„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

Dotace pro firmy

Dotace na spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou v rámci výzkumu a vývoje prostřednictvím rozvoje inovačních sítí (klastrů).

AKTIVNÍ22. 7. 2019

Dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity.

CHYSTÁ SEV ZÁŘÍ 2019

Dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Dotace je určena na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod.

CHYSTÁ SEV ZÁŘÍ 2019

S dotací uvedete do ostré výroby inovované produkty, které jste buď vyvinuli vlastním výzkumem a vývojem, nebo jste k těmto produktům získali práva.

CHYSTÁ SEV ZÁŘÍ 2019

Dotace na provozování vědeckotechnických parků a to prostřednictvím osobních nákladů, režijních nákladů, nákupu externích služeb poradců a expertů, marketingu a propagace.

AKTIVNÍDO 30. 6. 2019

Dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací.

AKTIVNÍDO 30. 6. 2020

Dotace na mzdy, cestovné, služby poradců, expertů a studie, marketing, pořádání seminářů, konferencí, nájem, materiál, hardware a software.

AKTIVNÍDO 10. 9. 2019

Dotace podporuje spolupráci mezi malými a středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Cílem programu je podpora přenosu znalostí, technologií a dovedností.

CHYSTÁ SEV ZÁŘÍ 2019

Dotace na výdaje za poradenské služby poskytnuté externími poradci.

CHYSTÁ SE28. 6. 2019

Dotace na ověření komerčního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje a to před jejich možným uplatněním v praxi. Dotace na mzdy atd.

CHYSTÁ SEV ŘÍJNU 2019

Dotace na aplikačně orientovaný výzkum a vývoj a to z oblasti výrobní technologie, digitální technologie a kybernetické technologie.

CHYSTÁ SEDO 11. 7. 2019
VÝBĚR DOTACÍ
PRO AKTUÁLNÍ MĚSÍC
NTZjY