Pojištění odpovědnosti statutárních orgánů

Členové statutárních orgánů, pověření obchodním vedením společnosti a zastupováním společnosti navenek, a rovněž členové dozorčích orgánů, odpovídají celým svým osobním majetkem a bez ohledu na zavinění za škodu, kterou společnosti nebo třetím osobám způsobí porušením svých zákonných nebo smluvně (např. stanovy, zakladatelské dokumenty) převzatých povinností.

Jakákoliv smlouva mezi společností a členem jejího orgánu, která by tuto jejich odpovědnost předem omezovala nebo vylučovala, je ze zákona neplatná.

A právě pro tyto osoby je vhodné tzv. D&O pojištění (Director’s & Officer’s Liability).

Členové orgánů společnosti mají zákonem uloženy rozsáhlé povinnosti, jejichž neúmyslným porušením můžou způsobit rozsáhlou škodu.

Odpovědnost statutárního a dozorčího orgánu za takto vzniklou finanční škodu, kterou způsobí při výkonu své funkce společnosti nebo třetím osobám, je předmětem D&O pojištění. Existence D&O pojištění usnadňuje pojištěným osobám výkon jejich funkce, když za případnou způsobenou škodu odpovídají do její plné výše celým svým majetkem a to po dobu, než je jejich pochybení promlčeno.

Uzavřít D&O pojištění je ale výhodné i pro samotnou společnost, jelikož umožňuje snížit riziko zhoršení ekonomické situace společnosti v důsledku pochybení člena statutárního orgánu. Pojištění je výhodné také pro akcionáře, obchodní partnery, společníky, věřitele atd., kteří těží ze snazší vymahatelnosti svých případných nároků.

Oblastmi, ve kterých nejčastěji dochází k pochybením a jsou s nimi spojovány nároky, jsou:

 • uzavírání obchodních smluv
 • změny struktury společnosti (fúze, splynutí, rozdělení)
 • pracovně-právní vztahy  předlužení, insolvence, úpadek
 • investice s negativním finančním dopadem
 • správa majetku klientů
 • činnosti kontrolované / dozorované správními a regulatorními orgány.

Kdo nejčastěji vznáší v ČR nárok (přímo či nepřímo) na náhradu škody vůči pojištěným osobám:

 • management / společnost (45 %)
 • akcionář / společník (35 %)
 • třetí strana (věřitel, insolvenční správce) (10 %)
 • regulatorní orgán (5 %)
 • zaměstnanci (5 %)

Vedle samotné finanční škody způsobené členem orgánu společnosti v důsledku porušení svých povinností pojistitel poskytne plnění pojištěné osobě nebo za pojištěnou osobu za náklady na právní zastoupení vynaložené na obranu proti vznesenému nároku.

Předmětem pojistného plněné pak mohou být například i tyto náklady:

 • náklady na obranu v souvislosti se škodami na životním prostředí
 • náklady na oficiální šetření ze strany orgánu veřejné správy
 • náklady na zachování dobré pověsti / PR pojištěné osoby
 • pokuty a penále uložené pojištěné osobě (kromě smluvních pokut, pokut vyplývajících z daňových povinností, trestně-právních sankcí)
 • náklady v souvislosti se zásahem regulatorního orgánu
 • náklady právního zastoupení v neodkladných případech i bez předchozího souhlasu pojistitele
 • náklady v souvislosti s extradičním (vydávacím) řízením
 • náklady na kauci
 • náklady na obranu v případě škody na zdraví a/nebo škody na majetku
 • náklady na obranu v řízení proti majetku nebo osobní svobodě pojištěné osoby
 • náklady na poradce
 • náklady na osobní potřebu pojištěných osob při zabavení majetku

Kontaktujte nás pro bezplatnou a nezávaznou nabídku tohoto pojištění.

ZAUJALO VÁS POJIŠTĚNÍ?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky