Posílit přirozené funkce krajiny

Program Posílit přirozené funkce krajiny je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu projektů a opatření, která povedou k obnově přirozených funkcí krajiny po zásazích člověka. Program vychází z Prioritní osy 4, Specifického cíle 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny.

K čemu je dotace určena?

Terénní úpravy koryt řek a břehů, na výsadbu stromořadí a alejí, tůně a mokřady, lužní lesy a mnoho dalšího

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva zatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, podnikatelské subjekty

Výše dotace?

Až do výše 50 %

K čemu je dotace určena?

 • Terénní úpravy koryta (dna) a břehů
 • Výsadba stromořadí, alejí
 • Výstavba a obnova tůní, mokřadů
 • Vytváření a obnova lužních lesů
 • Zprůchodnění migračních bariér pro vodní a suchozemské živočichy
 • Opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů
 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu

Výše dotace?

 • Forma a výše podpory závisí na podmínkách každé z výzev, které spadají pod specifický cíl "Posílit přirozené funkce krajiny"
 • V některých výzvách dosahuje dotace až 100 % ze způsobilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce
 • Organizační složky státu, státní podniky
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Podnikatelské subjekty i nepodnikatelské subjekty (FO i PO)

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Nová výzva zatím není plánována

GRANTEX poradí

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. Nejprve je nutné porovnat soulad vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 2. Oslovte potenciální dodavatele a získejte orientační nabídky pro vytvoření konkrétní představy o finančním rozpočtu vašeho záměru. 
 3. Svůj záměr podrobněji rozpracujte z hlediska jeho konkrétních cílů, konkrétních aktivit, harmonogramu, finančního plánu a očekávaných přínosů. 
 4. Po otevření výzvy zpracujte žádost o dotaci dle podmínek výzvy. 
 5. Zajistěte přípravu všech povinných příloh a předložte žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
 6. Pak už nezbývá než vyčkat na vyhodnocení, zda bude vaše žádost úspěšná. 

Nenechávejte přípravu na poslední chvíli, rádi vám s přípravou pomůžeme, neváhejte se na nás obrátit.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky