Kompenzační bonus pro OSVČ: Lehce nabyl, lehce pozbyl?

O GRANTEXUČlánky a informace O daních >  Kompenzační bonus pro OSVČ: Lehce nabyl, lehce pozbyl?

Nadpis tohoto článku je samozřejmě poněkud nadnesený. Poslední znění tzv. pětadvacítky je viditelně benevolentnější oproti původnímu návrhu. Jak tomu už v běžné praxi často bývá, i s tímto novým opatřením vyvstává řada praktických otázek, např. jestli a případně jak se bude kontrolovat splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus, a to následně i po jeho vyplacení. I to totiž umožňuje návrh tohoto zákona. V následujícím článku jsme proto pro vás připravili shrnutí podmínek pro čerpání této formy přímé podpory, jak jsou uvedeny v zákoně, a poukázat na to, co není tak černobílé, jak to může z médií znít.

Pro koho je kompenzační bonus určen?

O kompenzační bonus mohou za předpokladu splnění níže uvedených podmínek pro čerpání zažádat všichni, kteří vykonávají samostatně výdělečnou činnost jako hlavní činnost. Typicky se jedná o živnostníka, lékaře, umělce a podobně. Kompenzační bonus mohou čerpat i OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost z jiného důvodu než je zaměstnání.

Podmínky pro čerpání

Jedinou podmínkou je, že OSVČ nemohla svou činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícího s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády, a to zejména z důvodu (i) nutnosti uzavřít provozovnu subjektu kompenzačního bonusu či omezení jejího provozu, (ii) karantény OSVČ nebo jejího zaměstnance, (iii) péče o dítě, (iv) omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ, (v) či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti.

Kolik peněz dostanu a za jaké období?

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020. Výše kompenzačního bonusu je stanovena na 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období. To znamená, že pokud OSVČ splňuje podmínky pro čerpání kompenzačního bonusu po celé bonusové období, pak jí bude vyplacen jednorázový bonus ve výši 25 000 Kč.

Jak budu prokazovat splnění podmínek?

Splnění podmínek pro získání bonusu bude OSVČ deklarovat pouze svým čestným prohlášením. V první fázi finanční úřad zkontroluje splnění základních formalit (např. zda OSVČ není zároveň zaměstnancem), více toho nebude pravděpodobně možné v první chvíli kontrolovat.

Pokud však správce daně následně zjistí (v rámci daňové kontroly či postupu k odstranění pochybností), že nebyly zcela nebo z části splněny podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus, pak bude OSVČ muset vrátit příspěvek v částečné nebo plné výši. Praktickou otázkou zůstává, jak bude správce daně splnění či nesplnění podmínek posuzovat. Je zřejmé, že například omezení poptávky po výrobcích nebo službách či omezení dostupnosti dodávek potřebných pro výkon činnosti se až na výjimky dotkne ve větší či menší míře všech. Lze však očekávat, že klíčová bude opět schopnost daňového subjektu svá tvrzení dostatečně věrohodně prokázat.

Případná povinnost bonus vrátit nepodléhá povinnosti uhradit penále, jako je to mu v případě běžných daní. Podléhala by však úrokům z prodlení, jejichž roční výše je zákonem stanovena na úrovni repo sazby ČNB zvýšené o čtrnáct procentních bodů.

Jak a do kdy mohu požádat o kompenzační bonus?

Formulář pro podání žádosti byl koncem minulého týdne zveřejněn na webových stránkách Finanční správy. Žádost je možné vyplnit ve webové aplikaci EPO nebo pomocí interaktivního PDF formuláře. Podat ji pak OSVČ může vlastní datovou schránkou, v listinné podobě (odeslanou poštou či osobní doručení na podatelnu FÚ), emailem nebo datovou schránkou jiného subjektu. V případě, že OSVČ zvolí odeslání emailem nebo datovou schránkou jiného subjektu je zapotřebí PDF soubor vytisknout a vlastnoručně podepsat a kopii tohoto formuláře následně odeslat. Formulář žádosti naleznete pod  odkazem.

Žádost je možné podat již nyní, nejpozději však do uplynutí 60 dnů po skončení bonusového období (tedy do konce června 2020), pak nárok zaniká. Je však v každém případě otázkou, jak bude hodnoceno žadatelem deklarované splnění všech podmínek pro získání bonusu, když žádost bude podána ještě před koncem bonusového období. Je zřejmé, že pokračující plnění podmínek můžeme pro nadcházející dny a týdny v konkrétních případech předpokládat, z logiky věci je v zásadě nemožné prohlašovat, že podmínky byly již splněny v celém období, které ještě zcela neuplynulo. Pokud by finanční úřady při posuzování oprávněnosti žádostí zaujaly tento pohled na věc, mohlo by dojít k tomu, že uznán bude vznesený nárok nanejvýš za období, které bylo v době podání žádosti již uplynulé a u kterého bylo v době podání žádosti tedy možné prohlášení činit. Období následné (zbývající do konce dubna 2020) by muselo být předmětem další samostatné žádosti podané po jeho skončení. Stále by však byla zřejmě platná výše uvedená 60denní lhůta, jejímž uplynutím nárok na bonus či jeho část zaniká.

Musím příspěvek zdanit?

Vyměřený kompenzační bonus je vratitelným přeplatkem, který je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob i pojistného v roce 2020.

S jakými dalšími programy je možné tzv. pětadvacítku kombinovat?

Kompenzační bonus lze bez omezení kombinovat s nemocenskou, ošetřovným pro OSVČ či tzv. šestiměsíčními prázdninami na sociální a zdravotní pojištění. Dále také se starobním a invalidním důchodem, rodičovským příspěvkem, mateřskou nebo dávku pěstounské péče. Pokud má OSVČ zaměstnance, pak lze kombinovat i s příspěvky na záchranu pracovních míst z programu Antivirus

Naopak ji nelze kombinovat s podporou v nezaměstnanosti. Pokud OSVČ žádá o dávky v hmotné nouzi či příspěvek na bydlení, pak je důležité upozornit, že vyplacený kompenzační bonus bude zohledněn jako příjem při posouzení nároku na tyto dávky.

Obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme.

Napište nám nebo volejte 800 151 111

Potřebujete poradit s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky