Dotace pro města a obce

NAŠE SLUŽBY > DOTAČNÍ PORADENSTVÍ > Dotace pro města a obce
Zaměření
Programy
Určení

Zdroje pitné vody

Dotace na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

Prevence vzniku odpadů

Dotace na centra či systémy pro opětovné použití darovaných funkčních výrobků. Dotace na rozšíření či vybudování sběrné sítě kontejnerů textilu. Dotace na potravinové banky.

Energetické úspory v bytových domech

Dotace na zateplení bytového domu, dále na instalaci solárních panelů či systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu a mnoho dalšího.

Výstavba energeticky úsporných veřejných budov

Dotace na zefektivnění zavedení povinnosti výstavby budov veřejné správy s co nejnižší energetickou spotřebou.

Lesnická infrastruktura

Dotace na výstavbu nové či rekonstrukce stávající lesní cesty, mostů, propustek, příkopů a dalších objektů přímo souvisejících s cestou a mnoho dalšího.

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Dotace na učebny, bezbariérovost škol, práci s digitálními technologiemi a mnoho dalšího.

Revitalizace kulturních památek

Dotace má sloužit k zatraktivnění památek na seznamu UNESCO a národních kulturních památek. Je zaměřena na jejich rekonstrukci, restauraci, zpřístupnění, obnovu a další aktivity sloužící k jejich údržbě.

Zlepšit kvalit prostředí v sídlech

Dotace na zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch, doplnění stávající výsadby, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže apod.

Snížení emisí stacionárních zdrojů

Dotace na snížení znečištění životního prostředí ze stacionárních zdrojů, kterými mohou být například výrobní haly, teplárny, spalovny apod.

ZAJISTIT DODÁVKY PITNÉ VODY

Dotace na výstavbu či modernizaci úpraven vody vč. technických opatření pro ochranu zdrojů pitné vody, také na výstavbu či modernizaci vodovodů a rozvodných sítí pitné vody.

Rekultivace staré skládky

Dotace na odstranění nepovolených skládek a rekultivaci starých nevyužitých skládek.

Zajišťování péče o NP, CHKO, NOR, NPP

Dotace na péči o travní porosty a vřesoviště, dále na zachování struktury a druhového složení lesů, také na péči o jeskyně a další útvary neživé přírody či ke zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury.