Cyklostezky

Program Cyklostezky je součástí Státního fondu dopravní infrastruktury a je zaměřen na financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

K čemu je dotace určena?

Výstavba, oprava cyklostezky

Kdy je možné o dotaci požádat?

Nová výzva je plánována na září 2021

Kdo může o dotace žádat?

Obce, kraje a jimi zřizované organizace

Výše dotace?

Až do výše 90 %

K čemu je dotace určena?

Příspěvek lze poskytnout na:

 • výstavbu cyklistické stezky a v rámci toho i:
  • výstavbu nebo rekonstrukci sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce;
  • nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce (tyto přechody musí navazovat na stezku).
 • opravu cyklistické stezky;
 • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.

Výše dotace?

 • Dotace až 20 mil. Kč.
 • Dotace až 85 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Dotace až 90 % z celkových způsobilých výdajů u cyklostezek na opuštěném drážním tělese (minimální délka 1 km).

Kdo může o dotace žádat?

 • obec jako
  • budoucí vlastník cyklistické stezky – místní komunikace IV. třídy;
  • vlastník pozemků trvale dotčených výstavbou cyklistické stezky, která bude veřejně přístupnou účelovou komunikací;
  • vlastník místní komunikace, na které se zřizuje cyklistický pruh;
 • organizační složka obce;
 • příspěvková organizace zřízená obcí, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví obce;
 • svazek obcí, pokud je Akce, pro kterou Příspěvek žádá, v souladu s předmětem jeho činnosti;
 • kraj jako
  • vlastník budované cyklistické stezky;
  • osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky;
  • vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh;
 • příspěvková organizace správa a údržba silnic zřízená krajem, která vykonává správu tohoto majetku ve vlastnictví kraje.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Nová výzva je plánována na září 2021

Jaké jsou základní podmínky dotace - na co si dát POZOR? 

 • Příjemce je povinen zajistit, aby na žádném z pozemků ve vlastnictví Příjemce v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy ani na financovaném objektu nebylo žádné reklamní zařízení, které by bylo zřízené nebo provozované v rozporu s. § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Doba udržitelnosti odpovídá 5 letům od schválení závěrečného vyhodnocení akce.  Po tuto dobu cyklistická stezka nesmí být využívána k podnikatelským účelům, nesmí být předána do úplatného užívání, ani převedena do vlastnictví třetích subjektů a musí být umožněno její bezplatné užívání.

GRANTEX poradí

 • Příspěvek lze požádat i na etapu již započaté akce za podmínky samostatného vyčíslení plánovaných finančních nákladů na dotčenou etapu, která má být realizována v roce 2020. Akce nesmí být ukončená, tj. nebyla ke dni podání žádosti o příspěvek provedena kolaudace nebo podána žádost o kolaudaci.
 • Příspěvek nelze použít na zpětné proplacení již uhrazených nákladů souvisejících s realizací akce s výjimkou narovnání vlastního podílu příjemce stanoveného ve smlouvě a za podmínek v ní uvedených.
 • Příspěvek nelze poskytnout na opravu cyklistických stezek, jejichž výstavba byla spolufinancována z rozpočtu SFDI, po dobu jejich udržitelnosti.

Jak postupovat při podání žádosti? 

-1-

Je třeba nechat si připravit položkový rozpočet (XLS a PDF) – v oceněném soupisu prací musí být vyznačeny položky neuznatelných nákladů.

-2-

Vyřídit pravomocné stavební povolení nebo obdobný doklad nahrazující SP.

-3-

Projektová dokumentace ověřená zpracovatelem a stavebním úřadem schválená ve stavebním řízení ve smyslu stavebního zákona nesmí být starší 6 let!

-5-

Zajistit stanovisko odboru dopravy krajského úřadu z hledisek veřejné prospěšnosti, bezpečnosti dopravy a potřebnosti Akce ve vazbě na existující krajský program (generel dopravy, koncepce cyklistické dopravy)

-4-

Nechat zhotovit situační mapu s vyznačením celé trasy cyklistické stezky (nejlépe v měřítku 1:10 000).

Nejste si jistí, jestli to zvládnete? 
S touto dotací máme rozsáhlé zkušenosti, rádi pomůžeme i s vaším projektem.  Stačí se ozvat.

Mohlo by vás zajímat...

Dotace na chodníky: Rekonstrukce a výstavba chodníků

Dotace na chodníky: Rekonstrukce a výstavba chodníků

Dotace pro obce podporují širokou škálu projektů. Dva naši klienti žádali o dotace na rekonstrukci a výstavbu chodníků podél silnic I. třídy. Cíleně jsme vybrali dvě odlišně velké obce, abychom demonstrovali, že u dotace na počtu obyvatel opravdu nezáleží.

Rozhovor Josef Filip - projekční kancelář

Rozhovor Josef Filip - projekční kancelář

Jak obce mohou předejít škodám způsobeným přívalovými dešti a lokálními povodněmi? A existuje vůbec účinná obrana? I to najdete v rozhovoru s panem Ing. Josefem Filipem, Ph. D.

Rozhovor s úspěšnou žadatelkou o dotaci, starostkou obce Proboštov

Rozhovor s úspěšnou žadatelkou o dotaci, starostkou obce Proboštov

Zajímá vás, jaká jsou úskalí přípravy žádosti o dotaci a k čemu je dobré spolupracovat s poradenskou firmou? V rozhovoru se dozvíte odpovědi nejen na tyto otázky.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky