testovací článek

1 minuta čtení

Výpis všechny

Inovační vouchery

Inovační vouchery

Až 75% dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací. Podpora je určena malým a středním podnikům.

Úspory energie

Úspory energie

Až 65% dotace na snížení energetické spotřeby budov, využití nevyčerpatelných energetických zdrojů, modernizaci rozvodů a mnoho dalšího, za účelem snížení uhlíkové stopy a zvýšení úspor při spotřebě energie.

Zpracování kompostu

Zpracování kompostu

Až 70% podpora projektu s účelem rozvoje cirkulární ekonomiky v oblasti nakládání s biologicky rozložitelným odpadem prostřednictvím nákupu traktoru, rozmetadla nebo technologií sloužícím k zpracování kompostu.

Komunální FVE

Komunální FVE

Až 75% dotace na sdružené projekty výstavby FVE s více než jedním předávacím místem do DS/PS, systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, systémy výroby vodíku elektrolýzou vody a zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a dalších prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Až 100% dotace na zvýšení bezpečnosti rizikových komunikací určených pro pěší a cyklisty. Celková výše podpory se pohybuje mezi 70 - 100 %. Příjem žádostí je otevřen do 6. října 2023, nebo do vyčerpání alokace. 

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

85% dotace na výstavbu, modernizaci nebo rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty, dále na parkovací místa pro kola a odpočívky v místech vysoké dopravní intenzity. Hlavním cílem výzvy je rozvoj a podpora udržitelné dopravy.

Střední školy

Střední školy

Dotace je určena k vybudování, modernizaci nebo vybavení odborných učeben středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří, a to ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyky.

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost

Až 100% podpora na investice do zabezpečení nejenom kritické informační infrastruktury veřejných institucí. Pomůžeme vám včas podat kvalitně zpracovanou žádost o dotaci se všemi povinnými náležitostmi.

Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Až 100% dotace na rozvoj a zvýšení dostupnosti paliativní péče - stavby, rekonstrukce modernizace, přístrojové vybavení a pořízení automobilů pro zvýšení dostupnosti a rozvoj paliativní péče (lůžkové hospice, paliativní jednotky všeobecných nemocnic, mobilní hospice).

Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče

Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče

Až 100% dotace na zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče, na integraci zdravotních a sociálních služeb a zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči.

Obnovitelné zdroje ve veřejných budovách

Obnovitelné zdroje ve veřejných budovách

Cílem dotace z Operačního programu Životní prostředí je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Podporovány jsou projekty na celém území České republiky s výjimkou hl. m. Prahy.

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Dotace z Operačního programu Životní prostředí je určena na snížení energetické náročnosti nebo zvýšení energetické účinnosti gastro provozů, prádelen a jiných technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

eGovernment

eGovernment

Až 100% dotace na pořízení informačního systému s cílem podpořit elektronizaci služeb veřejné správy. Projekty mohou být realizovány celém území vč. hl. m. Prahy.

Podpora sociálního bydlení

Podpora sociálního bydlení

Až 100% dotace na podporu znevýhodněných skupin v oblasti zabydlování a bydlení, kterou jsou osoby bez střechy, bytu, v nejistém či nevyhovujícím bydlení. Projekty lze realizovat na celém území České republiky, včetně hl. m. Prahy a je nutné je dokončit do konce roku 2025.

Sociální bydlení

Sociální bydlení

Až 100 % dotace na stavbu, pořízení či rekonstrukci bytů a bytových domů, vč. základního vybavení.

Sociální služby

Sociální služby

Až 100% dotační podpora určená na nákup objektů zařízení a vybavení za účelem zlepšení nabídky a kvality sociálních služeb v přechodových regionech ČR.

Mateřské školy

Mateřské školy

90 až 100% dotace je určena na rozšíření stávajících kapacit MŠ, pořízení nového vybavení MŠ, jejich rekonstrukci, odstranění hygienických nedostatků a další činnosti v méně rozvinutých regionech ČR.

HEAT – Modernizace tepláren

HEAT – Modernizace tepláren

Až 80% dotace na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie.

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Výzva je zaměřena na rozvoj a modernizaci materiálně technických základen sociálních služeb. Jedním z hlavních cílů této dotace je navýšení kapacit objektů sociálních služeb, jejichž kapacita je naprosto nedostatečná s ohledem na poptávku po nich.

Ekomobilita

Ekomobilita

Projekt cílí na zlepšení infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Program EFEKT podporuje rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích za účelem dosažení nižší spotřeby elektrické energie.

Podpora dětských skupin

Podpora dětských skupin

Pomůžeme vám získat až 100% dotaci na vybudování nebo rozšíření dětské skupiny.

ENERG ETS - Modernizace zdrojů a technologií

ENERG ETS - Modernizace zdrojů a technologií

Dotace na modernizaci, rekonstrukci nebo náhradu zdroje energie, dále také na změnu konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení. V rámci realizace projektu se podpora vztahuje také na vodíkové aplikace a zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií. Podpora je určena na projekty, jejichž cílem je snížení spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů.

Odčitatelná položka na VaV

Odčitatelná položka na VaV

Podpora financování podnikového výzkumu a vývoje formou daňově odčitatelné položky. Náklady vynaložené na VaV tak jednoduše odečtete od základu daně z příjmů dvakrát a to jak malý, střední, tak i velký podnik.

Projektové schéma pro SC 1.4 - kanalizace, ČOV a přivaděče

Projektové schéma pro SC 1.4 - kanalizace, ČOV a přivaděče

Až 100% dotace na projektovou přípravu - kanalizace, přivaděče a čistírny odpadních vod.

Zdroje pitné vody

Zdroje pitné vody

Až 80% dotace na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

Revitalizace kulturních památek

Dotace má sloužit k zatraktivnění památek na seznamu UNESCO a národních kulturních památek. Je zaměřena na jejich rekonstrukci, restauraci, zpřístupnění, obnovu a další aktivity sloužící k jejich údržbě.

Nízkoemisní a bezemisní vozidla

Až 85% dotace na pořízení silničních vozidel s pohonem na CNG, LNG, elektřinu nebo vodík. Dotace na pořízení vozidel městské dopravy – tramvají a trolejbusů.

Podpora sociálního podnikání

Podpora sociálního podnikání

Dotační výzva Podpora sociálního podnikání je součástí Operačního programu Zaměstnanost a jejím cílem je zejména začlenit a zvýšit zaměstnanost u znevýhodněných skupin obyvatel.

Brownfieldy pro nepodnikatelské využití

Brownfieldy pro nepodnikatelské využití

Dotace na regeneraci území, na kterém se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield.

Technologické platformy

Technologické platformy

Až 75% podpora zelené a digitální transformace průmyslu, hlubší spolupráce technologických platforem na evropské úrovni nebo například podpora českých podnikatelů a výzkumných organizací v rámci programu Horizont Europe.

Srážkové vody a opatření proti povodním

Srážkové vody a opatření proti povodním

Až 85% dotace na realizaci protipovodňových opatření, vsakovacích a retenčních zařízení a dalších projektů přispívajících k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami. Výzva se vztahuje na celé území České republiky.

Prevence vzniku odpadů

Prevence vzniku odpadů

Získáváme pro vás dotaci ve výši až 85 % na systémy snižující vznik odpadu a podporující cirkulární řešení. Zajistíme kompletní administrativu spojenou s žádostí o dotaci, jejím vyřízením i udržením. Za naše poradenství platíte až ve chvíli, kdy pro vás dotaci získáme.

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu

Až 85% dotace podporuje spolupráci mezi malými a středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Cílem programu je podpora přenosu znalostí, technologií a dovedností.

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie

Až 80% dotace na výstavbu větrných elektráren.

Spolupráce - Klastry

Spolupráce - Klastry

Získejte až 70% dotaci na spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou v rámci výzkumu a vývoje prostřednictvím rozvoje inovačních sítí (klastrů).

Inovace – Inovační projekt

Inovace – Inovační projekt

S až 60% dotací uvedete do ostré výroby inovované produkty, které jste buď vyvinuli vlastním výzkumem a vývojem, nebo jste k těmto produktům získali práva. Podpora je určena malým, středním i velkým podnikům.

Potenciál

Potenciál

Až 50% dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Podpora je určena pro malé, střední i velké podniky.

TREND

TREND

Až 70% dotace na aplikačně orientovaný výzkum za využití progresivních technologií jako jsou např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

Technologie pro MAS_CLLD

Technologie pro MAS_CLLD

Až 45% dotace na technologie, vybavení a propojení pořizovaných či stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

The Country for the Future – zavádění inovací do praxe

The Country for the Future – zavádění inovací do praxe

Až 50% dotace na zavádění inovací v podnicích včetně pořízení know-how, potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby nebo poskytováním služby. Program podporuje inovace produktu i postupů.

Virtuální podnik

Virtuální podnik

Až 40% podpora zvyšování digitální úrovně podniků prostřednictvím nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií určených k automatizaci, digitalizaci dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp – Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp – Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Až 50% dotace na samostatné i sdružené projekty FVE s jedním či více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy, systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Digitální podnik

Digitální podnik

Podpora zvýšení digitální úrovně podniků prostřednictvím nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií určených k automatizaci, digitalizaci dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Deinstitucionalizace sociálních služeb

Deinstitucionalizace sociálních služeb

Podporovány jsou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace a další, které mají za cíl zkvalitnit přechod od ústavní péče ke komunitní.

Zvyšování kapacit nepobytových  komunitních sociálních služeb

Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

Dotace 100 % na rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Vznik a modernizace urgentních příjmů

Vznik a modernizace urgentních příjmů

V září 2023 bude vyhlášena dotační výzva, jejiž podporu bude možné využít na rozvoj primární péče - vznik a modernizaci sítě urgentních příjmů.

Podpora integrované onkologické péče

Podpora integrované onkologické péče

V červnu 2023 bude spuštěna dotační výzva, jejíž cílem je podpořit integraci zdravotních a sociálních služeb v oblasti onkologické péče.

Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení

Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení

Využijte výzvy k rozvoji kapacity klinik infekčních onemocnění, rozšíření odběrných míst i laboratoří. Vyhlášení výzvy očekáváme v prvním čtvrtletí 2023.

eHealth

eHealth

Podpora investic do modernizace služeb veřejné správy a zlepšení životního prostředí. Výzva bude vyhlášena v prvním čtvrtletí roku 2023 a bude poskytovat finanční podporu pro implementaci eHealth.

Zelená infrastruktura měst a obcí

Zelená infrastruktura měst a obcí

Rádi byste obohatili vaše město či obci o více zeleně? Podpořte vaše projekty výzvou z Integrovaného regionálního operačního programu. Podporovány jsou komplexní projekty zaměřené na zelenou infrastrukturu, revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství a nevyužívaných ploch.

Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické  péče

Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče

Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče (stavby, rekonstrukce, modernizace a přístrojové vybavení pro zvýšení dostupnosti akutní lůžkové psychiatrické péče).

Vodovodní přivaděče, vodovodní řady

Vodovodní přivaděče, vodovodní řady

Dotace z Operačního programu Životní prostředí je určena na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu dle platného zákona za účelem nového napojení obyvatel na veřejný vodovod. Podporována je také výstavba vodovodních přivaděčů a řadů.

Čistírny odpadních vod a kanalizace

Čistírny odpadních vod a kanalizace

Dotace z Operačního programu Životní prostředí je určena na výstavbu a dobudování kanalizací a čistíren odpadních vod. Projekty lze realizovat na celém území České republiky.

Základní školy

Základní školy

Až 100% podpora na zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání pomocí rozvoje infrastruktury základních škol a posílení distančního vzdělávání a odborné přípravy.

Doprava 2030

Doprava 2030

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Dotace na posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy.

Prostředí pro život

Prostředí pro život

Program Prostředí pro život na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Až 50% dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov a využití obnovitelných zdrojů energie.

Investice do zemědělských podniků

Investice do zemědělských podniků

Až 60% dotace na zlepšení jakosti výrobků a zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů pro zemědělské podnikatele.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Až 40% dotace pro zemědělské podnikatele na pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů. Dále je podporována výstavba a rekonstrukce budov, monitorování kvality a uvádění nových produktů na trh.

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Až 50% dotace na zemědělské stavby a technologie pro živočišnou či neživočišnou výrobu, dále na nákup půdy či nákup hospodářských zvířat a krmiv atd. pro zemědělce ve věku 18 - 40 let.

Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Deinstitucionalizace psychiatrické péče

100% dotace na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytnutí komunitní péče, dále pak vybavení mobilních komunitních týmů.

Marketing

Marketing

Až 50% dotace až na 10 účastí podnikatele na zahraničních veletrzích a výstavách.

Bezpečnost dopravy - Chodníky

Bezpečnost dopravy - Chodníky

85% dotace na výstavbu, rekonstrukce a úpravy chodníků, přechodů pro chodce a další.

Vysokorychlostní internet

Vysokorychlostní internet

Až 75% podpora na zpřístupnění vysokorychlostního internetu na tzv. „bílých místech“ v ČR.

Služby infrastruktury

Služby infrastruktury

Až 100% dotace na provozování vědeckotechnických parků a to prostřednictvím osobních nákladů, režijních nákladů, nákupu externích služeb poradců a expertů, marketingu a propagace.

Proof of Concept

Proof of Concept

Až 70% dotace na ověření potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje a to před uplatněním v praxi. Dotace na mzdy, náklady, poradenství, atd.

Poradenství

Poradenství

Až 50% dotace na poradenské služby pro začínající a rozvojové malé a střední podniky.

Cyklostezky

Cyklostezky

Až 90% dotace na výstavbu či opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

Aplikace

Aplikace

Až 85% dotace je určena na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod. Žádat mohou malé, střední i velké podniky.

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp – Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp – Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Až 50% dotace na samostatné i sdružené projekty FVE s jedním či více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy, systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Výzva č. 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen

Výzva č. 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen

Využijte podporu ve výši až 70 % na zvýšené náklady energií v období od 1. února 2022 do 31. října 2022 s předpokládanou alokací 30 mld. Kč. Výzva je určena podnikajícím subjektům, na které se nevztahuje zastropování cen energií dle nařízení vlády č. 298 v platném znění.

Czech Rise Up 3.0 - Poradenství pro digitální transformaci podniků

Czech Rise Up 3.0 - Poradenství pro digitální transformaci podniků

Podpora 85 % je určena malým a středním podnikatelům, kteří poskytují poradenství v oblasti digitální transformace. Dotační výzva se vztahuje na poradenství určené malým a středním podnikům a je otevřena pouze do 31. 3. 2023, nebo do vyčerpání celkové alokace finanční podpory.

Cirkulární řešení v podnicích

Cirkulární řešení v podnicích

Až 40% dotace určená především průmyslovým podnikům. Dotace je určená na zavádění technologií a snížení množství vstupů při výrobě do firem.

Digitální vysokokapacitní sítě (NPO)

Digitální vysokokapacitní sítě (NPO)

Vyhlásila se nová výzva, která podporuje výstavbu vysokokapacitního připojení.

Vybavení drážních vozidel palubní jednotkou ETCS

Cílem programu je podpora financování nákladů souvisejících s vybavením drážních vozidel palubními částmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy.

Hospodaření s vodou v obcích

Hospodaření s vodou v obcích

Až 100% dotace na podporu opatření, která mají zvýšit ochranu obyvatel, jejich zdraví a majetku před rizikem vzniku povodní a jejich následků.

Regiony 2021

Regiony 2021

Až 70% dotace na rekonstrukce a modernizace sportovních zařízení včetně jejich zázemí i vybudování nových sportovních zařízení a další.

Kabina

Kabina

Až 80% dotace na stavební práce úzce související s realizací zázemí pro sport (včetně vybudování inženýrských sítí a zajištění bezbariérového přístupu, oplocení, osvětlení areálu, zavlažování atp.) pro obce do 3 tis. obyvatel.

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III

Až 70% dotace na výstavbu vodovodů pro obce, svazky obcí a další.

Cirkulární ekonomika – úspora vody

Cirkulární ekonomika – úspora vody

Až 40% podpora přechodu na oběhové hospodářství prostřednictvím vybudování recyklační infrastruktury, využívání druhotných surovin a optimalizací spotřeby vody a další.

Fotovoltaiky pro podnikatele

Fotovoltaiky pro podnikatele

35-50 % dotace na pořízení a instalaci systémů fotovoltaiky včetně akumulace energie, projektovou dokumentaci stavby (fotovoltaické elektrárny) a inženýrskou činnost ve výstavbě - externě nakupované služby.

Modernizace soustav veřejného osvětlení - LIGHTPUB

Modernizace soustav veřejného osvětlení - LIGHTPUB

Dotace na rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností využití inovativních prvků.

Komunitní energetika – KOMUENERG

Komunitní energetika – KOMUENERG

Dotace na podporu otevřených energetický společenství.

Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře - ENERGov

Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře - ENERGov

Dotace na využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT nad 15 mil. Kč

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT nad 15 mil. Kč

Až 80% dotace na modernizace rozvodů tepelné energie nebo výměnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií.

REACT-EU - Integrovaný záchranný systém

REACT-EU - Integrovaný záchranný systém

Až 100% dotace na posílení IZS, a to na vybavení složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky, podpora vzdělávání a další.

Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury

Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury

Až 90%​ dotace v případě sociálních bytů, u tzv. dostupných bytů budou k dispozici nízkoúročené dlouhodobé úvěry. Výzva se týká obcí a DSO do 3 tis. obyvatel.

Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

Až 100% dotace na stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v lékařských oborech dle vymezené ohrožené cílové skupiny, pořízení přístrojového vybavení a technologií.

Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

Až 100% dotace na stavbu, rekonstrukci a modernizaci pracovišť v lékařských oborech.

Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Až 100% dotace na výstavbu, přístavbu, nástavbu či modernizace zdravotních objektů a pracovišť, podporováno je např. i budování inženýrských sítí a další.

Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru TRANSCom

Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru TRANSCom

Dotace na modernizaci dopravy v podnikatelském sektoru prostřednictvím výstavby a pořízení neveřejných dobíjecích/ čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem.

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Až 80% dotace na rekonstrukci nebo výměnu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie.

Podpora zlepšení energetické účinnosti a snížení objemu skleníkových plynů ENERG ETS

Podpora zlepšení energetické účinnosti a snížení objemu skleníkových plynů ENERG ETS

Až 80% dotace na modernizace zařízení na výrobu a rozvod energie, realizace systémů využívajících odpadní teplo a vodíkových aplikací a další.

Zlepšení energetické účinnosti v podnikání ENERG

Zlepšení energetické účinnosti v podnikání ENERG

Dotace na modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, dále rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu a další.

Projektová příprava - sucho, povodně

Projektová příprava - sucho, povodně

Až 90% dotace na projektovou přípravu - zaměřenou na realizaci protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků a další.

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura

Dotace na vybudování technické infrastruktury - jako je pozemní komunikace, vodovod a kanalizace.

Modernizace veřejné dopravy TRANSGov

Modernizace veřejné dopravy TRANSGov

Dotace na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu a další.

Úspory energie s EPC

Úspory energie s EPC

Dotace na snížení energetické náročnosti objektů, které slouží k podnikání.

Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

Až 70% dotace na rekonstrukce a modernizace sportovních zařízení včetně jejich zázemí i vybudování nových sportovních zařízení a další.

Můj klub 2022

Můj klub 2022

Až 100% dotace na náklady na zabezpečení funkce organizace, osobní náklady zaměstnanců, nájemné a další.

TREND – Podprogram 2 – Nováčci

TREND – Podprogram 2 – Nováčci

V 9. veřejné soutěži, podprogram 2 - “Nováčci”, mohou předkládat své návrhy projektů na výzkum a vývoj podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV ve výši nad 1 mil. Kč. Cílem soutěže je nastartovat vlastní výzkum a vývoj u podniků, které tyto aktivity dosud nerealizovaly.

Školicí střediska

Dotace Školicí střediska podporuje firmy, které chtějí investovat do rozvoje vlastních kapacit pro potřeby vzdělávání a zvyšování odborných kompetencí vlastních zaměstnanců.

ICT a sdílené služby (Zřizování a provoz center sdílených služeb)

ICT a sdílené služby (Zřizování a provoz center sdílených služeb)

Až 45% dotace na podporu zřizování i provozu center sdílených služeb jako jsou mzdy, nájemné, hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis a další.

Nemovitosti

Nemovitosti

Až 45% dotace na rekonstrukce vlastních technicky nevyhovujících objektů na podnikatelské objekty, zejména brownfield.

Výstavba energeticky úsporných veřejných budov

Výstavba energeticky úsporných veřejných budov

Až 70% dotace na zefektivnění zavedení povinnosti výstavby budov veřejné správy s co nejnižší energetickou spotřebou.

Úspory energie - energeticky efektivní budovy

Úspory energie - energeticky efektivní budovy

Až 80% dotace na výstavbu energeticky efektivních budov. Dotace na výstavbu nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem a to ke stávajícím budovám.

ICT a sdílené služby (Budování a modernizace datových center)

ICT a sdílené služby (Budování a modernizace datových center)

Dotace na datová centra: budování a modernizace.

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Dotace na výstavbu a modernizaci zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv, dále pak dotace na výstavbu a modernizaci bioplynových stanic zpracovávajících statková hnojiva.

Lesnická infrastruktura

Lesnická infrastruktura

Až 80% dotace na výstavbu nové či rekonstrukce stávající lesní cesty, mostů, propustek, příkopů a dalších objektů přímo souvisejících s cestou a mnoho dalšího.

Podpora agroturistiky

Dotace je určena pro podporu využití zemědělských farem a brownfields.

Snížení emisí stacionárních zdrojů

Snížení emisí stacionárních zdrojů

Až 60% dotace na snížení znečištění životního prostředí ze stacionárních zdrojů, kterými mohou být například výrobní haly, teplárny, spalovny apod.

Navýšení kapacit předškolního vzdělávání v Praze

Navýšení kapacit předškolního vzdělávání v Praze

Až 90% dotace na výstavbu, přístavbu a rekonstrukce v rámci navýšení kapacit předškolního vzdělávání v Praze.

Vzdělávací a výcviková střediska IZS

Až 100% dotace na stavbu, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a technologického vybavení vč. software, dále na výcvikové a školící pomůcky.

Nízkouhlíkové technologie - bioplyn na biometan

Nízkouhlíkové technologie - bioplyn na biometan

Až 75% dotace na zavádění technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtlačení do distribuční sítě, dále pak také jeho plnění v rámci místní infrastruktury jako je například plnění láhví, CNG vozidel atd.

Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny

Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny

Až 45% dotace na zavedení inovativních technologií pro využití druhotných surovin.

Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie

Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie

Až 80% dotace na inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.

Delta 2

Delta 2

Až 74% dotace na zavádění výsledků společného výzkumu a experimentálního vývoje do praxe prostřednictvím osobních nákladů, investic, nákladů na subdodávky.

Obnova a rozvoj materiálně technické základny regionálního školství

Až 90% dotace na novostavby vč. samostatných ucelených (samostatně kolaudovaných) etap dříve zahájené stavby, rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (vč. nástaveb) v rámci obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství.

