„S námi Vám
dotace neutečou“
Našim klientům jsme získali: 5,737 mld. Kč
800 151 111

Dotace pro firmy

Nemovitosti
Program Nemovitosti (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do rekonstrukce vlastních technicky nevyhovujících objektů na podnikatelské objekty. Zejména budou podporovány objekty typu brownfield. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍDO 22. 5. 2019
Potenciál
Program Potenciál (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍDO 3. 1. 2019
Aplikace
Program Aplikace (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Je určen pro všechny podniky a výzkumné instituce, které chtějí realizovat projekty v oblasti výzkumu a vývoje zaměřené na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍDO 17. 12. 2018
Inovace - Inovační projekt
Program Inovace – Inovační projekt (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí uvést do výroby či na trh nové nebo inovované výrobky. Program mohou využít také podnikatelé, kteří chtějí zavádět inovace v oblastech výrobních procesů. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍDO 27. 11. 2018
Úspory energie (Rekonstrukce budov)
Program Úspory energie (Rekonstrukce budov) spadající pod Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do snížení energetické náročnosti v objektech, které využívají ke svému podnikání. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍDO 29. 4. 2019
Úspory energie – Energeticky efektivní budovy
Program Úspory energie - Energeticky efektivní budovy je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporuje opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Program podporuje projekty realizované na území celé ČR mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍDO 15. 1. 2020
Úspory energie (Nové stroje)
Program Úspory energie (Nové stroje) spadající pod Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do výměny staré techniky. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍDO 29. 4. 2019
ICT a sdílené služby (zřizování a provoz center sdílených služeb)
Program ICT a sdílené služby (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří se zabývají vývojem software či služby outsourcingu. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍDO 28. 5. 2019
Inovace - Patent
Program Inovace - Patent (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí uchránit své duševní vlastnictví, výsledky výzkumu a vývoje, atp. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍDO 31. 12. 2018
Obnovitelné zdroje energie
Program Obnovitelné zdroje energie (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu vyššího využití obnovitelných zdrojů energie. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍDO 29. 3. 2019
Partnerství znalostního transferu
Program Partnerství znalostního transferu (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu spolupráce mezi malými a středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Cílem programu je podpora přenosu znalostí, technologií a dovedností mezi podnikatelským sektorem a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍDO 14. 12. 2018
Služby infrastruktury
Program Služby infrastruktury (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury za účelem zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a veřejným sektorem. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍDO 27. 11. 2018
Úspory energie v SZT
Úspory energie v SZT (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu zavádění nových a rekonstrukci stávajících zařízení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla atp. Cílem projektu je dosažení úspor primární energie v podnicích. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍDO 31. 3. 2019
Sociální podnikání
Program Sociální podnikání je součástí Operačního programu Zaměstnanost v programovém období 2014 – 2020. Program je zaměřen na sociální začleňování a boj s chudobou. Prioritou je aktivní začleňování znevýhodněných skupin, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a zlepšení zaměstnatelnosti. Program je určen pro celou ČR, včetně Prahy.
AKTIVNÍDO 30.11.2018
Energetické úspory v bytových domech
Program Energetické úspory v bytových domech je součástí Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na zlepšení tepelně technických vlastností budov bytových domů, výměnu zdroje tepla vytápění nebo rovněž na instalaci solárních kolektorů.
AKTIVNÍDO 29. 11. 2019
Školící střediska
Program Školicí střediska (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do rozvoje vlastních kapacit pro potřeby vzdělávání a zvyšování odborných kompetencí vlastních zaměstnanců. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍDO 30. 5. 2019
Spolupráce - Klastry
Program Spolupráce - Klastry (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) má za cíl podpořit spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou v rámci výzkumu a vývoje prostřednictvím rozvoje inovačních sítí (klastrů). Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍDO 27. 11. 2018
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
Program Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu projektů a opatření, která zvýší kvalitu prostředí v sídlech a jejich ekologickou stabilitu a posílí vztah obyvatel k životnímu prostředí. Program vychází z Prioritní osy 4, Specifického cíle 4.4.
AKTIVNÍDO 15. 11. 2018
Nová zelená úsporám – Bytové domy
Program Nová zelená úsporám – Bytové domy je zaměřen na podporu úsporných opatření bytových domů s cílem snížení produkce znečišťujících látek a tím zlepšit vzhled města. Program spadá pod Národní programy.
AKTIVNÍDO 31. 12. 2021
Inovační vouchery
Program Inovační vouchery (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou za účelem zahájení nebo zvýšení intenzity vlastních inovačních aktivit v podniku což má zvýšit konkurenceschopnost podniků.
AKTIVNÍDO 31. 12. 2018
Materiálové a energetické využití odpadů
Program Materiálové a energetické využití odpadů je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu aktivit nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin. Program vychází z Prioritní osy 3, Specifického cíle 3.2 - Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů.
AKTIVNÍDO 28. 2. 2019
Posílení biodiverzity
Program Posílení biodiverzity je součástí Prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, je zaměřen na zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb. Program je součástí Operačního programu Životní prostředí.
AKTIVNÍDO 29. 11. 2018
Posílit přirozené funkce krajiny
Program Posílit přirozené funkce krajiny je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu projektů a opatření, která povedou k obnově přirozených funkcí krajiny po zásazích člověka. Program vychází z Prioritní osy 4, Specifického cíle 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny.
AKTIVNÍDO 29. 11. 2018
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání v ITI a IPRÚ
Program Infrastruktura pro předškolní vzdělávání v ITI a IPRÚ je součástí Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na zajištění dostatečné kapacity kvalitního a cenově dostupného zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny a mateřské školky. Program reaguje na kapacitní nedostatek zařízení pro předškolní vzdělávání a péči.
AKTIVNÍDO 31. 10. 2020
Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť v Praze
Program na podporu sociálního podnikání je součástí Operačního programu Praha – pól růstu ČR v programovém období 2014 – 2020. Program je zaměřen na podporu vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť na území hl. m. Prahy.
AKTIVNÍDO 23. 1. 2019
ICT a sdílené služby (budování a modernizace datových center)
Program ICT a sdílené služby (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří se zabývají provozem datových center. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.
AKTIVNÍDO 31. 5. 2019
Emise ze stacionárních zdrojů
Program Emise ze stacionárních zdrojů spadá pod Státní fond životního prostředí ČR a chce bojovat proti emisím těžkých kovů a zápachu.
AKTIVNÍDO 28. 2. 2019
Dotace pro startupy
Je spousta start-upů, které netuší, že už i oni jsou relevantními žadateli o dotace ze státních i evropských fondů! Prvním krokem je, aby start-up měl alespoň 2 uzavřená účetní období. Žádejte o dotace, nezůstaňte pozadu!!
AKTIVNÍ
VÝBĚR DOTACÍ
PRO AKTUÁLNÍ MĚSÍC
NTdhN2