„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,324 mld. Kč
800 151 111
DOTAČNÍ MOŽNOSTI
stroje a technologie
oblast IT
výzkum a vývoj
ekologie a energetika
nemovitosti
zaměstnanci
mezinárodní projekty
všechny obory
Aplikace
Program Aplikace (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Je určen pro všechny podniky a výzkumné instituce, které chtějí realizovat projekty v oblasti výzkumu a vývoje zaměřené na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍMOŽNO VYUŽÍT TAKÉ NA:
Inovace - Inovační projekt
Program Inovace – Inovační projekt (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí uvést do výroby či na trh nové nebo inovované výrobky. Program mohou využít také podnikatelé, kteří chtějí zavádět inovace v oblastech výrobních procesů. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍMOŽNO VYUŽÍT TAKÉ NA:
Potenciál
Program Potenciál (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍMOŽNO VYUŽÍT TAKÉ NA:
TRIO
Program Podpory výzkumu a vývoje TRIO je zaměřen na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií, jako jsou nanotechnologie, nanoelektronika, mikroelektronika a dalších. Podporuje aktivity v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Program spadá pod Národní programy.
AKTIVNÍMOŽNO VYUŽÍT TAKÉ NA:
Delta
Program zaměřený na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných Technologickou agenturou české republiky (TAČR) a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami.
NEAKTIVNÍMOŽNO VYUŽÍT TAKÉ NA:
Epsilon
Program zaměřený na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje sektorově zaměřeného na oblast energetiky a podporu tří klíčových oblastí, a to konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech, udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů a prostředí pro kvalitní život. Program spravuje Technologická agentura ČR.
NEAKTIVNÍMOŽNO VYUŽÍT TAKÉ NA:
Inovace - Patent
Program Inovace - Patent (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí uchránit své duševní vlastnictví, výsledky výzkumu a vývoje, atp. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍMOŽNO VYUŽÍT TAKÉ NA:
Inovační vouchery
Program Inovační vouchery (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou za účelem zahájení nebo zvýšení intenzity vlastních inovačních aktivit v podniku což má zvýšit konkurenceschopnost podniků.
AKTIVNÍMOŽNO VYUŽÍT TAKÉ NA:
Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie
Program je součástí Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programovém období 2014-2020. Je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zavedení inovativních technologií z oblasti obnovitelných zdrojů energie, a využití druhotných surovin. Program si bere za cíl zvýšit využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se v ČR prozatím běžně neuplatňují. Program je určený pro území ČR, mimo hl. m. Prahy.
NEAKTIVNÍMOŽNO VYUŽÍT TAKÉ NA:
Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny
Program je součástí Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programovém období 2014-2020. Je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zavedení inovativních technologií z oblasti obnovitelných zdrojů energie, a využití druhotných surovin. Program si bere za cíl zvýšit využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se v ČR prozatím běžně neuplatňují. Program je určený pro území ČR, mimo hl. m. Prahy.
NEAKTIVNÍMOŽNO VYUŽÍT TAKÉ NA:
Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita
Program je součástí Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programovém období 2014-2020. Je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zavedení inovativních technologií z oblasti obnovitelných zdrojů energie, a využití druhotných surovin. Program si bere za cíl zvýšit využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se v ČR prozatím běžně neuplatňují. Program je určený pro území ČR, mimo hl. m. Prahy.
NEAKTIVNÍMOŽNO VYUŽÍT TAKÉ NA:
Partnerství znalostního transferu
Program Partnerství znalostního transferu (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu spolupráce mezi malými a středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Cílem programu je podpora přenosu znalostí, technologií a dovedností mezi podnikatelským sektorem a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍMOŽNO VYUŽÍT TAKÉ NA:
Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
Program Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě je určen na podporu investic zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a lesnictví a přispět k dosažení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy. Program spadá pod Program rozvoje venkova na období 2014-2020.
NEAKTIVNÍMOŽNO VYUŽÍT TAKÉ NA:
Poradenství
Program Poradenství (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu poradenských služeb pro začínající podnikatele, poskytované provozovateli inovační infrastruktury jako jsou například podnikatelské inkubátory. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
NEAKTIVNÍMOŽNO VYUŽÍT TAKÉ NA:
Proof of Concept
Program Proof of Concept (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) má za cíl podporovat aktivity, které směřují k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi a to prostřednictvím technického ověření aplikovatelnosti výzkumných výsledků a prostřednictvím činností, které souvisejí s ověřením komerčního potenciálu. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
NEAKTIVNÍMOŽNO VYUŽÍT TAKÉ NA:
Rizikový kapitál
Program Rizikový kapitál (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu kapitálových investic do projektů zaměřených na založení a rozvoj podniků s inovačním potenciálem. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
NEAKTIVNÍMOŽNO VYUŽÍT TAKÉ NA:
Služby infrastruktury
Program Služby infrastruktury (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury za účelem zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a veřejným sektorem. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍMOŽNO VYUŽÍT TAKÉ NA:
Spolupráce - Klastry
Program Spolupráce - Klastry (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) má za cíl podpořit spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou v rámci výzkumu a vývoje prostřednictvím rozvoje inovačních sítí (klastrů). Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍMOŽNO VYUŽÍT TAKÉ NA:
Spolupráce - Technologické platformy
Program Spolupráce - Technologické platformy (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) má za cíl podpořit rozvoj inovačních sítí - technologických platforem - jako nástroje pro zvášení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
NEAKTIVNÍMOŽNO VYUŽÍT TAKÉ NA:
Vývoj nových možností při zpracování zemědělských produktů
Program Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh je určen na podporu investic zaměřených na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství a lesnictví a přispět k dosažení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy. Program spadá pod Program rozvoje venkova na období 2014-2020.
NEAKTIVNÍMOŽNO VYUŽÍT TAKÉ NA:
Mzc3MGRlNT