Cirkulární řešení v podnicích

K čemu je dotace určena?

Na zavádění nových technologií a snížení množství vstupů při výrobě

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 30. 9. 2022

Kdo může o dotace žádat?

Podniky všech velikostí

Výše dotace?

Až 40 %

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo novou výzvu určenou na podporu oběhového hospodářství v ČR. Cílem této dotace je rychlejší přechod na cirkulární ekonomiku, snížení tvorby odpadů, zvýšení recyklačních činností a zlepšení práce se surovinami.

Podpora nabízí až 40% možnost spolufinancování projektu a cílí především na průmyslové podniky. Zažádat o ni mohou ovšem podniky všech velikostí napříč všemi obory po celé České republice.  Dotace je určena převážně na zavádění technologií ve firmách a snížení množství vstupů při výrobě.


Jaká je výše dotace?

 • Dotace je poskytována vy výši 40 %
 • Minimální výše dotace je 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace je 20 mil. Kč

Kdy o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN
 • Příjem žádostí probíhá od 27. 7. 2022, 13:00
 • Příjem žádostí probíhá do 30. 9. 2022, 12:00

Do kdy je nutné projekt ukončit?

Projekt je nutné ukončit do 30. 6. 2025.

Jaký je model hodnocení?

Způsob hodnocení je průběžný (tzv. nesoutěžní, pro schválení projektu je zásadní nejen kvalita jeho zpracování, ale především včasné podání projektu).

Jaký je způsob financování?

Způsob financování je ex-post (dotace je proplacena po ukončení projektu).

Celková alokace je stanovena na 1 mld. Kč.

Na co je možné dotaci využít?

Dotace je určena především na zavádění a výměnu technologií ve firmách a na snížení množství vstupů při výrobě.

 • Zavádění technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu
 • Zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu jiného, než je stavební a demoliční odpad
 • Zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňujících zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku
 • Zavádění technologií pro protektorování pneumatik
 • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu
 • Zavádění technologií pro získávání kritických surovin 
 • Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků
 • Zavádění technologií k náhradě vybraných vstupních surovin
 • Snížení množství vstupů při výrobě

Kdo může o dotaci požádat?

 • Malé podniky
 • Střední podniky
 • Velké podniky

O podporu mohou požádat firmy všech velikostí na celém území ČR včetně hl. města Prahy.

Co je třeba k žádosti o dotaci doložit?

 • Dokumenty k prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován
 • Podnikatelský záměr dle doporučené osnovy
 • Vyplněný formulář pro posouzení podmínek podniku v obtížích obsahující čestné prohlášení
 • Indikativní nabídku, na základě které byla stanovena cena v rozpočtu
 • Detailní popis nakupované technologie včetně technické specifikace výkonových či jiných parametrů daného zařízení
 • Souhrnný a kumulativní rozpočet projektu
 • Výpis údajů o skutečném majiteli právnické osoby
 • V případě, že předmět realizace podléhá územnímu/stavebnímu řízení, budou doloženy příslušné dokumenty spojené s povolením realizace na tomto území

Na co si dát pozor?

 • Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • Žadatel musí mít uzavřena minimálně 2 účetní období
 • Žadatel musí mít zveřejněny účetní závěrky ve Sbírce listin
 • Dotaci lze požadovat pouze na náklady vzniklé po podání žádosti o dotaci
 • Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se přímo projeví v CZ NACE 01, 02, 03 – zemědělství, rybolov a akvakultura
 • V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat nejvýše pět žádostí o dotaci
 • U skupin odpadů 16 – Odpady jinak neurčené a 17 – Stavební a demoliční odpady, může žadatel zpracovávat i odpady od jiných subjektů s výjimkou podskupiny odpadů 16 01 - Vyřazená vozidla s ukončenou životností z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby. Z této nepodporované podskupiny je vyčleněn druh odpadu 16 01 03 - Pneumatiky, a to ale pouze pro účely protektorování
 • Způsobilými výdaji nejsou výdaje na stroje, které mají jen pomocný charakter a nepodílí se na samotné technologii recyklace/přeměny/zpracování SDO na polotovar nebo konečný výrobek
 • V případě pořízení zařízení na výrobu polotovaru / konečného výrobku musí být na podpořeném zařízení vždy zpracovávány recyklované suroviny, a to po celou dobu udržitelnosti projektu

Indikátory podpory - nezbytný závazek dotace

Příjemce dotace musí dodržet a vykázat tzv. indikátory, ke kterým se příjmem dotace zavazuje. 

 • 00005 – Využívání druhotných surovin
 • 00028 – Úspora materiálu či snížení produkce odpadu

Jak vám pomůže GRANTEX?

 • Kompletně převezmeme odpovědnost za váš projekt od začátku jeho přípravy až po finální vypořádání dotace

 • Poskytujeme férovou službu - za naši práci si účtujeme peníze pouze v případě, že pro vás dotaci skutečně získáme

 • Nejsme pouze dotační poradci, v týmu spolupracujeme se špičkovými odborníky na úspory energie v podnicích, v případě potřeby zajistíme konzultaci s energetickým auditorem


Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

ZAUJALA VÁS TATO DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky