Podpůrná vládní opatření a novinky

SLUŽBY > PRÁVNÍ SLUŽBY > Právo vs. Covid-19 > Vládní opatření a novinky

Stát za účelem snížení následků aktuální pandemie způsobené virem COVID-19 při vyhlášeném nouzovém stavu schválil několik podpůrných opatření, která mají pomoci společnostem a podnikatelům v situaci, kdy přicházejí o své zisky. Přinášíme vám stručný přehled vybraných opatření.

Úvěr COVID a záruky

Stát schválil poskytování bezúročných úvěrů pro podnikatele v rámci programu COVID prostřednictvím Českomoravské záruční rozvojové banky (ČMZRB). Kromě bezúročného úvěru bude stát prostřednictvím ČMZRB poskytovat podnikatelům záruky za úvěry komerčních bank a přispívat na úhradu úroků. Zaručované provozní úvěry návazného programu COVID II by měly podpořit okolo 10 000 podnikatelských projektů v objemu přibližně 35 mld. Kč. Více informací o úvěru naleznete zde

Daně

V daňové oblasti bylo rovněž přijato několik různých podpůrných opatření, která mají pomoci podnikatelům i dalším osobám ve finanční oblasti, a to zejména minimalizovat jejich aktuální výdaje a náklady. Níže uvádíme přehled vybraných opatření, o kterých jsme detailněji psali v našem článku zde. Bližší informace o veškerých daňových opatřeních včetně zodpovězení konkrétních dotazů vám poskytnou naši daňoví poradci.

Možnost podat přiznání k dani z příjmů později

Tomu, kdo má termín pro podání přiznání k dani z příjmů do 1. 4. 2020 a nestihne podat daňové přiznání a zaplatit daň včas, bude prominuta pokuta za pozdní podání přiznání a úrok z prodlení za pozdní úhradu daně, pokud toto napraví do 1. 7. 2020. Lze tak teoreticky podat daňové přiznání v této prodloužené toleranční lhůtě bez sankcí. Stále se však jedná o situaci, kdy daňové přiznání je podáno po zákonném termínu pro jeho podání.

Zrušení povinnosti platit zálohu na daň z příjmů splatnou v červnu a další prominutí povinností

Vláda také schválila automatické prominutí platby zálohy na daň z příjmů splatnou 15. června 2020. Dále došlo k rozšíření situací, ve kterých lze žádat o posečkání či splátkování daně, a to právě o ty situace, kdy je poplatník prokazatelně zasažen COVID-19.

Odpuštění minimálních záloh OSVČ

Rovněž bylo rozhodnuto o tzv. šestiměsíčních prázdninách pro placení zdravotního a sociálního pojistného pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Stát všem OSVČ od března do srpna 2020 zruší povinnost hradit zálohy na pojistné a zároveň promine část pojistného za rok 2020 v míře odpovídající minimálnímu pojistnému za uvedenou část roku 2020.

Pozastavení EET a odložení 3. a 4. vlny EET

Vládou i parlamentem bylo schváleno pozastavení elektronické evidence tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a že tato povinnost nebude nikterak kontrolována. Odkládá se i spuštění 3. a 4. vlny EET.

Dotace

I v oblasti dotací si stát připravil několik opatření, které reflektují aktuální situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 a s vyhlášeným stavem nouze. Při přípravě žádostí o dotace nebo s jakýmikoliv dotazy se můžete obrátit na naše kolegy z dotačního oddělení, kteří vám rádi pomohou.

Prodloužení lhůt pro příjem žádostí o dotaci v rámci programu OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu s ohledem na aktuální situaci a šíření virové nákazy COVID-19 rozhodlo o prodloužení lhůt o 30 dní pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. března 2020 a nepřekračuje termín 30. dubna 2020.

Žadatelům z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se tak prodlouží lhůta pro podání žádostí a také další termíny výzev.

Dotace na podporu výroby zdravotnických prostředků a pomůcek

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo další opatření k řešení situace s šířením COVID19 Chystá se proto nový dotační program Technologie COVID z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Až 45 % dotací bude možné získat na nové výrobní i nevýrobní technologie za účelem navýšení výrobních kapacit zdravotnických prostředků a pomůcek, jako jsou roušky, respirátory, ochranné pomůcky či dezinfekce.

