Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – I. díl

12 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O daních > Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – I. díl

S účinností od 1. července 2021 dochází k dlouho očekávaným změnám v uplatňování pravidel DPH u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Jedná se o zákon, jehož cílem je překonat překážky přeshraničního prodeje. Nová pravidla pro přeshraniční operace budou účinná na úrovni celé Evropské unie. I přestože nebyl v České republice prozatím dokončen legislativní proces, očekáváme, že bude dokončen do 1. července 2021. V následujícím článku vás postupně seznámíme s očekávanými změnami.

Domnělý dodavatel

Nově by měl zákon o DPH upravovat pojem tzv. domnělého dodavatele, kterým je osoba povinná k dani (tedy podnikatelský subjekt), o níž se má za to, že obdržela zboží od původního dodavatele a dodává zboží konečnému spotřebiteli prostřednictvím elektronického rozhraní (tržiště, platforma, portál nebo podobný prostředek).

  • Domnělým dodavatelem se stane osoba povinná k dani, která usnadňuje dodání prostřednictvím elektronického rozhraní. Při dodání zboží v zásilkách nepřesahuje hodnotu 150 EUR dodávaných příjemci v EU a dovezených do EU.
  • V praxi se může jednat o různá elektronická rozhraní (např. Aliexpress), která zprostředkovávají prodej zboží od původních dodavatelů, jejichž zboží je do EU dováženo. U takových dodávek zboží, jejichž hodnota nepřesahuje hodnotu 150 EUR, se stane elektronické rozhraní tzv. domnělým dodavatelem.
  • Dále se bude jednat o osobu povinnou k dani, která usnadňuje dodání u zboží, které bylo již propuštěno do volného oběhu v EU či které se nachází na území EU, dodávané příjemcům v EU, a to bez hodnoty zboží, pokud původní dodavatel není usazen v EU.

Nové ustanovení o domnělém dodavateli v podstatě stanoví, že osoba, která usnadňuje dodání, sama zboží přijala a dodala. To znamená, že dodání od původního dodavatele prodávajícího přes elektronické rozhraní se dělí do dvou dodání, která jsou následující:

  • Dodání od původního dodavatele elektronickému rozhraní se považuje za dodání bez přepravy (B2B);
  • Dodání od elektronického rozhraní konečnému spotřebiteli je považováno za dodání zboží, kterému se doprava přiřazuje (B2C).

A kdy je vůbec elektronické rozhraní domnělým dodavatelem? Evropská komise vydala k novým pravidlům v oblasti elektronického rozhraní vysvětlivky, ve kterých uvádí, kdy lze považovat elektronické rozhraní za domnělého dodavatele. V těchto vysvětlivkách jsou například uvedeny situace, kdy osoba povinná k dani usnadňuje dodání. Jedná se například o situaci, kdy elektronické rozhraní stanoví přímo či nepřímo některou z podmínek, za nichž se dodání zboží uskutečňuje nebo uskutečňovat bude, případně elektronické rozhraní sděluje příjemci informace o platbě (např. částku, další poplatky, platební lhůty či způsob platby). Dále se může jednat o situaci, kdy se podílí na objednání či doručení zboží např. organizace doručení zboží nebo předání potvrzení a podrobnosti objednávky příjemci a původnímu dodavateli.

Důležité je zmínit, že elektronické rozhraní může být považováno za domnělého dodavatele, ale zároveň může být zapojeno do jiných dodání, u nichž není domnělým dodavatelem.

Vysvětlivky k pravidlům uvádí také pravidla při zapojení několika elektronických rozhraní.

Příklad č. 1

Zákazník objednává zboží na elektronickém rozhraní č. 1, nicméně při přistoupení k objednávce je přesměrován na jiné elektronické rozhraní č. 2, které nabízí zboží k prodeji od původního dodavatele. Prodej je nakonec uzavřen prostřednictvím elektronického rozhraní č. 2.

Jelikož je prodej uzavřen prostřednictvím elektronického rozhraní č. 2, pak se také elektronické rozhraní č. 2 při splnění ostatních podmínek stává domnělým dodavatelem, nikoliv elektronické rozhraní č. 1, skrze nějž byl učiněn první kontakt.

Domnělý dodavatel musí zajistit řádné zdanění u daných plnění. Aby tak mohl učinit, bude závislý na přesnosti informací, které mu musí poskytnout původní dodavatel. Je zřejmé, že domnělý dodavatel nebude mít k dispozici informace pro stanovení místa plnění, jako kde se zboží nachází v okamžiku plnění, nebo povahu dodávaného zboží. Tyto informace by mu měl sdělit původní dodavatel. Cílem nové úpravy je však také dostatečná právní jistota domnělého dodavatele, a proto stanovuje podmínky, při jejichž splnění není domnělý dodavatel odpovědný za úhrady částky daně, případné pokuty a úroky z prodlení. Jedná se hlavně o splnění podmínky, že domnělý dodavatel nevěděl ani nemohl vědět, že obdržené informace nejsou správné.

Novela zákona o DPH následně doplňuje dva stávající zvláštní režimy DPH (režim Unie a mimo Unii) o tzv. režim dovozu.

Zvláštní režimy

Nejprve bychom si měli připomenout, co je to jedno správní místo. Správní místo (tzv. MOSS - mini-one stop shop) je zjednodušeně elektronický systém, který osobám povinným k dani poskytujícím vybraná plnění umožňuje v jediném členském přiznat a zaplatit DPH, která je splatná ve všech členských státech. Jedná se o plnění poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby spotřebitelům.

Příklad č. 2

Osoba povinná k dani usazená a registrovaná pro účely DPH v České republice poskytuje telekomunikační služby zákazníkům v Německu, Rakousku a na Slovensku. Poskytnuté telekomunikační služby pro zákazníky z jiných členských států mají povinnost přiznat a odvést DPH v těchto jednotlivých členských státech.

Aby se v Německu, Rakousku a na Slovensku nemusela osoba povinná k dani registrovat, má možnost se zaregistrovat k zvláštnímu režimu jednoho správního místa v ČR, a to skrze daňový portál Finanční správy. Následně pak podává daňové přiznání, ve kterém uvádí vybraná plnění poskytnutá do členských státu, a platí daň spojenou s poskytovanými službami Finanční správě v ČR. Ta se následně stará o přeposlání daňového přiznání a daně zahraničním správcům daně.

S účinností od 1. července 2021 se systém jednoho správního místa rozšíří na všechny služby B2C uskutečněné v členských státech, kde není poskytovatel usazen, na prodej zboží na dálku uvnitř EU a na určitá domácí dodání zboží, a stane se tak jedním správním místem tzv. OSS.

Zákon o DPH bude nově rozlišovat tři zvláštní režimy, které jsou následující:

  • Režim Unie;
  • Režim mimo Unii; a nový
  • Dovozní režim.

V dnešním článku si představíme podrobněji režim Unie a na zbývající dva se podíváme v článku příštím.

Režim Unie může využít:

I. Osoba povinná k dani usazená v EU (která není domnělým dodavatelem) k přiznání a zaplacení DPH u (i) poskytnutí služeb B2C ve členském státě, ve kterém není usazena (ii) prodeje zboží na dálku uvnitř EU


 

Příklad č. 3

Dodavatel usazený a registrovaný v ČR poskytuje služby osobám nepovinným k dani v Německu. Dodavatel předpokládá, že bude poskytovat své služby i dalším zákazníkům z jiných členských států, a proto se rozhodl, že se zaregistruje k režimu Unie a bude v tomto režimu přiznávat a platit daň.

Pokud by následně začal prodávat i zboží na dálku uvnitř EU, pak by byl povinen přiznávat i platit daň v režimu jednoho správního místa. Není možné např. pro poskytnuté služby využívat režim jednoho správního místa a pro prodej zboží na dálku standardní režim.

II. Osoba povinná k dani neusazená v EU k přiznání a zaplacení DPH z prodeje zboží na dálku uvnitř EU

Příklad č. 4

Dodavatel neusazený v žádném státě EU uskutečňuje prodej zboží na dálku uvnitř EU příjemcům v různých členských státech EU. Takový dodavatel se může registrovat k režimu Unie a přiznávat a platit daň v tomto režimu prostřednictvím jednoho správního místa místo registrace ve všech členských státech, ve kterých dochází k prodeji zboží na dálku.

Dodavatel si může vybrat stát, ve kterém se k režimu Unie zaregistruje

III. Elektronické rozhraní (usazené v EU nebo mimo EU) usnadňující dodání (tzv. domnělý dodavatel) při (i) prodeji zboží na dálku uvnitř EU nebo (ii) určitých domácí dodání zboží.

V rámci využití režimu unie je důležité si uvědomit, jak je definován prodej zboží na dálku. Stručně řečeno se jedná o dodání zboží osobou povinnou k dani, která dopravu uskutečňuje nebo na jejíž účet je odeslání uskutečněno, z jiného členského státu, než je stát ukončení odeslání nebo přepravy, a to například příjemcům, pro něž není dodání zboží v jiném členském státě ukončení odeslání nebo přepravy předmětem daně (např. osoby nepovinné k dani, tedy nepodnikatelé).

Aby se každá osoba povinná k dani, která uskutečňuje prodej zboží na dálku či poskytuje vybrané služby (telekomunikační, rozhlasové či elektronicky poskytované), nemusela registrovat do režimu jednoho správního místa či v každém státě, kde jsou služby poskytovány či zboží dodáno, byla stanovena roční prahová hranice obratu ve výši 10 000 EUR.

V takovém případě budou přeshraniční poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání či elektronicky poskytovaných služeb a prodej zboží na dálku podléhat DPH v členském státě, kde je usazen dodavatel/poskytovatel, a to za předpokladu, že hodnota těchto plnění nepřesáhne v běžném a předcházejícím kalendářním roce částku 10 000 EUR (bez DPH). Jednoduše řečeno, uvedená plnění budou podléhat stejnému režimu DPH jako domácí poskytnutí/dodání. Nutné upozornit, že tato prahová hranice se nevztahuje na poskytnutí jiných druhů služeb pro příjemce v EU, kromě výše uvedených služeb.

Autor:
Ing. Lucie Kořínková
Daňový poradce

Potřebujete pomoci s daněmi?
Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. 

Mohlo by vás také zajímat...

Jak je to tedy s těmi lhůtami pro podání daňového přiznání?

Jak je to tedy s těmi lhůtami pro podání daňového přiznání?

Jak je to s termínem podání daňového přiznání pro letošní rok? A co přináší prominutí a příslušenství daně z důvodu mimořádné události, které vydalo Ministerstvo financí ČR? Více v našem článku.

Nové podmínky kompenzačního bonusu

Nové podmínky kompenzačního bonusu

Rozšíření okruhu osob, které mohou o bonus žádat. Zvýšení částky kompenzačního bonusu. Shrnujeme pro vás nová pravidla.

Lhůta pro podání daňového přiznání po novele daňového řádu

Lhůta pro podání daňového přiznání po novele daňového řádu

Aktuální novela daňového řádu přináší mnoho změn a jedna z nich se týká i lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů.

Potřebujete pomoci s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky