Vládní liberační balíčky: Není úleva jako úleva aneb abychom si správně rozuměli

9 minut čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > Vládní liberační balíček: Není úleva jako úleva aneb abychom si správně rozuměli

Vláda  vydala již druhý tzv. Liberační daňový balíček.

Vláda učinila vstřícný krok vydáním již prvních dvou tzv. Liberačních daňových balíčků, které promíjí sankce za pozdní podání či zaplacení daní v některých situacích.

Nedošlo však k žádnému posunutí termínu pro podání přiznání, jak si někteří myslí.  Nedorozumění může být v této oblasti více a situace se nám stále kontinuálně vyvíjí.

Daň z příjmů fyzických i právnických osob

Tomu, kdo má termín pro podání přiznání k dani z příjmů do 1. 4. 2020 a nestihne podat daňové přiznání a zaplatit daň včas, bude prominuta pokuta za pozdní podání a úrok z prodlení za pozdní zaplacení, pokud toto napraví do 1. 7. 2020.

Prominutí sankcí je plošné, nebude potřeba o prominutí speciálně žádat. Podání však bude v takovém případě učiněno pozdě a výsledek nemusí být pro všechny stejný. Pokud se od termínu pro podání přiznání odvíjí některé další povinnosti, není jejich termín posunutý.

Jedna z povinností vázaných na zákonný termín pro podání přiznání je například stanovení splatnosti nových záloh.

  • Pokud vznikne poplatníkovi, který měl podat daňové přiznání do 1. 4. 2020, povinnost hradit zálohy, jeho první nová záloha bude splatná 15. 6. 2020.
  • Podá-li daňové přiznání a zaplatí daň například až 1. 7.2020, pak sice nebude postižen sankcí za pozdní podání ani pozdní zaplacení daně, ale bude již v tuto chvíli v prodlení se zálohou.

Až tisková zpráva Ministerstva financí zveřejněná dne 22. 3. 2020 na jeho webových stránkách uvádí, že vláda chystá plošné prominutí záloh splatných v červnu 2020.

Dále poplatník může v odůvodněných případech žádat o posunutí termínu pro podání daně z příjmů až o 3 měsíce (tuto možnost umožňuje zákon, nikoliv Liberační balíček). Jednou z podmínek, kterou musí splnit, je podání žádosti před uplynutím termínu pro podání přiznání.

  • Pokud má tedy plátce termín pro podání přiznání do 1. 7.  2020 díky zplnomocnění daňového poradce, může až do 1. 7. žádat o další prodloužení termínu až o 3 měsíce.
  • Pokud má však poplatník termín pro podání přiznání do 1. 4. 2020, nemůže po 1. 4. 2020 žádat o prodloužení. Podá-li přiznání a zaplatí daň do 1. 7. 2020, budou mu pouze odpuštěny sankce.

Nebude-li některá z podmínek splněna  Správa sociálního zabezpečení se dosud nevyjádřila. Dá se však očekávat, že bude postupovat obdobně.

Dosud nevyřešenou otázkou je také povinnost podávání ročních přehledů na zdravotní pojišťovny a na Správu sociálního zabezpečení. Některé pojišťovny (např. VoZP a ZPMV) zveřejnily informaci, že budou tolerovat pozdější podání přehledů, a to až do 3. 8. 2020, což je termín pro podání přehledu při termínu pro daň z příjmů do 1. 7. 2020. Opět je však třeba vnímat, že přehled v takovém případě nebude i přes výše uvedené podán včas. Důsledkem bude zřejmě vyměření sankcí, přičemž v tomto případě bude na rozdíl od finančního úřadu nutné o prominutí žádat individuálně. Správa sociálního zabezpečení se dosud nevyjádřila, dá se však očekávat, že bude postupovat obdobně.

Liberační balíček také neřeší vůbec situace, kdy je podáváno přiznání za hospodářský rok a tam, kde je lhůta pro podání přiznání již dle zákona 6 měsíců (tj. podávání s daňovým poradcem či při povinném auditu).

Ostatní daně

Pro ostatní daně platí, že bude-li podáno a zaplaceno pozdě, bude o prominutí sankcí nutné finanční úřad individuálně požádat a prokázat souvislost prodlení se šířením koronaviru. Pokud bude vyhověno a správce daně povolí buď posečkání daně, nebo promine alespoň z části úrok, bude automaticky prominuta i sankce za pozdní podání. V praxi to znamená, že pokud bude například podáno pozdě přiznání k DPH na nadměrný odpočet, tak samozřejmě nebude možné žádat o prominutí úroku z prodlení platby, protože ke vzniku úročeného nedoplatku nedojde, a tím pádem alespoň dle textu balíčku zřejmě nebude automaticky prominuta pokuta za pozdní podání, která se obecně vyměřuje i v případě nároků na odpočet.

Kontrolní hlášení

Liberační balíček promíjí pokutu za pozdní podání kontrolního hlášení - tedy pokutu ve výši 1. 000 Kč - pokud plátce podá kontrolní hlášení sám, bez výzvy správce daně, ale pozdě. Týká se však pokut, které jsou či budou finančním úřadem vyměřeny v období od 1. 3. do 31. 7. 2020. Balíček neřeší situaci, kdy dojde k pochybení v tomto období, ale pokuta bude ze strany finančního úřadu vyměřena později, či naopak situace, kdy k pochybení došlo před počátkem tohoto období, ale k vyměření pokuty by mělo dojít až v jeho běhu.

Stále však zůstává, že pokud je kontrolní hlášení podáno až na výzvu správce daně, ukládá se pokuta 10 tis. Kč. Pokud správce daně vyzve k doplnění či potvrzení údajů v podaném kontrolním hlášení a není toto učiněno do 5 pracovních dnů, je nadále vyměřena pokuta ve výši 30 tis. Kč. V takových případech je potřeba individuálně požádat o prominutí a v takovém případě je prominut pouze správní poplatek za podání žádosti, který činí 1.000 Kč. Mezi důvody, pro které správce daně může oproti dosavadnímu stavu tyto pokuty prominout, již nově patří souvislost s opatřeními proti šíření koronaviru.

Další chystané změny

Návrh na plošné prominutí sankcí za pozdní podání a zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí. Prominutí sankcí se má týkat situací, kdy daňové přiznání mělo být podáno v době mezi 31. 3. a 31. 7. 2020. Podání a zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí bude tolerováno až do 31. 8. 2020.

Zajímavý je návrh na zavedení institutu tzv. zpětně ztráty. To by znamenalo, že ztrátu roku 2020 by bylo možné zpětně započítat proti daňové povinnosti roku 2018 a 2019, čímž by vznikl vratitelný přeplatek na dani. Ztráta by se měla uplatňovat podáním dodatečných daňových přiznání za roky 2018 a 2019.

Tisková zpráva hovoří také o pozastavení EET po dobu stavu nouze a ještě  tři měsíce poté. Žádný podnikatel nebude mít povinnost elektronicky evidovat tržby. Tedy ani ti, na které padla povinnost již v předcházejících vlnách. Důvodem je zejména skutečnost, že vzhledem k mimořádné situaci v ČR by mohli mít stávající i budoucí poplatníci problémy s technickou podporou či aktualizací stávajících certifikátů.

Takové opatření vyžaduje změnu zákona, kterou vláda hodlá předložit Poslanecké sněmovně v úterý 24. 3. 2020.

Cílem vlády jistě bylo a je učiněnými opatřeními minimalizovat pohyb osob v době šíření koronaviru, eliminovat návštěvy na finančních úřadech a poštách a také ulevit subjektům postiženým koronavirem.

V krátkém časovém horizontu vláda má v rukou jen omezené možnosti. Některé povinnosti, které ukládá zákon, není možné pružně měnit. Plošné prominutí sankcí je jistě jeden z vhodných kroků, které bylo možné učinit. Je třeba však rozhodnutí správně interpretovat, aby nedošlo k mylnému pochybení liberačních opatření, k němuž nyní zjevně často dochází, a také nadále sledovat vývoj situace, která se velmi dynamicky mění.

Zajímá vás více informací nebo máte jiný problém? 

Napište nám nebo volejte. 

Mohlo by Vás také zajímat...

„Daňová karanténa“ aneb sada opatření na zmírnění následků aktuální koronavirové krize

„Daňová karanténa“ aneb sada opatření na zmírnění následků aktuální koronavirové krize

Vláda schválila mimořádná opatření reagující na aktuální situaci kolem koronaviru. Jaké změny díky liberačnímu daňovému balíčku můžeme čekat? Čtěte v našem článku.

Potřebujete poradit s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky