„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč
800 151 111

Dotace pro veřejný sektor

Dotace na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

AKTIVNÍDO 18. 12. 2020

Dotace na terénní úpravy koryta (dna) a břehů, na výsadbu stromořadí a alejí. Dotace na tůně a mokřady, lužní lesy a mnoho dalšího.

AKTIVNÍDO 31. 10. 2019

Dotace na zefektivnění zavedení povinnosti výstavby budov veřejné správy s co nejnižší energetickou spotřebou.

AKTIVNÍDO 31. 10. 2019

Dotace na péči o travní porosty a vřesoviště, dále na zachování struktury a druhového složení lesů, také na péči o jeskyně a další útvary neživé přírody či ke zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury.

AKTIVNÍDO 31. 10. 2019

Dotace na zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch, doplnění stávající výsadby, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže apod.

AKTIVNÍDo 31. 10. 2019

Dotace na výstavbu kanalizace a retenčních nádrží.

 

AKTIVNÍDO 31. 7. 2019

Dotace na zateplení obálky budovy, na výměnu oken, dveří či zdrojů tepla například za kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla a mnoho dalšího.

AKTIVNÍDO 31. 12. 2021

Dotace na podporu opatření, která mají zvýšit ochranu obyvatel, jejich zdraví a majetku před rizikem vzniku povodní a jejich následků.

AKTIVNÍDO 13. 01. 2020

Dotace na podporu aktivit nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin.

AKTIVNÍDO 28. 2. 2019

Dotace na odstranění nepovolených skládek a rekultivaci starých nevyužitých skládek.

AKTIVNÍDO 1. 7. 2019

Dotace na zateplení bytového domu, dále na instalaci solárních panelů či systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu a mnoho dalšího.

AKTIVNÍDO 29. 11. 2019

Dotace na stavební práce vč. nákupu pozemků, staveb, herních prvků a úpravy venkovního prostranství apod.

AKTIVNÍDO 31. 10. 2020

Dotace podporuje likvidaci nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí a to především kvality či množství podzemních vod nebo dokonce ohrožení zdraví či života obyvatel.

AKTIVNÍDO 20. 12. 2019

Dotace Emise ze stacionárních zdrojů chce bojovat proti emisím těžkých kovů a zápachu.

AKTIVNÍDO 28. 2. 2019

Dotace na regeneraci území, na kterém se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield.

AKTIVNÍDO 31. 5. 2019

Dotace na rekonstrukce místní komunikace v obci.

AKTIVNÍDO 28. 2. 2019

Dotace na rekonstrukci např. školního hřiště (multifunkční a víceúčelové hřiště, sportoviště apod.) či tělocvičny.

AKTIVNÍDO 28. 2. 2019

Dotace na rekonstrukci kulturního domu, obecního domu, školní budovy atd.

AKTIVNÍDO 28. 2. 2019

Dotace na obnovu či vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť, obecních koupališť, naučných/zážitkových stezek a zařízení pro volnočasové aktivity apod.

AKTIVNÍDO 28. 2. 2019

Dotace na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti.

AKTIVNÍDO 28. 2. 2019

Dotace na zateplení obvodového pláště budovy, na výměnu otvorových výplní, na systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, na instalaci solárních panelů a mnoho dalšího.

CHYSTÁ SE1. 3. 2019

Dotace na výstavbu, rekonstrukce a úpravy chodníků a přechodů pro chodce.

CHYSTÁ SENA ČERVEN 2019

Dotace na stavbu, pořízení či rekonstrukci bytů a bytových domů, vč. základního vybavení.

CHYSTÁ SEV BŘEZNU 2019

Dotace na podporu projektů týkajících se problematiky povodní, jako např. analyzování odtokových poměrů a budování protipovodňových zabezpečení.

CHYSTÁ SE1. 4. 2019

Dotace na zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

CHYSTÁ SE1. 2. 2019

Dotace na vznik nových center pro komunitní rozvoj, pro poskytování sociálních služeb a podporovat vznik sociálního bydlení.

CHYSTÁ SE27. 2. 2019

Dotace např. na realizaci průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, sanaci vážně kontaminovaných lokalit.

CHYSTÁ SEV ČERVENCI 2019

Dotace na výstavbu či obnovu malých vodních nádrží, dále na rekonstrukce, opravy či odbahnění rybníků a požárích nádrží.

CHYSTÁ SEV BŘEZNU 2019

Dotace na učebny, bezbariérovost škol, práci s digitálními technologiemi a mnoho dalšího.

CHYSTÁ SE16. 10. 2019

Dotace na výstavbu či opravu cyklistických stezek, nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

CHYSTÁ SENA ČERVEN 2019
VÝBĚR DOTACÍ
PRO AKTUÁLNÍ MĚSÍC
ZTRiYm