Smluvní nástroje pro podnikatele v období pandemie

O GRANTEXU > Články a informace > O právu > Smluvní nástroje pro podnikatele v období pandemie

Přečtěte si více o tom, jak bránit své podnikání v oblastech závazkových vztahů, náhrady škod kvůli omezení ze strany státu a pracovně-právní problematiky.

Cílem tohoto článku je nabídnout vám  stručný přehled právních institutů, které můžete v souvislosti s úskalími vzniklými v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 při svém podnikání využít, a tím zajistit co nejefektivnější boj s virem po „podnikatelsku“. 

Jak být připraven? 

1. Závazkové vztahy

Jste dodavatel, který musel změnit způsob přepravy svého zboží, což navýšilo jeho cenu? Jste objednatel reklamy na akci, která se nekonala? Pak se tato část týká přímo vás.

a) Změna okolností do budoucna

Pokud byla smlouva uzavřena v době, kdy nebylo možné šíření COVID-19 a jeho důsledky rozumně předpokládat, a vznikl díky tomu zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné ze stran smlouvy, máte pravděpodobně možnost požadovat obnovení jednání o smlouvě (pozor, lhůta je dva měsíce ode dne, kdy jste se o změně okolností dozvěděli). V případě, že byste se v přiměřené lhůtě nedohodli, můžete se obrátit na soud, aby smlouvu změnil, nebo zrušil.  

b) Vyšší moc a náhrada škody

Pokud Vám ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, je možné se zprostit odpovědnosti za škodu. Pozor však na několik důležitých okolností - zákon mluví o překážce nepředvídatelné, a tudíž se musí jednat o smlouvu uzavřenou před rozšířením nákazy. Dále je potřeba upozornit, že protistrana bude mít i nadále právo po vás požadovat případnou smluvní pokutu (viz dále), či možnost od smlouvy odstoupit.

V této souvislosti důrazně doporučujeme revizi vašich smluv, kde může být změna okolností či vyšší moc upravena odlišně od zákona.

c) Smluvní pokuta

Přikláníme se k názoru, že tam, kde podnikatel uzavřením provozu či jiným opatřením plnil veřejnoprávní povinnost, je smluvní pokuta vzniklá v souvislosti s tímto uzavřením v rozporu s dobrými mravy a jako taková by neměla být hrazena. Nicméně, zde je třeba vždy každý případ posoudit individuálně.

d) Nemožnost plnění

Co když se však stalo, že závazek je již nesplnitelný? Máte možnost odstoupit od smlouvy, pokud prokážete, že plnění nebylo možné. Pokud jde dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době, nejedná se o nemožné plnění. Pokud jste se dostali do situace, kdy není možné závazek plnit, je nutné věřiteli oznámit nemožnost plnění bez zbytečného odkladu, jinak se vystavujete riziku, že budete muset uhradit škodu vzniklou tím, že věřitel nebyl včas vyrozuměn.

Výše uvedené instituty jsou popsány velmi stručně jako příklad toho, jak se můžete bránit, případně jaké argumenty můžete od protistrany očekávat. Vzhledem k tomu, že každý případ je velmi specifický, bude nezbytné, aby byl vždy posouzen individuálně.

2. Stát a náhrada škody dle krizového zákona

Dle zákona č. 240/2000 Sb. „je stát povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními prováděnými podle tohoto zákona.“ Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám. Náhradu škody můžete uplatnit do 6 měsíců od doby, kdy jste se o škodě dozvěděli, nejdéle však do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. 

Z výše uvedeného vyplývá, že v případě, že jste poškození krizovými opatřeními státu v souvislosti s nouzovým stavem, máte nárok na náhradu škody. V této souvislosti Vás nabádáme důkladně uchovávat veškeré doklady, které by mohly posloužit při prokazování výše škody.

3. Pracovně právní problematika

Jaké máte dnes možnosti ve vztahu k vašim zaměstnancům? O základních institutech jako jsou home office, čerpání dovolené ze strany zaměstnance, dohoda se zaměstnancem o poskytnutí neplaceného volna a „placené volno“ z důvodu překážek na straně zaměstnavatele, jsme již psali v minulém článku Zaměstnavatel a nebezpečí epidemie (článek). Jako doplnění v reakci na změnu situace a z důvodu zájmu našich klientů o tuto problematiku uvádíme krátký přehled často skloňovaných termínů posledních dnů.

a) Ošetřovné

V případě zaměstnanců, kteří mají dítě mladší než 10 let, připadá v úvahu čerpání ošetřovného. Jedná se o příspěvek ze strany státu, který může čerpat vždy jeden z rodičů, a zaměstnavatel tak není povinen platit zaměstnanci náhradu mzdy. Původně bylo ošetřovné poskytované zásadně pouze po dobu prvních 9 dnů od uzavření škol. Nicméně vláda má nyní v plánu schválit, že bude poskytované po celou dobu, kdy budou školy uzavřeny.

b) Nižší náhrada mzdy

V případech, kdy došlo k omezení provozu z důvodu usnesení vlády (například zákaz přítomnosti zákazníků v restauracích), je možné zaměstnancům snížit v určitých případech mzdu až na 60 %.

Předpokladem tohoto postupu je však vydání vnitřního předpisu, který snížení mezd stanoví, nebo dohoda s odborovou organizací, pokud taková organizace u podnikatele působí. Pro zaměstnavatele, kterým hrozí finanční problémy, doporučujeme využít tohoto snížení a vydat co nejdříve daný vnitřní předpis, aby nemuseli zaměstnancům hradit náhradu mzdy ve výši 100 %. Toto snížení lze aplikovat s účinností nejdříve v den vydání tohoto vnitřního předpisu.

Ministerstvo práce nyní připravuje i pomocná opatření ve formě příspěvků na mzdy pro zaměstnavatele, kteří museli z důvodů usnesení vlády uzavřít provoz, aby zabránili propouštění. Konkrétní podmínky by měly být schválené v tomto týdnu.

b) Hromadné propouštění

Stále častěji se nám bohužel množí dotazy na hromadné propouštění, z tohoto důvodů uvádíme krátké shrnutí.

  • Pokud by se mělo jednat o propouštění více zaměstnanců (např. z důvodu definitivního ukončení provozu), je nutné posoudit, zda se nebude jednat o hromadné propouštění podle zákoníku práce, (což záleží na počtu zaměstnanců a podle velikosti zaměstnavatele). V takovém případě má zaměstnavatel povinnost předem informovat krajskou pobočku Úřadu práce.
  • Odlišná situace je u zaměstnanců na základě DPP nebo DPČ, kdy lze obecně ze zákona vypovědět tuto dohodu i bez uvedení důvodu, a to s 15ti denní výpovědní lhůtou. Zaměstnavatelé by ale měli vždy prověřit, zda si se zaměstnanci nesjednali ve smlouvě odlišné podmínky ukončení.

Závěrem

mi dovolte zdůraznit, že pro předcházení škod je důležitá prevence. Uchovávejte doklady, hlídejte si lhůty, udělejte revizi vašich smluv a audit vnitřních procesů.

V případě, že se vás tento článek týká a budete potřebovat pomoc našich odborníků, neváhejte se na nás s důvěrou obrátit.

Mohlo by vás také zajímat...

Pracovní právo v roce 2020

Pracovní právo v roce 2020

V roce 2020 nás čeká několik novinek v oblasti pracovního práva, které se dotknou téměř všech zaměstnavatelů. Proto vám přinášíme jejich přehled, abyste měli možnost se s nimi seznámit.

Nevíte si rady? 

Napište nám pomocí kontaktního formuláře níže nebo volejte +420 777 590 400

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky