„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

Dotace pro veřejný sektor

Dotace na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

AKTIVNÍDO 18. 12. 2020

Dotace na výstavbu či opravu cyklistických stezek, nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

AKTIVNÍDO 22.10.2019

Dotace až 100 %​ v případě sociálních bytů. V případě tzv. dostupných bytů budou k dispozici nízkoúročené dlouhodobé úvěry.

AKTIVNÍ

Získejte dotaci až 50 mil. Kč na výstavbu či modernizaci vodovodů, kanalizací a čistíren odpoadních vod. 

CHYSTÁ SEod listopadu 2019

Dotace na podporu aktivit nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin.

CHYSTÁ SE DO 02. 12. 2019

Dotace např. na realizaci průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, sanaci vážně kontaminovaných lokalit.

CHYSTÁ SEOD 3. 10. 2019

Dotace na terénní úpravy koryta (dna) a břehů, na výsadbu stromořadí a alejí. Dotace na tůně a mokřady, lužní lesy a mnoho dalšího.

AKTIVNÍDO 31. 10. 2019

Dotace na zefektivnění zavedení povinnosti výstavby budov veřejné správy s co nejnižší energetickou spotřebou.

AKTIVNÍDO 31. 10. 2019

Dotace na rekonstrukci výrob používajících nebezpečné chemické látky, dále na rekonstrukci chladících zařízení či skladů s nebezpečnými látkami a také na pořízení průmyslových čistíren odpadních vod a další.

AKTIVNÍ

Dotace na péči o travní porosty a vřesoviště, dále na zachování struktury a druhového složení lesů, také na péči o jeskyně a další útvary neživé přírody či ke zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury.

AKTIVNÍDO 31. 10. 2019

Dotace na zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch, doplnění stávající výsadby, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže apod.

AKTIVNÍDo 31. 10. 2019

Dotace na zateplení obálky budovy, na výměnu oken, dveří či zdrojů tepla například za kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla a mnoho dalšího.

AKTIVNÍDO 31. 12. 2021

Dotace na zateplení obvodového pláště budovy, na výměnu otvorových výplní, na systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, na instalaci solárních panelů a mnoho dalšího.

AKTIVNÍDO 3. 2. 2020

Dotace na výstavbu, rekonstrukce a úpravy chodníků a přechodů pro chodce.

AKTIVNÍDO 15.10.2019

Dotace na podporu opatření, která mají zvýšit ochranu obyvatel, jejich zdraví a majetku před rizikem vzniku povodní a jejich následků.

AKTIVNÍDO 13. 01. 2020

Dotace na podporu projektů týkajících se problematiky povodní, jako např. analyzování odtokových poměrů a budování protipovodňových zabezpečení.

AKTIVNÍDO 30. 9. 2019

Dotace na zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

AKTIVNÍDO 31.10.2019

Dotace na zateplení bytového domu, dále na instalaci solárních panelů či systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu a mnoho dalšího.

AKTIVNÍDO 29. 11. 2019

Dotace na stavební práce vč. nákupu pozemků, staveb, herních prvků a úpravy venkovního prostranství apod.

AKTIVNÍDO 31. 10. 2020

Dotace na výstavbu či obnovu malých vodních nádrží, dále na rekonstrukce, opravy či odbahnění rybníků a požárních nádrží.

AKTIVNÍDO ŘÍJNA 2019

Dotace podporuje likvidaci nepotřebných hydrogeologických vrtů, které představují riziko ohrožení životního prostředí a to především kvality či množství podzemních vod nebo dokonce ohrožení zdraví či života obyvatel.

AKTIVNÍDO 20. 12. 2019

Dotace na rekonstrukce, modernizace nebo výstavby vybraných úseků silnic II. nebo III. třídy.

CHYSTÁ SELISTOPAD 2019

Dotace na novostavby vč. samostatných ucelených (samostatně kolaudovaných) etap dříve zahájené stavby, rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (vč. nástaveb).

CHYSTÁ SEV SRPNU 2019

Dotace na učebny, bezbariérovost škol, práci s digitálními technologiemi a mnoho dalšího.

CHYSTÁ SEod 18. 11. 2019

Dotace na učebny, bezbariérovost škol, práci s digitálními technologiemi a mnoho dalšího.

CHYSTÁ SE16. 10. 2019
VÝBĚR DOTACÍ
PRO AKTUÁLNÍ MĚSÍC
YWJjZjdkN