Máte strach, že budete vracet dotaci?

O GRANTEXU > Články a informace > O dotacích > Máte strach, že budete vracet dotaci?

Máte strach, že budete vracet získanou dotaci?

Firmy i obce se nejčastěji obávají, že po získání dotace budou muset načerpané peníze vrátit v důsledku chyb, které jsou zapříčiněné neznalostí pověřených osob, jež mají dotaci ve firmě či v úřadu na starost.


1. Před podáním žádosti proveďte důkladnou analýzu dotací

Vždy zastávám názor, že prevence je nejlepší lék. Proto je dobré postupovat maximálně obezřetně už od fáze identifikace dotačního titulu. Mnohdy lze najít alternativní dotační tituly, které žadateli budou lépe vyhovovat co do fáze samotné realizace (např. vhodnější závazné monitorovací ukazatele, apod.). Podávejte žádost až po důkladné analýze dotačních možností.

2. Důkladně pročtěte své závazky v právních dokumentech

Další častou chybou může být skutečnost, že právní akt o poskytnutí dotace (rozhodnutí, smlouva, aj.) si příslušný statutární orgán dostatečně neprostuduje a teprve při jejím načerpání a následné kontrole řídícího orgánu se dozví, že není schopen plnit své závazky, které se jednou zavázal dodržet. Prostudování tohoto závazného dokumentu, stejně jako nastudování samotné žádosti, kterou žadatel odevzdává, předejde řadě budoucích zklamání a potíží. Stejně jako každou jinou smlouvu by si každý měl důkladně prostudovat, rozumět byste měli i všem bodům smlouvy o poskytnutí dotace. Realita bývá bohužel často jiná.

Zde si dovoluji uvést citaci z jednoho takového dokumentu. „Příjemce tímto potvrzuje, že je mu znám právní rámec poskytování dotací daný zejména nařízeními Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1303/2013 a 1301/2013, nařízeními Komise (ES) č. 651/2014 a č. 1407/2013, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vše ve znění pozdějších předpisů.“

Pokud si uvědomíme, že rozsah smlouvy či rozhodnutí o poskytnutí dotace dosahuje běžně dvaceti a více stránek s podobně znějícími body, lze si poměrně jednoduše představit, jaké procento žadatelů je ochotno si vzít měsíc dovolené a skutečně se s danými povinnostmi seznámit. I zde platí známé „neznalost zákona neomlouvá“.

3. Nebojte se požádat o pomoc

Konkrétních případů bych mohl rozepisovat skutečně mnoho, a přitom s každou žádostí o pomoc se setkáváme s novými a originálnějšími případy, které vznikají z důvodů nedostatečné přípravy a neznalosti. Výjimkou nejsou ani velké případy vzniklé kvůli složitému a nepřehlednému souboru různých metodik a pravidel pro dotační žádosti.

I přes výše uvedené, obavy nejsou na místě. strach není na místě. Věděli jste například, že dotační poradenské společnosti odpovídají ze zákona za případné škody? Lepší z nich jsou na tuto odpovědnost i pojištěné.

Dotační záchranář

V případě indikace krácení prostředků nebo i v některých případech zamítnutí dotační žádosti, má žadatel právo využít vybraných opravných prostředků. Na jejich využití je zpravidla jen několik dní. Při nevhodně zvoleném postupu snadno nemusí uspět.


Časté chyby

Situací, do kterých se můžete dostat a které zásadním způsobem ohrožují získání dotace, je celá řada. Kromě běžných chyb, např. ve výběrovém řízení, pozdním doložení určitého povinného dokumentu, administrativním pochybení v rámci vyplňovaných údajů či chybně provedené platby, - se může jednat i o situace, které sice nejsou vysloveně chybou, avšak bez vhodně zvoleného (a pochopitelně včas provedeného) postupu vedou ke snížení či odebrání dotace.

Neházejte flintu do žita

Další poměrně běžnou situací je, že dojde skutečně k porušení pravidel. Tato skutečnost je nevyvratitelná, a udělení sankce ze strany řídícího orgánu je na místě. I v takové situaci má žadatel možnosti řešení Není již možné rozporovat sankci jako takovou, ale může, s ohledem na „polehčující okolnosti“, žádat o její snížení, které může být zcela zásadní. Výjimkou a není ani udělení sankce spíše v symbolickém rozsahu, které neohrožuje žadatelovo budoucí podnikání. I zde je důležité být aktivní a vůči vyměřené sankci se bránit.

Schválená neznamená správná

Je nezbytné si uvědomit, že veškerou zodpovědnost za správnost údajů v žádosti a správný postup při její realizaci nese žadatel. Domnívat se, že schválení žádosti zároveň znamená, že je v pořádku, je chyba. Na mysl mi vyvstává nejeden podnik, který zdárně prošel kontrolou několika žádostí, přičemž některé z nich byly přezkoumávány i formou kontroly na místě. Přesto po letech byla daná společnost vyzvána k vrácení dotací v souhrnu v řádech desítek milionů z důvodu zpětně zjištěného údajného pochybení.

Rychle a správně

Pokud se do některé z výše uvedených situací dostanete, doporučuji je nepodcenit a raději se obrátit co nejrychleji na odborníky, kteří mají s problematikou dostatečné zkušenosti. V těchto případech se počítá opravdu každý jeden den.

Občas se na nás klienti obrací pozdě a zjistíme, že zvolili nevhodnou argumentaci a zbytečně vyčerpali nejlepší opravné prostředky. Někdy jim utekl termín pro podání odvolání, apod. V rámci odvolání při krácení, nebo zamítnutí dotace převezmou váš případ ti nejlepší odborníci na danou problematiku v rámci naší poradenské skupiny. Využíváme nejen bohatých zkušeností špičkových dotačních poradců, ale zároveň také advokátů, kteří se na tuto oblast specializují.

Nebojte se tedy o dotace žádat a získat tak náskok před ostatními. Pokud si v něčem nebudete jistí, jsme tu pro vás.

Máte negativní zkušenost s krácením dotací nebo odvoláním? Podělte se o to s námi.

Potřebujete pomoci s dotací?

Napište nám a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky