Spolupráce - Klastry

Program Spolupráce - Klastry je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a má za cíl podpořit spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou v rámci výzkumu a vývoje prostřednictvím rozvoje inovačních sítí (klastrů). Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Určena je na mzdové náklady výzkumných pracovníků, marketing a další

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky, výzkumné organizace

Výše dotace?

Až do výše 70 %

K čemu je dotace určena?

Na co lze získat podporu:

a) kolektivní výzkum

b) sdílená infrastruktura

c) internacionalizace klastru

d) rozvoj klastrové organizace

Jaké výdaje je možné podpořit: 

pro aktivitu 3.1 a):

 • mzdy a pojistné, externě pořizované služby
 • zakázky na externě pořizované služby
 • dodatečné režijní náklady

pro aktivitu 3.1b):

 • nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení včetně hardware a sítí,  software a data, práva duševního vlastnictví, nájem

pro aktivitu 3.1c):

 • mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference

pro aktivitu 3.1d):

 • mzdy a pojistné, marketing a propagace, semináře, konference, nájem, režijní náklady

Výše dotace?

 • až do výše 70 %

Kdo může o dotace žádat?

 • Výzkumné organizace;
 • Malé a střední podniky splňující definici klastru.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Nová výzva zatím není plánována.

Jaké jsou základní podmínky dotace – na co si dát POZOR?

 • Žadatel MUSÍ předložit Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát za poslední uzavřené účetní období.
 • Je NUTNÉ doložit seznam členů klastru podepsaný statutárním zástupcem klastru a doklady prokazující přijetí 15 na sobě nezávislých členů klastru, z nichž alespoň 1 je organizací pro výzkum a šíření znalostí.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.