Výstavba pro obce: Dotace a úvěry na obecní byty

6 minut čtení

Program Výstavba pro obce umožňuje trojí způsob, jak se žadatelé o podporu mohou dostat k nemovitosti.

 1. Výstavba, přístavba, nadstavba, vestavba, rekonstrukce
 2. Modernizace nemovitosti, která je sice v použitelném stavu, ale potřebuje např. předělat topení, podlahy apod.
 3. Koupě

Program Výstavba pro obce je určen pro obce a dobrovolné svazky obcí a umožňuje jim:

 • pořízení sociálních a dostupných bytů;
 • pořízení sociálních, smíšených a dostupných domů.

Program Výstavba pro obce spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR), resp. Státní fond rozvoje bydlení (SFRB).

Jaké kombinace program Výstavba pro obce vlastně podporuje?

V prvé řadě bude lepší, když si uděláme pořádek v terminologii.

 • Sociální byt - byt má alespoň základní vybavení a je určený k pronájmu pro způsobilou domácnost, která si nemůže zajistit vyhovující bydlení na trhu. Podlahová plocha dosahuje alespoň 23 m2 a nepřesahuje 120 m2.
 • Dostupný byt - byt určený k pronájmu v dostupném nebo smíšeném domě, který není sociálním bytem, a jehož podlahová plocha dosahuje alespoň 23 m2 a nepřesahuje 120 m2. Tyto byty jsou určené pro středně příjmové domácnosti či pro domácnosti veřejně prospěšných profesí (těch profesí, které obec u bytů preferuje, např. učitelé, lékaři, zdravotní sestry apod.).
 • Sociální dům - bytový dům s výhradně sociálními byty, tvořený alespoň 4 a nejvýše 12 sociálními byty.
 • Dostupný dům - bytový dům s výhradně dostupnými byty.
 • Smíšený dům - bytový dům se sociálními a dostupnými byty. V domě je z celkového počtu bytů alespoň 20 % sociálních bytů a nejméně 1 dostupný byt.

Až 100% dotace na sociální byty

Minimální ani maximální výše dotace není stanovena, ale podpora je odvislá od indexu stavebních prací a m2 pořizovaného bytu. Samostatné sociální domy nesmí vznikat v sociálně vyloučených lokalitách a ani zde není zájem o vytváření nových ghett.

Cílová skupina pro sociální byty

Sociální byty mají být určené pro osoby či domácnosti, u kterých došlo k tržnímu selhání v oblasti bydlení. To znamená, že nedostatek finančních prostředků je u nich doplněný o další znevýhodnění (absence bytu, přelidněný stávající byt, nekvalitní stávající byt, bariérový byt v případě osob se zdravotním postižením apod.). Hodnocení, zda u domácnosti došlo k tržnímu selhání, bude provádět sociální pracovník z Vaší obce či obce s rozšířenou působností (ORP).

Nájemné v sociálních bytech

Pro rok 2019 činí limit 61,10 Kč/1 m2 podlahové plochy. Nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu 2 let s možností opakování po přezkumu situace. Obce budou stanovovat potřebnost a míru sociální práce. Dokonce mohou vyhodnotit, že sociální práce nebude nutná.

Nízkoúročený úvěr na dostupné byty

Dostupné byty jsou určeny pro nájemní bydlení domácností podle vlastního výběru obce:

 • domácnosti veřejně prospěšných profesí (učitelé, lékaři, policisté apod.);
 • senioři;
 • matky samoživitelky;
 • středně příjmové domácnosti.

Pro dostupné byty jsou vyhrazené nízkoúročené dlouhodobé úvěry, které zabezpečuje Státní fond rozvoje bydlení (SFRB). Úrok bude stanoven po celou dobu splatnosti jako fixní a bude se odvíjet od výše sazby EU (od 1. 1. 2019 se jedná o referenční sazbu 1,98 % p.a.). Bude zde i bonusový odečet. Tento typ podpory se řídí režimem de minimis / GBER. Je na obcích, zda nízkoúročený úvěr od SFRB případně zkombinují s vlastními zdroji obce či s komerčním úvěrem. Nevratnou dotaci ale pro dostupný být získat v programu nelze.

Nájemné v dostupných bytech

Nájemné bude stanovováno ve výši nájemného obvyklého v daném místě. Výběrová kritéria si stanovuje obec jako veřejná a transparentní. Žádost o nájem bytu musí být vždy přijata.

Jaká suma čeká na obce?

Na rok 2019 je připravena 1 mld. Kč. Na pořízení sociálních bytů půjde v dotacích 650 mil. Kč a v úvěrech bude 350 mil. Kč vyčleněno na pořízení dostupných bytů pro středně příjmové domácnosti či pro domácnosti veřejně prospěšných profesí. Pro následující roky se počítá se 3 mld. Kč ročně. Bude platit, že na dotace na sociální byty budou vyčleněny 2/3 objemu finančních prostředků a na úvěry zbylá 1/3.

Nebojte se drahého projektu, který by skončil v šuplíku

Peníze jsou odsouhlaseny na dobu 3 let. Nemusíte se proto bát vrhnout do přípravy projektu. Pokud nestihnete zažádat o dotaci či úvěr letos, máte před sebou další dva roky.

100% úspěšnost

V tuto chvíli už běží příjem žádostí u letošní výzvy. Nechcete, aby Vaše žádost ztroskotala na nedostatcích? V minulých projektech na výstavbu sociálního bydlení jsme dosahovali 100% úspěšnosti.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme zpátky.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí