Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – II. díl

10 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O daních > Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – II. díl

V minulém díle jsme vás informovali o dlouho očekávaných změnách v uplatňování pravidel DPH u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Zabývali jsme se definicí pojmu domnělý dodavatel a částečně jsme probrali zvláštní režimy, kterými budeme v tomto článku pokračovat.

Jak jsme již zmínili, zákon o DPH bude rozlišovat následující tři zvláštní režimy:

Režim mimo Unii může využít:

 1. Osoba povinná k dani, která není usazena v EU.

V případě, že je osoba povinná k dani registrována nebo povinna se zaregistrovat pro účely DPH v některém z členských státu EU pro účely jiných dodání než služeb pro konečné spotřebitele (B2C), může i přesto na dodání B2C použít režim mimo Unii.

Od 1. července 2021 se tedy režim mimo Unii bude vztahovat na veškerá poskytnutí služeb (včetně telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání nebo elektronicky poskytovaných služeb) s místem poskytnutí v EU, které jsou poskytovány spotřebitelům (osobám nepovinným k dani). Pokud se poskytovatel rozhodne využít režim mimo Unii, musí jej použít k přiznání a placení DPH za všechna poskytnutá plnění.

Níže uvádíme příklady poskytnutých služeb spotřebiteli, které lze vykázat v režimu mimo Unii:

 • ubytovací služby poskytované neusazenými osobami povinnými k dani;
 • přepravní služby;
 • služby související s nemovitostí, nebo také
 • poskytnutí restauračních a cateringových služeb.

Příklad

Dodavatel (osoba neusazená v EU) poskytuje příjemcům v České republice, Německu, Polsku a na Slovensku služby související s nemovitostí. Tento dodavatel je registrován pro účely DPH v České republice. Dodavatel se rozhodne využít režim mimo Unii v Německu, protože očekává, že zde bude mít největší množství zakázek. V takovém případě musí být všechna plnění spadající do režimu mimo Unii vykázána prostřednictví tzv. One Stop Shop (OSS) v Německu, a dodavatel z nich musí tedy přiznat a zaplatit v Německu DPH.

Není tedy možné, aby do přiznání k DPH v České republice zahrnul i plnění, která spadají do zvláštního režimu, např. poskytnuté služby spojené s nemovitostí spotřebiteli v ČR. V rámci přiznání k DPH v ČR budou zahrnuta např. dodání zboží pro podnikatelské subjekty (B2B). Skrze české přiznání k DPH si bude moci také dodavatel uplatňovat nárok na odpočet jakékoliv české DPH, která mu vznikne v souvislosti s jeho nákupy.

U zbývajících států bude nutné požádat o vrácení DPH formou žádosti o vrácení DPH z jiných členských států, a to v každém státě zvlášť.

Posledním zmiňovaným režimem je dovozní režim. Než se mu však budeme blíže věnovat, shrneme si nejprve novinky v oblasti dovozu zboží.

Dle současných pravidel pro DPH je zboží tzv. nízké hodnoty (tedy zboží do 22 EUR) dovážené do EU ze třetích zemí osvobozeno od DPH. Toto osvobození je však od 1. července 2021 zrušeno. Nově tedy bude zboží dovezené do EU ze třetích zemí podléhat DPH bez ohledu na jeho hodnotu. Zároveň však zůstává zachováno osvobození od cla u zboží dovezeného do EU, a to u zboží jehož vlastní hodnota nepřevyšuje částku 150 EUR.

V návaznosti na výše uvedenou změnu jsou od 1. července 2021 zavedena následující zjednodušení pro výběr DPH:

 • Zvláštní režim pro prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích zemí – tzv. dovozní režim nebo jedno správní místo pro dovoz (Import One Stop Shop – „IOSS“);
 • Zvláštní režim pro přiznání a odvod DPH při dovozu.

Dovozní režim mohou využít:

 1. dodavatelé usazení v EU, kteří prodávají zboží dovezené ze třetí země, jehož hodnota nepřesahuje částku 150 EUR, pořizovateli v EU. Obecně se jedná o prodej prostřednictvím vlastních internetových stránek;
 2. dodavatelé neusazení v EU, kteří prodávají uvedené zboží pořizovateli v EU. Obecně jde o případy, kdy dodavatelé prodávají prostřednictvím vlastních internetových stránek; dodavatelé mohou režim použít následujícími způsoby:
  1. přímo (tj. bez povinnosti ustanovit zprostředkovatele), pokud jsou usazení ve třetí zemi, s níž EU uzavřela dohodu o vzájemné pomoci v oblasti DPH;
  2. nepřímo prostřednictvím zprostředkovatele usazeného v EU;
 3. elektronická rozhraní se sídlem v EU, která usnadňují prodej dovezeného zboží nízké hodnoty na dálku pro původní dodavatele;
 4. elektronická rozhraní bez sídla v EU, která usnadňují prodej dovezeného zboží nízké hodnoty na dálku pro původní dodavatele mohou používat režim způsoby uvedenými výše v bodě II. písm. a) a b).

Ve výše uvedeném textu jsme zmiňovali pojem zprostředkovatel. Zprostředkovatele musí ustanovit osoby povinné k dani (tedy dodavatelé či elektronická rozhraní), které nejsou usazeny v EU nebo ve třetí zemi, s níž EU uzavřela dohodu o vzájemné pomoci v oblasti DPH. Ostatní osoby povinné k dani si zprostředkovatele mohou ustanovit, nicméně není to jejich povinnost.

Zprostředkovatelem musí být osoba povinná k dani usazená v EU, která musí splňovat povinnosti stanovené v rámci dovozního režimu pro dodavatele nebo elektronické rozhraní, které je ustanovilo, včetně podávání přiznání k DPH prostřednictvím IOSS a odvodu DPH z prodeje na dálku u dovozeného zboží nízké hodnoty.

Posledním režimem, kterým se dnes budeme zabývat, je zvláštní režim pro přiznání a odvod DPH při dovozu.

Tento režim byl zaveden jako alternativní zjednodušení pro výběr DPH při dovozu zboží v případech, kdy nelze využít dovozní režim nebo základní mechanismus výběru DPH při dovozu.

A kdo může zvláštní režim používat? Opatření je určeno zejména provozovatelům poštovních služeb, expresním dopravcům nebo jiným celním zástupcům v EU, kteří obvykle deklarují zboží nízké hodnoty při dovozu, a to jako přímí či nepřímí celní zástupci.

V rámci tohoto režimu jsou poskytována některá následující usnadnění:

 1. členské státy EU mohou stanovit použití základní sazby DPH pro veškeré zboží deklarované ve zvláštním režimu. V takovém případě deklarant nemusí složitě určovat správnou sazbu DPH u velkého množství dodávaného zboží;
 2. osoba předkládající zboží k proclení odvede daňovým/celním orgánům pouze DPH, kterou skutečně vybrala od pořizovatele během kalendářního měsíce.

  Příklad
  Český občan si koupí od čínského internetového obchodu knihu v celkové hodnotě 60 USD bez DPH. V případě, že česká pošta zboží doručí, může pořizovatel zásilku přijmout nebo odmítnout. Pokud pořizovatel zásilku přijme, zaplatí české poště DPH. Česká pošta tuto DPH přizná a odvede společně s DPH vybranou ze všech dovozů v rámci zvláštního režimu za příslušní kalendářní měsíce.
  V případě, že by pořizovatel zásilku odmítl a nezaplatil České poště DPH, nebude ani Česká pošta povinna přiznat a odvést DPH.
   
 3. Deklarant/osoba předkládající zboží k proclení provede jedinou měsíční platbu za veškeré DPH vybrané od pořizovatelů.

Nová pravidla pro přeshraniční operace budou účinná na úrovni celé Evropské unie. I přestože nebyl prozatím legislativní proces v České republice dokončen, očekáváme, že bude legislativní proces dokončen včas. Proces schvalování můžete sledovat na webových stránkách Poslanecké sněmovny ČR (Sněmovní tisk 867 (psp.cz)). O dalších změnách Vás budeme i nadále informovat.

Autor:
Ing. Lucie Kořínková
Daňový poradce

Potřebujete pomoci s daněmi?
Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. 

Mohlo by vás také zajímat...

Daňové novinky roku 2022

Daňové novinky roku 2022

Rok 2021 nebyl z pohledu intenzity legislativních změn v daňové oblasti tak vydatný jako rok 2020. I tak ale přinesl spoustu významných změn. V následujícím článku jsme pro vás připravili shrnutí daňových novinek, které jsou platné od začátku roku 2022.

Daňové aspekty vánočních dárků pro klienty a obchodní partnery

Daňové aspekty vánočních dárků pro klienty a obchodní partnery

Připravili jsme pro vás shrnutí, jaký daňový režim se u vánočních dárků použije, a jak je to z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.

Dražší energie, prominutí DPH

Dražší energie, prominutí DPH

V rámci mimořádné události byla prominuta povinnost přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu, a to za předpokladu, že se zdanitelné plnění uskutečnilo nebo byla přijata úplata (zálohy), u níž vznikla povinnost přiznat daň, v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.

Potřebujete pomoci s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky