Dotace pro firmy

NAŠE SLUŽBY > DOTAČNÍ PORADENSTVÍ > Dotace pro firmy
Zaměření
Obory
Programy
Velikost firmy

Poradenství

Dotace na výdaje za poradenské služby poskytnuté externími poradci.

Školicí střediska

Dotace Školicí střediska podporuje firmy, které chtějí investovat do rozvoje vlastních kapacit pro potřeby vzdělávání a zvyšování odborných kompetencí vlastních zaměstnanců.

Služby infrastruktury

Dotace na provozování vědeckotechnických parků a to prostřednictvím osobních nákladů, režijních nákladů, nákupu externích služeb poradců a expertů, marketingu a propagace.

Spolupráce - Klastry

Dotace na spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou v rámci výzkumu a vývoje prostřednictvím rozvoje inovačních sítí (klastrů).

Spolupráce - Technologické platformy

Dotace na mzdy, cestovné, služby poradců, expertů a studie, marketing, pořádání seminářů, konferencí, nájem, materiál, hardware a software.

TREND

Dotace na aplikačně orientovaný výzkum a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

Úspory energie - energeticky efektivní budovy

Dotace na výstavbu energeticky efektivních budov. Dotace na výstavbu nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem a to ke stávajícím budovám.

Posílit přirozené funkce krajiny

Dotace na terénní úpravy koryta (dna) a břehů, na výsadbu stromořadí a alejí. Dotace na tůně a mokřady, lužní lesy a mnoho dalšího.

Zlepšit kvalit prostředí v sídlech

Dotace na zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch, doplnění stávající výsadby, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže apod.

Snížení emisí stacionárních zdrojů

Dotace na snížení znečištění životního prostředí ze stacionárních zdrojů, kterými mohou být například výrobní haly, teplárny, spalovny apod.

Posílení biodiverzity

Dotace na zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Rekultivace staré skládky

Dotace na odstranění nepovolených skládek a rekultivaci starých nevyužitých skládek.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.