Zajišťování péče o NP, CHKO, NOR, NPP

Program Zajišťování péče o NP, CHKO, NOR, NPP je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu projektů a opatření, které zajistí péči v dané lokalitě a o soustavy území Natura 2000. Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.

K čemu je dotace určena?

Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP (včetně OP) a lokality soustavy Natura 2000

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Obce a města, příspěvkové organizace, NNO

Výše dotace?

Až do výše 100 %

K čemu je dotace určena?

 • Péče o travní porosty a vřesoviště a zachování jejich rozlohy
 • Zachování struktury a druhového složení lesů
 • Péče o jeskyně a další útvary neživé přírody
 • Realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury ve formě:
 • plánů péče a souhrnů doporučených opatření;
 • záchranných programů;
 • instalace lávek, zábradlí, chodníků a dalších opatření k usměrňování návštěvníků;
 • vysazování dřevin.

Výše dotace?

 • Dotace až 100 % ze způsobilých výdajů.
 • Minimální výše způsobilých výdajů činí 250 tis. Kč.

Kdo může o dotace žádat?

 • Obce, města a organizace jimi zřizované
 • Vysoké školy a školská zařízení, veřejné výzkumné organizace
 • Podnikatelské subjekty a fyzické osoby podnikající
 • Nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Nová výzva zatím není plánována.

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů pro váš podnik. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Nenechávejte přípravu na poslední chvíli, rádi vám s ní pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky