VELKÝ liberační balíček

4 minuty čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > VELKÝ liberační balíček 

V souvislosti s nouzovým stavem jsme vás již několikrát informovali o daňových úlevách, které byly přijaty v souvislosti s pandemií koronaviru ve snaze alespoň částečně pomoci daňovým poplatníkům překlenout důsledky nouzového stavu. V následujícím článku jsme pro vás shrnuli nová, ale také stávající opatření.

Daňové úlevy se týkají daňových subjektů, jejichž převažující (nadpoloviční) část příjmů v období od 1. června 2020 do 30. září 2020 byla tvořena příjmy z jedné nebo více činností, které byly zakázány nebo omezeny. Jedná se např. o provozování restauračních služeb a barů, pořádání veletrhů či činností maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách. 

Daň z přidané hodnoty

Plátcům DPH, jejichž činnost byla omezena či zakázána, je následujícím způsobem prominut úrok z prodlení v souladu s § 252 daňového řádu, který vznikl na dani z přidané hodnoty:

  • v případě měsíčního plátce DPH bude úrok z prodlení prominut za zdaňovací období září 2020, říjen 2020 a listopad 2020;
  • v případě čtvrtletního plátce DPH bude úrok z prodlení prominut za zdaňovací období 3. čtvrtletí 2020 (tj. červenec 2020 – září 2020),

a to za předpokladu, že dojde k úhradě daně nejpozději do 31. prosince 2020.

Dále je plátcům DPH hromadně prominuta daň z přidané hodnoty za bezúplatná dodání zboží nebo poskytnuté služby pro vybrané subjekty, a to v období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020. Podrobné podmínky naleznete v aktualizované informaci GFŘ.

Daň z příjmů fyzických a právnických osob

Dochází k prominutí zálohy na dani z příjmů fyzických a právnických osob splatných v období od 15. října 2020 do 15. prosince 2020. Prominutí zálohy není plošné, ale opět se týká pouze daňových subjektů uvedených výše (tj. těch, u kterých byla omezena nebo zakázána činnost).

Zároveň připomínáme možnost využití institutu zpětného uplatnění daňové ztráty, o kterém jsme vás informovali v našem předchozím článku.

Daň silniční

Výše vymezeným daňovým subjektům jsou prominuty také všechny zálohy na rok 2020, přičemž daň za zdaňovací období roku 2020 bude možné uhradit do konce ledna 2021 v rámci řádného přiznání k dani silniční. Opět se nejedná o plošné prominutí.

Obecná opatření

I nadále zůstává v platnosti plošné prominutí správního poplatku při podání vybraných žádostí finančnímu či celnímu úřadu. Jedná se např. o žádost při prominutí úroku z prodlení, úroku z posečkané částky, pokuty za nepodání kontrolního hlášení či potvrzení o bezdlužnosti.

Podání oznámení

Aby mohla být přijatá výše popsaná opatření v podobě prominutí úroků z prodlení aplikována, je nutné podat příslušnému správci daně oznámení, že daňový subjekt hodlá využít výše uvedená přijatá opatření. Oznámení naleznete pod následujícím odkazem: https://ouc.financnisprava.cz/oznameni/. Podepsané oznámení je možné odeslat emailem, a to místně příslušnému finančnímu úřadu.

Autor:
Ing. Lucie Kořínková
Daňový poradce

Mohlo by vás zajímat...

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – II. díl

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – II. díl

V minulém díle jsme vás informovali o dlouho očekávaných změnách v uplatňování pravidel DPH u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Zabývali jsme se definicí pojmů domnělý dodavatel a částečně jsme probrali zvláštní režimy, kterými budeme v tomto článku pokračovat.

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – I. díl

Změna pravidel DPH u elektronického obchodování – I. díl

Seznamte se s dlouho očekávanými změnami, ke kterým došlo v rámci uplatňování pravidel DPH u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Nová pravidla pro přeshraniční operace budou účinná na úrovni celé Evropské unie a nabydou účinnosti 1. července 2021.

Potřebujete poradit s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky