„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

Úspory energie (Rekonstrukce budov)

 

Program Úspory energie (Rekonstrukce budov) spadající pod Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do snížení energetické náročnosti v objektech, které využívají ke svému podnikání. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy. 

K čemu je dotace určena?

Dotaci lze využít pro podporu investic, které vedou ke snížení energetické náročnosti:

 • zateplení plášťů budov, výměny oken a dveří, zateplení střešních konstrukcí
 • pořízení technologií využívajících odpadní teplo vznikající při výrobě;;
 • modernizace a obnova energetických rozvodů (elektřina, teplo a plyn);
 • instalace vzduchotechniky se systémem rekuperace odpadního tepla;
 • pořízení obnovitelných zdrojů energie pro účely vlastní spotřeby podniku;
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (náhrada zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy jako je např. LED osvětlení);
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001;
 • pořízení kogeneračních jednotek pro účely produkce tepla a el. energie pro vlastní spotřebu podniku;
 • rekonstrukce brownfieldu (který už je ve vlastnictví podniku) na podnikatelský objekt s nízkou energetickou náročností;
 • pořízení výrobního zařízení (stroje) s výrazně nižší energetickou náročností;
 • zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a zpracování výběrového řízení.

Výše dotace?

Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci ve výši od 300 tis. Kč až do maximální výše 400 mil. Kč.  

Procentuální výše podpory na projekt:

 • malé podniky (do 49 zaměstnanců) – až 50 %;
 • střední podniky (do 249 zaměstnanců) – až 40 %;
 • velké podniky (nad 250 zaměstnanců) – až 30 %.

Procentuální výše podpory na energetický posudek, projektovou dokumentaci a zpracování výběrového řízení:

 • malé podniky (do 49 zaměstnanců) – až 80 %;
 • střední podniky (do 249 zaměstnanců) – až 70 %;
 • velké podniky (nad 250 zaměstnanců) – až 60 %.

Maximální absolutní dotace na energetický posudek je ve výši 350 tis. Kč a zároveň podíl nákladů na zpracování energetického posudku nesmí přesahovat více než 2 % z celkových způsobilých výdajů.

Kdo může o dotace žádat?

Program Úspory energie je určen pro podniky všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu, zemědělství, stavebnictví, energetice, těžbě a dobývání, obchodě, službách a informačních a komunikačních technologiích.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Příjem žádostí právě probíhá

grantEX poradí

 • NÁŠ KLIENT S TOUTO DOTACÍ VYMĚNIL 2 VÝROBNÍ STROJE: ČTĚTE ZDE

 • 5 DOTACÍ NA NOVÉ STROJE - A NEJEN DO VÝROBY? KDY, KDE A ZA JAKÝCH PODMÍNEK?  ČTĚTE ZDE

Jaké jsou základní podmínky dotace - na co si dát POZOR? 

 • V okamžiku podání žádosti MUSÍ žadatel předložit dokumenty k prokázání vlastnických práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován. Případně nájemní smlouvu. Nájemní smlouva MUSÍ být alespn na 5 let.
 • K žádosti o dotaci je NUTNÉ předložit projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení včetně položkového rozpočtu stavby - program je tedy určen především pro projekty v pokročilém stupni připravenosti.
 • Je NUTNÉ předložit energetický posudek (zajistíme) a podnikatelský záměr (zajistíme).

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy. 
 3. Zahájit přípravu projektové dokumentace a položkového rozpočtu, pokud již tyto dokumenty nemáte k dispozici. 
 4. Zahájit potřebné kroky potřebné pro získání územního rozhodnutí případně veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní řízení. 
 5. Zahájit přípravu studie proveditelnosti, která tvoří povinnou přílohu žádosti a současně je hlavním zdrojem pro věcné hodnocení - její kvalita tedy rozhoduje, zda dotaci získáte či nikoli. 
 6. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
ZDARMA
zanalyzujeme vhodnost dotace pro Váš záměr
NGIxZ