Přehled dotací

NAŠE SLUŽBY > DOTAČNÍ PORADENSTVÍ > Přehled dotací

Zjistěte snadno, které dotace se nejlépe hodí pro vás a váš záměr.

Výběrem můžete zvolit, zda chcete zobrazit dotace pro firmy anebo pro města a obce...

PRO MĚSTA A OBCE

Zjistěte snadno, které dotace se nejlépe hodí pro vás a váš záměr

Výběrem můžete zvolit, zda chcete zobrazit dotace pro firmy anebo pro města a obce...

PRO MĚSTA A OBCE

Zjistěte snadno, které dotace se nejlée hodí pro vás a váš záměr

Výběrem můžete zvolit, zda chcete zobrazit dotace pro firmy anebo pro města a obce...

PRO MĚSTA A OBCE

Pomocí vybraných kritérií filtrujte ty dotace, které nejlépe odpovídají vašim představám. 

Zaměření
Programy
Určení

Energetické úspory v bytových domech

Dotace na zateplení bytového domu, dále na instalaci solárních panelů či systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu a mnoho dalšího.

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Dotace na zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch, doplnění stávající výsadby, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže apod.

Posílit přirozené funkce krajiny

Dotace na terénní úpravy koryta (dna) a břehů, na výsadbu stromořadí a alejí. Dotace na tůně a mokřady, lužní lesy a mnoho dalšího.

Posílení biodiverzity

Dotace na zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Dotace na podporu opatření, která mají zvýšit ochranu obyvatel, jejich zdraví a majetku před rizikem vzniku povodní a jejich následků.

Snížit energetickou náročnost veřejných budov

Dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov a využití obnovitelných zdrojů energie.

Výstavba energeticky úsporných veřejných budov

Dotace na zefektivnění zavedení povinnosti výstavby budov veřejné správy s co nejnižší energetickou spotřebou.

Prevence vzniku odpadů

Dotace na centra či systémy pro opětovné použití darovaných funkčních výrobků. Dotace na rozšíření či vybudování sběrné sítě kontejnerů textilu. Dotace na potravinové banky.

Zdroje pitné vody

Dotace na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Dotace na obnovu či vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť, obecních koupališť, naučných/zážitkových stezek a zařízení pro volnočasové aktivity apod.

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Dotace na učebny, bezbariérovost škol, práci s digitálními technologiemi a mnoho dalšího.

Lesnická infrastruktura

Dotace na výstavbu nové či rekonstrukce stávající lesní cesty, mostů, propustek, příkopů a dalších objektů přímo souvisejících s cestou a mnoho dalšího.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.