„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

1. 2. 2018 │ 4 dotace OPŽP: Příjem žádostí zahájen

Operační program Životní prostředí (OPŽP) k prvnímu únorovému dni spustil příjem žádostí k dotacím na ochranu přírody a krajiny. Na co půjde 700 mil. Kč?

1. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

 • Zakládání a revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně ve formě:
  • zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch apod.;
  • ošetření stromů a doplnění stávající výsadby.
 • Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků jako jezírek, mokřadů, drobných retenčních nádrží apod.

Výše dotace?

 • Dotace až 60 % ze způsobilých výdajů
 • Minimální výše způsobilých výdajů je 250 tis. Kč

Kdo může o dotace žádat?

 • Vlastníci příslušných objektů
 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace, obecně prospěšné společnosti, spolky
 • Organizační složky státu, státní podniky
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Podnikatelské subjekty a fyzické osoby podnikající

2. Posílit přirozené funkce krajiny

 • Terénní úpravy koryta (dna) a břehů
 • Výsadba stromořadí, alejí
 • Výstavba a obnova tůní, mokřadů
 • Vytváření a obnova lužních lesů
 • Zprůchodnění migračních bariér pro vodní a suchozemské živočichy
 • Opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
 • Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv
 • Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů
 • Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu

Výše dotace?

 • Dotace až 100 % za způsobilých výdajů
 • Minimální výše způsobilých výdajů je 250 tis. Kč

Kdo může o dotace žádat?

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce
 • Organizační složky státu, státní podniky
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Podnikatelské subjekty i nepodnikatelské subjekty (FO i PO)

3. Posílení biodiverzity

 • Speciální péče o vzácné biotopy jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílenou na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů);
 • Speciální péče cílenou na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť;
 • Opatření na podporu druhů v urbanizovaném aj. antropogenně ovlivněném prostředí, včetně opatření k omezení ohrožujících faktorů;
 • Ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť;
 • Sběr informací, hodnocení rizik, hodnocení efektivity opatření, tvorba informačních a technických nástrojů k ochraně druhů a stanovišť, osvěta;
 • Instalace jednoduchých zařízení instalovaných v terénu např. naučné tabule, naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění (např. povalové chodníky).

V rámci projektu jsou podporovány následující výdaje:

 • výdaje na výrobky a technologie přímo související s projektem;
 • stavební práce a další služby přímo související s projektem;
 • nákup nemovitosti;
 • výdaje na publicitu projektu.

Výše dotace?

 • Dotace až 100 % za způsobilých výdajů
 • Minimální výše způsobilých výdajů je 250 tis. Kč

Kdo může o dotace žádat?

 • Kraje, obce a města, svazky obcí
 • Státní podniky
 • Státní organizace, příspěvkové organizace
 • Nestátní organizace
 • Obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby podnikající

4. Zajišťování péče o NP, CHKO, NOR, NPP

 • Péče o travní porosty a vřesoviště a zachování jejich rozlohy
 • Zachování struktury a druhového složení lesů
 • Péče o jeskyně a další útvary neživé přírody
 • Realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury ve formě:
  • plánů péče a souhrnů doporučených opatření;
  • záchranných programů;
  • instalace lávek, zábradlí, chodníků a dalších opatření k usměrňování návštěvníků;
  • vysazování dřevin.

Výše dotace?

 • Dotace až 100 % ze způsobilých výdajů
 • Minimální výše způsobilých výdajů činí 250 tis. Kč

Kdo může o dotace žádat?

 • Obce, města a organizace jimi zřizované
 • Vysoké školy a školská zařízení, veřejné výzkumné organizace
 • Podnikatelské subjekty a fyzické osoby podnikající
 • Nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy

 

ZDARMA zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr

VOLEJTE 800 151 111

 

M2VhZj