Zlepšete kvalitu prostředí v sídlech s 60% dotací

4 minuty čtení
O GRANTEXU > Články a informace > O dotacích > Zlepšete kvalitu prostředí v sídlech s 60% dotací

V minulém článku jsme psali o možnosti podat žádost na ochranu přírody a krajiny, dozvíte se v něm o dotaci na posílení přirození funkce krajiny. Z výzvy bude podpořeno budování a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí. Tento článek se věnuje druhé aktuálně otevřené výzvě Operačního programu životního prostředí, a to právě Zlepšení funkce krajiny v sídlech. 

Alokace činí 60 mil. Kč. Cílem výzvy je posílení biodiverzity a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech a na zvýšení jejich ekologické stability. Opatření by měla vést k revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

Kdo může podporu získat?

  • Veřejný sektor: kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce.
  • Soukromý sektor: obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty, fyzické osoby – podnikající, fyzické osoby - nepodnikající.
  • Další instituce: vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy

Podporované aktivity:

Budování nových či obnova stávajících funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (včetně vodních prvků a ploch) následujícími způsoby:

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • obnova a zakládání vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • podpora biodiverzity.

Výše podpory:

Maximální procentuální výše podpory dosáhne 60 % uznatelných nákladů.


Co jste možná nevěděli?

Jedná se o průběžnou výzvu, tzn. že o výsledku vaší žádosti o dotaci jako jedno z hlavních kritérií rozhodne rychlost, s jakou žádost předložíte od okamžiku, kdy je spuštěn příjem žádostí. 

Chcete mít jistotu, že stihnete podat žádost včas?

Využijte služeb našich dotačních poradců. Na přípravu projektů máme lety prověřené postupy, díky kterým máte jistotu, že vaše žádost bude podána kvalitně a zejména včas. 

Dotační výzvy na podporu ochrany přírody a krajiny:

Posílit přirozené funkce krajiny

Posílit přirozené funkce krajiny

Až 100% dotace na terénní úpravy koryta (dna) a břehů, na výsadbu stromořadí a alejí. Dotace na tůně a mokřady, lužní lesy a mnoho dalšího. Podpory můžou využít kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, podnikatelské subjekty a další.

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Dotace na zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch, doplnění stávající výsadby, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže apod.

Zaujala vás dotace na zlepšení kvality prostředí v sídlech?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky