„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč

Dotace pro firmy

Dotace na snížení energetické náročnosti objektů, které slouží k podnikání.

AKTIVNÍ1. 7. 2019

Dotace na výstavbu energeticky efektivních budov. Dotace na výstavbu nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem a to ke stávajícím budovám.

AKTIVNÍDO 15. 1. 2020

Dotace na aplikačně orientovaný výzkum a vývoj a to z oblasti výrobní technologie, digitální technologie a kybernetické technologie.

AKTIVNÍDO 11. 7. 2019

Dotace je určena pro malé a střední firmy v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji.

AKTIVNÍ3. 7. 2019

Dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity.

CHYSTÁ SEV ZÁŘÍ 2019

Dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Dotace je určena na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod.

CHYSTÁ SEV ZÁŘÍ 2019

S dotací uvedete do ostré výroby inovované produkty, které jste buď vyvinuli vlastním výzkumem a vývojem, nebo jste k těmto produktům získali práva.

CHYSTÁ SEV ZÁŘÍ 2019

Dotace na technologie a vybavení. Dotace na propojení pořizovaných či stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

CHYSTÁ SE15. 7. 2019

Dotace na spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou v rámci výzkumu a vývoje prostřednictvím rozvoje inovačních sítí (klastrů).

CHYSTÁ SE28. 6. 2019

Dotace na provozování vědeckotechnických parků a to prostřednictvím osobních nákladů, režijních nákladů, nákupu externích služeb poradců a expertů, marketingu a propagace.

AKTIVNÍDO 30. 6. 2019

Dotace na zateplení bytového domu, dále na instalaci solárních panelů či systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu a mnoho dalšího.

AKTIVNÍDO 29. 11. 2019

Dotace na zpřístupnění vysokorychlostního internetu na tzv. „bílých místech“ v ČR a tím mj. zvýšit konkurenceschopnost začínajících podnikatelů.

AKTIVNÍDO 8. 7. 2019

Dotace na zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch, doplnění stávající výsadby, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže apod.

AKTIVNÍDo 31. 10. 2019

Dotace na zateplení obálky budovy, na výměnu oken, dveří či zdrojů tepla například za kotle na biomasu nebo tepelná čerpadla a mnoho dalšího.

AKTIVNÍDO 31. 12. 2021

Dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací.

AKTIVNÍDO 30. 6. 2020

Podnikáte v odpadovém hospodářství? Nebo byste rádi začali, pokud Vám s financováním pomůže dotace? 

AKTIVNÍDO 02. 12. 2019

Dotace na terénní úpravy koryta (dna) a břehů, na výsadbu stromořadí a alejí. Dotace na tůně a mokřady, lužní lesy a mnoho dalšího.

AKTIVNÍDO 31. 10. 2019

Dotace na mzdy, cestovné, služby poradců, expertů a studie, marketing, pořádání seminářů, konferencí, nájem, materiál, hardware a software.

AKTIVNÍDO 10. 9. 2019

Dotace na stavební práce vč. nákupu pozemků, staveb, herních prvků a úpravy venkovního prostranství apod.

AKTIVNÍDO 31. 10. 2020

Dotace na zavádění technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtlačení do distribuční sítě, dále pak také jeho plnění v rámci místní infrastruktury jako je například plnění láhví, CNG vozidel atd.

AKTIVNÍDO 30. 9. 2019

Dotace na provoz podnikových dětských skupin a veřejných dětských skupin. Pro děti do 3 let.

AKTIVNÍDO 15. 8. 2019

Dotace na rekonstrukce brownfieldů v 57 určených obcích.

AKTIVNÍ3. 7. 2019

Dotace na snížení energetické náročnosti objektů, které slouží k podnikání.

AKTIVNÍOD 1. 7. 2019

Dotace na nové stroje, zařízení a vybavení pro začínající firmy, které vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně).

CHYSTÁ SE18. 10. 2019

Dotace na výrobu a distribuci energie z obnovitelných zdrojů: větrná elektrárna, solární panely, malá vodní elektrárna a další.

CHYSTÁ SE1. 7. 2019

Dotace např. na realizaci průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, sanaci vážně kontaminovaných lokalit.

CHYSTÁ SEV ČERVENCI 2019

Dotace podporuje spolupráci mezi malými a středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Cílem programu je podpora přenosu znalostí, technologií a dovedností.

CHYSTÁ SEV ZÁŘÍ 2019

Dotace na maximální využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

CHYSTÁ SE1. 10. 2019

Dotace na výdaje za poradenské služby poskytnuté externími poradci.

CHYSTÁ SE28. 6. 2019

Dotace na ověření komerčního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje a to před jejich možným uplatněním v praxi. Dotace na mzdy atd.

CHYSTÁ SEV ŘÍJNU 2019

Dotace např. na pořízení strojů a technologií potřebné pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů, dále pak na pořízení strojů ke zpracování potěžebních přebytků a mnoho dalšího.

CHYSTÁ SENA PODZIM 2019

Dotace na centra či systémy pro opětovné použití darovaných funkčních výrobků. Dotace na rozšíření či vybudování sběrné sítě kontejnerů textilu. Dotace na potravinové banky.

CHYSTÁ SE2. 3. 2020

Dotace na zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

CHYSTÁ SE1. 2. 2019

Dotace na inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.

CHYSTÁ SE1. 10. 2019

Dotace na elektromobil pro podnikatele, možnost pořízení (rychlo)nabíjecích neveřejných stanic pro areál podniku.

CHYSTÁ SE1. 10. 2019

Dotace na zavedení inovativních technologií pro využití druhotných surovin.

CHYSTÁ SE1. 10. 2019

Dotace na učebny, bezbariérovost škol, práci s digitálními technologiemi a mnoho dalšího.

CHYSTÁ SE16. 10. 2019
VÝBĚR DOTACÍ
PRO AKTUÁLNÍ MĚSÍC
NzUzZThlYz