Možnost prominutí zmeškání lhůt v řízeních

S ohledem na výrazná omezení v celé společnosti navrhuje se rozšíření možnosti prominutí zmeškání lhůt v řízeních. Týká se to konkrétně lhůt v těchto řízeních: občanské soudní řízení, insolvenční řízení, řízení o výkonu rozhodnutí a exekuční řízení, soudní řízení správní, trestní řízení, řízení před Ústavním soudem. Vždy se však bude individuálně posuzovat, zda daná osoba byla postižena mimořádným opatřením státu takovým způsobem, že došlo k zmeškání lhůty. Nejedná se o plošné prominutí zmeškání lhůt.

Odložení splátek úvěrů

Vláda schválila vyhlášení moratoria na splácení úvěrů a hypoték, které bude po schválení parlamentem a nabytí účinnosti závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti.

Co to znamená? Dlužníci z řad fyzických osob i firem budou moci podle své volby přerušit splácení svých úvěrů na tři nebo šest měsíců. Splátky budou odloženy poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie. Je tak nutné toto odložení aktivně oznámit a nejedná se tak o automatické plošné moratorium.

Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu. Moratorium se naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů.

V případě přerušení splácení zaplatí spotřebitelé i živnostníci splátky s úroky později. Úroky budou při využití odkladu splátek zachovány ve smluvní výši, v případě spotřebitelů však mohou dosáhnout maximálně zákonné výše úroku z prodlení na úrovni repo sazby navýšené o 8 procentních bodů. V případě právnických osob se bude jednat pouze o odklad jistiny, přičemž tyto osoby budou nadále povinné platit úroky.

Pokud budete potřebovat jsme připraveni vám s výše uvedeným pomoci, včetně přípravy podkladů a negociace s bankovními instituty.

Připravované změny v insolvencích

S oblastí smluvních vztahů úzce souvisí i otázka případné insolvence společnosti. Pokud podnikatel například zastaví platbu podstatné části svých peněžitých závazků, protože prostě nemůže nebo nechce zaplatit, může se nacházet v platební neschopnosti a v úpadku. Stát se snaží zabránit tomu, aby nebylo zahájeno značné množství insolvenčních řízení z důvodu pandemie COVID-19, a proto bylo přijato několik významných opatření v oblasti insolvencí, které se týkají, jak dlužníků, tak i věřitelů. Co se změnilo a jaké vám přiblížíme v našem článku

Změny v oblasti obchodních společností

Pandemie zkomplikovala i rovněž i rozhodování právnických osob, proto bylo nově ustaveno, že po dobu trvání mimořádných opatření by mělo být umožněno rozhodování orgánů právnických osob s využitím technických prostředků nebo rozhodování per rollam [1] i v případech, kdy taková možnost rozhodování není upravena v zakladatelském právním jednání.

Další novinkou, je že pokud uplyne funkční období jednatelů nebo členy představenstva nebo dozorčích rad nebo jiných volených orgánů v průběhu mimořádných opatřeních, prodlužuje se jejich funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii. Pokud by s tím dotyčný člen orgánu nesouhlasil, musí doručit svůj nesouhlas společnosti ještě před uplynutím funkčního období.

Pokud by zákonná lhůta k projednání řádné účetní závěrky společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii, uplyne 3 měsíce po skončení tohoto opatření, nejpozději však 31. prosince 2020.

[1] Per rollam (lat., česky „oběžníkem“) označuje způsob rozhodování statutárního či jiného orgánu právnické osoby, které neprobíhá jako obvykle na shromáždění jeho členů, ale korespondenčně nebo prostřednictvím technických prostředků. České právo takovou možnost výslovně upravuje v případě valných hromad obchodních společností, členských schůzí družstev a u shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek, není ale vyloučena i u dalších právnických osob (§ 158 odst. 2 OZ).

Možnost odložení nájemného pro podnikatelský nájem a nájem bytů

Jeden z největších fixních nákladů, které musí podnikatelé platit v současnosti i při uzavření jejich provozoven nebo omezení odbytu jejich zboží, je placení nájemného za nájem prostor sloužících k podnikání. Stát, aby zabránil tomu, že podnikatelé přijdou o své provozovny z důvodu neplacení nájemného, přistoupil k opatření, které zásadně zasahuje do soukromoprávních smluv. Více naleznete v našem článku.

Můžeme pomoci?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.