Nová pravidla pro aplikaci DPH od 1.1.2020

Od nového roku nová pravidla pro přeshraniční operace se zbožím z pohledu DPH

Jak už bývá na přelomu roku zvykem, dárků se všichni pravidelně dočkáváme i od zákonodárců. A i stejně jako u těch vánočních dárků jsou to občas dárky vítané více, a jindy méně. Dne 1. ledna 2020 vstupují na celém území EU v účinnost nová pravidla pro přeshraniční operace se zbožím z pohledu DPH. Původně měl být k 1. lednu 2020 v této souvislosti novelizován také český zákon o DPH, ale zákonodárný proces doposud nebyl úspěšně dokončen (účinnost novely českého zákona se aktuálně očekává až k 1. dubnu 2020), přestože se jedná o jedny z nejzásadnějších změn v posledních letech. To, že byste nová pravidla v zákoně o DPH tudíž nyní hledali marně, však neznamená, že se českým plátcům dopady těchto změn zatím vyhnou. Změny jsou účinné po celém území EU na základě přímého účinku příslušné evropské směrnice a postup v souladu s novými pravidly tak po českých plátcích mohou (a pravděpodobně budou) požadovat již nyní především jejich zahraniční obchodní partneři, aby dostáli požadavkům svého domovského finančního úřadu.

Aby toho nebylo málo, s novou úpravou však vyvstává i mnoho praktických otázek, jak budou tato nová pravidla vykládána, jelikož jejich racionální aplikovatelnost je v některých případech přinejmenším diskutabilní. V následujících bodech jsme proto pro Vás připravili stručné shrnutí toho nejdůležitějšího.

Osvobozené dodání do jiného členského státu a prokázání přepravy zboží

První změna se týká prokázání splnění podmínek pro osvobození při dodání zboží do jiného členského státu. Tou zřejmě méně komplikovanou změnou je, že nově bude nutné, aby zákazník sdělil svému dodavateli své DIČ, jinak nebude možné dodávku osvobodit od DPH. Tou zásadnější se však jeví být novinka další, a sice že zároveň bude nutné odpovídajícím způsobem prokázat přepravu zboží do jiného členského státu. Na první pohled by se zdálo, že se nejedná o žádnou komplikaci, nicméně nově se v této oblasti bude uplatňovat tzv. pravidlo „2 nebo 1+1“. To znamená, že dodavatel musí být schopen předložit dva důkazy, které si neprotiřečí a které jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem na prodávajícím a na pořizovateli, a to z tzv. první skupiny, případně jeden z důkazů uvedených ve skupině první a druhý z druhé skupiny dokumentů.

První skupina zahrnuje dokumenty týkající se přepravy, např. podepsaný nákladní list CMR, náložní list, faktura za leteckou přepravu, faktura od dopravce zboží. Praktický problém však nastává v případě, kdy dopravu uskutečňuje sám dodavatel nebo odběratel, jelikož se má jednat o nezávislý subjekt na prodávajícím a na pořizovateli. Tyto podmínky lze splnit v případě, že dopravu zajišťuje dodavatel skrze externího dopravce.

Druhá skupina zahrnuje tzv. jiné dokumenty, které jsou přesně stanovené konkrétním prováděcím nařízením. Jedná se např. o pojistku vztahující se na odeslání nebo přepravu zboží nebo bankovní doklad o úhradě, úřední potvrzení o ukončené přepravě od orgánu státní správy (např. notářem), či potvrzení skladovatele o přijetí na sklad ve státě určení.

Jednou z mnoha otázek je, jak se bude postupovat v případě přemístění vlastního zboží do jiného členského státu. Jak budou firmy prokazovat přemístění vlastního zboží do jiného členského státu? Bez ohledu na nejednoznačnost některých nových pravidel lze jednoznačně říci, že nová zákonná úprava vede ke zpřísnění podmínek pro uplatnění osvobození dodání zboží do jiného členského státu v zemi dodavatele.

Od 1. ledna 2020 bude pro osvobození tedy nutné disponovat DIČ odběratele, požadovaným způsobem prokázat přepravu a transakci bude rovněž nutné uvést v souhrnném hlášení. Zároveň připomínáme, že písemné potvrzení o přepravě od zákazníka bude nutné obdržet do 10. dne následujícího měsíce.

Přiřazení přepravy

Další změna se týká tzv. řetězových obchodů, kdy dochází k pohybu jednoho zboží mezi více obchodními partnery. Nová úprava obecně stanovuje, k jaké dodávce se přiřadí přeprava zboží, za předpokladu, že přepravu uskutečňuje prostřední osoba. Nově bude rozhodující, jaké DIČ předloží prostřední osoba svému dodavateli. V případě, kdy prostřední osoba předá dodavateli své DIČ, které mu bylo pro účely DPH přiděleno v zemi zahájení přepravy, bude přeprava přiřazena až k druhé dodávce v řadě. Pokud by naopak přepravu uskutečňoval dodavatel, pak by bylo osvobození od DPH bylo přiřazeno k první dodávce zboží. V případě, že přepravu bude zajišťovat koncový zákazník (odběratel), pak bude osvobození od DPH přiřazeno až k druhé transakci. Vzhledem k tomu, že jednou z podmínek pro uplatnění osvobození od DPH je prokázání přepravy do jiného členského státu, lze podle názoru některých odborníků předpokládat, že dodavatelé budou mít tendenci zdaňovat i první dodávku, a to i za předpokladu, že by podmínka pro osvobození byla splněna.

Konsignační sklady

Ke změnám dochází také u konsignačních skladů (tzv. call-off stock). V současné době dochází ke zdanění v době přesunu zboží na sklad. Nově však bude zdanění vázáno na převod práva nakládat se zbožím jako vlastník. Zákazník tedy bude samovyměřovat DPH v okamžiku vyskladnění. S novou úpravou přichází i další povinnosti. Zákon například stanoví, že zboží nesmí být v konsignačním skladu déle než 12 měsíců; v takovém případě dojde k porušení podmínek a dodavatel bude muset vykázat přemístění vlastního zboží do jiného členského státu. Zboží dále nesmí být ukradeno, ztraceno ani zničeno, jinak opět dochází k porušení podmínky a předmětné zboží bude muset být opět reportováno jako pořízení zboží. Souhrnné hlášení by nově mělo obsahovat nový kód k těmto dodávkám.

Pakliže se Vás výše uvedené týká, rádi s Vámi v případě Vašeho zájmu prodiskutujeme praktické dopady popsaných změn právě na Vaši činnost.

Mohlo by vás také zajímat...

(Ne)přehledné sazby DPH u piva od 1. května 2020

(Ne)přehledné sazby DPH u piva od 1. května 2020

V médiích a na sociálních sítích se objevilo několik článků a tabulek, které upozorňují na nepřehledné zdanění piva různými sazbami DPH. Dle vyjádření Ministerstva financí jsou skutečnosti daleko jednodušší, odborníci se však shodují, že znění zákona o DPH tak jednoznačné není.

Novela EET a s ním spojené snížení sazeb DPH

Novela EET a s ním spojené snížení sazeb DPH

Novela zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „EET“) nabyla účinnosti z části k 1. listopadu 2019, zbývající část pak nabývá účinnosti k 1. květnu 2020. Jaké změny přináší?

Jaké daňové povinnosti na vás mohou číhat s koncem ledna?

Jaké daňové povinnosti na vás mohou číhat s koncem ledna?

Již v pátek 31. ledna 2020 je poslední den pro splnění povinnosti podání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí a k dani silniční.

ČAS NA ZMĚNU?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky