Modernizační fond

Evropská komise zřídila ve Směrnici 2003/87/ES na období 2021–2030 tzv. Modernizační fond, ze kterého lze podpořit modernizace energetických systémů, cílem je zlepšení energetické účinnosti. Státní fond životního prostředí České republiky byl pověřen implementací tohoto nového finančního nástroje v podmínkách České republiky.

K čemu je dotace určena?

Podpora modernizace energetiky

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nové výzvy jsou plánovány na březen 2021

Kdo může o dotace žádat?

Dle podmínek výzvy

Výše dotace?

Alokace 150 mld. Kč

K čemu je dotace určena?

Modernizační fond  se v perspektivě udržitelných technologií  zaměřuje na tyto prioritní oblasti:

 • Výroba a využití energie z obnovitelných zdrojů,
 • Energetická účinnost,
 • Zařízení pro akumulaci a distribuci energie.

Výše dotace?

 • Bez finančního omezení.
   

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Nové výzvy jsou plánovány na březen 2021

Nevíte si rady?

Obraťte se na nás, s dotačními projekty máme bohaté zkušenosti.

Jednotlivé výzvy Modernizačního fondu

HEAT

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii

RES + 

Podpora obnovitelných zdrojů energie

ENERG ETS

Podpora zlepšení energ. účinnosti a snížení objemu skleníkových plynů

K čemu je dotace určena? 

Podpořena bude rekonstrukce nebo náhrada zdroje tepla se změnou palivové základny na:

 • Obnovitelné zdroje energie,
 • energetické využití odpadu (komunální odpad, tuhé alternativní palivo (TAP), čistírenský kal),
 • zemní plyn,
 • elektrickou energii (elektrokotel),
 • odpadní teplo.
   

Kdo může o dotaci žádat?

Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ).

Výše dotace:

 • Bez omezení

K čemu je dotace určena?

Instalace nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) a prvků aktivního energetického hospodářství:

 • Fotovoltaické elektrárny (FVE),
 • geotermální zdroje energie (GTE).
 • systémy pro akumulaci elektrické energie mohou být podpořeny pouze jako součást komplexního projektu FVE a systémy pro akumulaci tepelné energie jako součást komplexních projektů GTE.
   

Kdo může o dotaci žádat?

 • Právnické a fyzické osoby, které jsou / budou držiteli licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny).
   

Výše dotace:

Bez omezení

K čemu je dotace určena?

Snížení konečné spotřeby energie anebo snížení emisí CO2 ve výrobním nebo zpracovatelském procesu, prostřednictvím:

 • Modernizace zařízení na výrobu a rozvod energie,
 • realizace systémů využívajících odpadní teplo a vodíkových aplikací,
 • zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií,
 • a další.

Kdo může o dotaci žádat?

 • Subjekty provozující zařízení v EU ETS na území ČR.

Výše dotace:

Bez omezení

ENERG
Zlepšení energetické účinnosti v podnikání

TRANSCom
 Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru

K čemu je dotace určena? 

Opatření v energetických hospodářstvích podniků:

 • Modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu za účelem zvýšení účinnosti,
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů,
 • zavádění inovativních prvků řízení v budovách (prvky řízení efektivního nakládání s energií např. měření a regu­lace, chytré systémy řízení osvětlení),
 • prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (zelené střechy a fasády, využití dešťové a šedé vody, zavádění procesů související s optimalizací vodního hospodářství), vodíkové aplikace,
 • a další. 

K čemu je dotace určena? 

Podpora čisté mobility výstavbou infrastruktury:

 • Výstavba a pořízení neveřejných dobíjecích/ čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem.

Podpora čisté mobility pořizováním:

 • Osobních, užitkových a nákladních silničních vozidel pro podnikání s alternativním pohonem (elektřina, vodík, bioCNG/LNG),
 • drážních vozidel s alternativním pohonem (bioCNG/LNG, vodík, akumulátorové nebo s elektrickým přenosem výkonu z nepalivových OZE).

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky