatření omezující volný pohyb osob a služeb. Na základě tohoto rozhodnutí bude nadále uplatňována náhrada škody podle krizového zákona, čímž se značně zvýšili šance poškozených na náhradu škody od státu.

Vymezujeme se proti uplatňování účelových náhrad a snaze se pouze obohatit na úkor státu a vyhrazujeme si právo takové nároky neuplatňovat.

Níže jsem pro vás připravili odpovědi na nejčastější dotazy, v případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Kdy máte právo na náhradu škody od státu?

Pokud jste fyzická či právnická osoba, které v důsledku přijetí krizových opatření vznikla škoda, a tuto škodu jste si nezpůsobili sami a udělali jste vše proto, abyste škodě zabránili nebo ji zmírnili.

Jak se bude výše škody vypočítávat?

Vznik škody budete muset doložit a přesně vyčíslit její výši. Škodou se rozumí skutečná újma a ušlý zisk. Skutečnou škodou se rozumí zmenšení či znehodnocení majetku (např. expirace či znehodnocení již zakoupeného zboží). Ušlým ziskem se rozumí hodnota, o kterou by se zvětšil váš majetek nebýt opatření ze strany státu (např. tržby v restauraci, pokud by nedošlo k zákazu restaurace navštěvovat).

Výpočet škody však není vždy úplně jasný. Máte například nárok jako vlastník hotelu na ušlý zisk vypočítaný na základě minulých období? V důsledku celosvětové pandemie se dá předpokládat, že vaše zisky by byly i bez omezení ze strany státu výrazně nižší, a tedy výpočet škody na základě minulých období není zcela objektivní. Námitky  tohoto typu se ze strany státu v této věci tedy dájí očekávat.

Do sčítání škod nebude možné zahrnout škody, kterým jste mohli předejít. Proto dbejte na předcházení škod nebo se je snažte alespoň minimalizovat. Restaurace mohou minimalizovat škodu tím, že potraviny, u kterých to povaha umožňuje, mohou zamrazit, rozvážet či ponechat otevřené výdejní okénko. I tyto kroky mohou mít vliv na výši požadované (vyplacené) náhrady škody.

V souladu s výše uvedeným doporučujeme shromažďovat podklady, které pomohou vyčíslení o škodách (účty, fotky zkaženého zboží, dodací listy apod.), a také dokumentovat podniknutá opatření k minimalizaci škod.

Jak uplatnit škodu?

Pokud vám vznikla škoda, je nutné ji do 6 měsíců ode dne, kdy jste se o ní dozvěděli, uplatnit u příslušeného orgánu krizového řízení. V žádosti o náhradu škody musí být škoda odůvodněna, vyčíslena a tato tvrzení musí být podložená.

Pokud orgán krizového řízení nárok na náhradu škody odmítne uhradit, máte možnost obrátit se svým nárokem na soud. S tím je spojen soudní poplatek ve výši 5 % z žalované částky (v rozmezí 20 000 až 40 000 000 Kč, poté se poplatek snižuje).

V případě, že máte zájem o naše služby, zašlete nám prosím vyplněný níže uvedený formulář. Zdarma posoudíme, zda je možné uplatňovat nárok na náhradu škody a budeme vás do 48 hodin kontaktovat s návrhem dalšího postupu.

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.