„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč
800 151 111

Dotace pro veřejný sektor

Zdroje pitné vody
Program Zdroje pitné vody je zaměřen na podporu aktivit, které vedou k zajištění průzkumů, navržení a realizace technických prací (např. vrtů) pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů a tím zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství. Program je součástí Národního programu Životní prostředí.
AKTIVNÍDO 18. 12. 2020
Posílit přirozené funkce krajiny
Program Posílit přirozené funkce krajiny je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu projektů a opatření, která povedou k obnově přirozených funkcí krajiny po zásazích člověka. Program vychází z Prioritní osy 4, Specifického cíle 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny.
AKTIVNÍDO 29. 11. 2018
Výstavba energeticky úsporných veřejných budov
Program Výstavba energeticky úsporných veřejných budov je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 - 2020. Je zaměřen na zefektivnění zavedení povinnosti výstavby budov veřejné správy s co nejnižší energetickou spotřebou. Program vychází z Prioritní osy 3, Specifického cíle 3.5. - Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.
AKTIVNÍDO 31. 10. 2019
Zajišťování péče o NP, CHKO, NOR, NPP
Program Zajišťování péče o NP, CHKO, NOR, NPP je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu projektů a opatření, které zajistí péči v dané lokalitě a o soustavy území Natura 2000. Dále sběr informací, tvorba informačních a technických nástrojů a podkladů pro zajištění ochrany a péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy území Natura 2000 a o cílové organismy.
AKTIVNÍDO 29. 11. 2018
Silnice II. a III. třídy
Program Silnice II. a III. třídy, spadající pod Integrovaný regionální operační program, je zaměřen na zlepšení stavu silnic II. a III. třídy. Způsobilým žadatelem jsou kraje a jimi zřizované organizace.
AKTIVNÍDO 21. 12. 2018
Rozvoj sociálních služeb
Program Rozvoj sociálních služeb za účelem sociálního začleňování je součástí Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na investice do zdravotnické a sociální infrastruktury a jejího vybavení. Projekty by měly být zaměřené na přispění k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji zdravotnických a sociálních aktivit, snižování nerovnosti v sociální oblasti a zvýšení efektivity kulturních a rekreačních služeb v rámci sociální rovnosti.
AKTIVNÍDO 29. 11. 2018
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Program Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu projektů a opatření, která zvýší kvalitu prostředí v sídlech a jejich ekologickou stabilitu a posílí vztah obyvatel k životnímu prostředí. Program vychází z Prioritní osy 4, Specifického cíle 4.4.
AKTIVNÍDO 15. 11. 2018
Nová zelená úsporám – Bytové domy
Program Nová zelená úsporám – Bytové domy je zaměřen na podporu úsporných opatření bytových domů s cílem snížení produkce znečišťujících látek a tím zlepšit vzhled města. Program spadá pod Národní programy.
AKTIVNÍDO 31. 12. 2021
Snížit energetickou náročnost veřejných budov
Program Snížit energetickou náročnost veřejných budov je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu investic, které mají zlepšovat tepelně technické vlastnosti veřejných budov a snižovat jejich energetickou náročnost. Program vychází z Prioritní osy 5, Specifického cíle 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.
AKTIVNÍDO 31. 1. 2019
Bezpečnost dopravy
Program Bezpečnost dopravy je zaměřen na projekty, jejichž cílem je zvyšování bezpečnosti chodců a bezbariérovosti veřejného prostoru. Dále je určen k rekonstrukci a budování jízdních pruhů pro cyklisty a cyklostezek. Program je realizován Státním fondem dopravní infrastruktury.
AKTIVNÍDO 15. 11. 2018
Zajištění povodňové ochrany intravilánu
Program Zajištění povodňové ochrany intravilánu je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu opatření, které mají zvýšit ochranu obyvatel, jejich zdraví a majetku před rizikem vzniku povodní a jejich následků. Program vychází z Prioritní osy 1, Specifického cíle 1.3 – Zajištění povodňové ochrany intravilánu.
AKTIVNÍDO 20. 12. 2018
Preventivní protipovodňová opatření
Program Podpořit preventivní protipovodňová opatření je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu projektů týkajících se problematiky povodní, jako například analyzování odtokových poměrů a budování protipovodňových zabezpečení. Program vychází z Prioritní osy 1, Specifického cíle 1.4 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní.
AKTIVNÍDO 20. 12. 2018
Posílení biodiverzity
Program Posílení biodiverzity je součástí Prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, je zaměřen na zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Program je součástí Operačního programu Životní prostředí.
AKTIVNÍDO 29. 11. 2018
Materiálové a energetické využití odpadů
Program Materiálové a energetické využití odpadů je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu aktivit nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin. Program vychází z Prioritní osy 3, Specifického cíle 3.2 - Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů.
AKTIVNÍDO 28. 2. 2019
Energetické úspory v bytových domech
Program Energetické úspory v bytových domech je součástí Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na zlepšení tepelně technických vlastností budov bytových domů, výměnu zdroje tepla vytápění nebo rovněž na instalaci solárních kolektorů.
AKTIVNÍDO 29. 11. 2019
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání v ITI a IPRÚ
Program Infrastruktura pro předškolní vzdělávání v ITI a IPRÚ je součástí Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na zajištění dostatečné kapacity kvalitního a cenově dostupného zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školky. Program reaguje na kapacitní nedostatek zařízení pro předškolní vzdělávání a péči.
AKTIVNÍDO 31. 10. 2020
Cyklostezky
Program Cyklostezky je součástí Státního fondu dopravní infrastruktury v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.
AKTIVNÍDO 20. 11. 2018
Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť v Praze
Program na podporu sociálního podnikání je součástí Operačního programu Praha – pól růstu ČR v programovém období 2014 – 2020. Program je zaměřen na podporu vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť na území hl. m. Prahy.
AKTIVNÍDO 23. 1. 2019
Likvidace nepotřebných vrtů
Program Likvidace nepotřebných vrtů je součástí Státního fondu životního prostředí ČR. Cílem programu je likvidace nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí a to především kvality či množství podzemních vod nebo dokonce ohrožení zdraví či života obyvatel.
AKTIVNÍDO 20. 12. 2019
Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování
Program Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování je součástí Operačního programu Zaměstnanost v programovém období 2014 – 2020. Program je zaměřen na sociální začleňování a boj s chudobou. Prioritou je aktivní začleňování znevýhodněných skupin, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a zlepšení zaměstnatelnosti. Program je určen pro celou ČR, mimo hl. m. Prahy.
AKTIVNÍDO 8. 1. 2019
Emise ze stacionárních zdrojů
Program Emise ze stacionárních zdrojů spadá pod Státní fond životního prostředí ČR a chce bojovat proti emisím těžkých kovů a zápachu.
AKTIVNÍDO 28. 2. 2019
VÝBĚR DOTACÍ
PRO AKTUÁLNÍ MĚSÍC
NTRjMjM5