Obecní byty

Obecní byty

Dotace až 100 %​ v případě sociálních bytů. V případě tzv. dostupných bytů budou k dispozici nízkoúročené dlouhodobé úvěry.

Brownfieldy pro podnikatelské využití

Brownfieldy pro podnikatelské využití

Dotace na revitalizaci zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměnu na průmyslové a podnikatelské plochy.

Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Až 100% dotace na podporu opatření, která mají zvýšit ochranu obyvatel, jejich zdraví a majetku před rizikem vzniku povodní a jejich následků.

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Až 60% dotace na zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch, doplnění stávající výsadby, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže apod.

Posílit biodiverzitu

Posílit biodiverzitu

Až 85% dotace na péči cílenou na na podporu vzácných druhů a jejich biotopů.

Posílit přirozené funkce krajiny

Posílit přirozené funkce krajiny

Až 60% dotace na terénní úpravy koryt řek a břehů a další.

Odstranění černých skládek

Odstranění černých skládek

Až 80% dotace na odstranění černých skládek.

Snížení znečištění povrchových i podzemních vod

Snížení znečištění povrchových i podzemních vod

Až 85% dotace na výstavbu kanalizace a retenčních nádrží.

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Až 100% dotace na vznik nových center pro komunitní rozvoj, pro poskytování sociálních služeb a podporovat vznik sociálního bydlení.

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Až 80% dotace na rekonstrukci např. školního hřiště (multifunkční a víceúčelové hřiště, sportoviště apod.) či tělocvičny.

Pečovatelské byty

Pečovatelské byty

Dotace na výstavbu či rekonstrukci bytů, které budou sloužit pro osoby starší 65 let a pro osoby, které jsou fyzicky závislé na jiné fyzické osobě podle zákona o sociálních službách.

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Až 80% dotace na rekonstrukci kulturního domu, obecního domu, školní budovy atd.

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Až 85% dotace na obnovu či vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť, obecních koupališť, naučných/zážitkových stezek a zařízení pro volnočasové aktivity apod.

Podpora obnovy místních komunikací

Podpora obnovy místních komunikací

Až 70% dotace na rekonstrukce místní komunikace v obci.

Inovace – Patent

Inovace – Patent

Dotace na udělení patentů, ochranných známek, užitných vzorů a průmyslových vzorů.

Silnice II. a III. třídy

Silnice II. a III. třídy

Až 90% dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Úspory energie v SZT

Úspory energie v SZT

Dotace na maximální využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Až 50% dotace např. na pořízení strojů a technologií potřebné pro obnovu, pěstování a těžbu lesních porostů, dále pak na pořízení strojů ke zpracování potěžebních přebytků a mnoho dalšího.

Materiálové a energetické využití odpadů

Materiálové a energetické využití odpadů

Až 85% dotace na podporu aktivit nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin.

Inventarizace a odstraňování ekologických zátěží

Inventarizace a odstraňování ekologických zátěží

85% dotace např. na realizaci průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, sanaci vážně kontaminovaných lokalit.

Výpis chystá se

Inovace – Inovační projekt

Inovace – Inovační projekt

S až 60% dotací uvedete do ostré výroby inovované produkty, které jste buď vyvinuli vlastním výzkumem a vývojem, nebo jste k těmto produktům získali práva. Podpora je určena malým, středním i velkým podnikům.

Potenciál

Potenciál

Až 50% dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Podpora je určena pro malé, střední i velké podniky.

TREND

TREND

Až 70% dotace na aplikačně orientovaný výzkum za využití progresivních technologií jako jsou např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

Technologie pro MAS_CLLD

Technologie pro MAS_CLLD

Až 45% dotace na technologie, vybavení a propojení pořizovaných či stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

The Country for the Future – zavádění inovací do praxe

The Country for the Future – zavádění inovací do praxe

Až 50% dotace na zavádění inovací v podnicích včetně pořízení know-how, potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby nebo poskytováním služby. Program podporuje inovace produktu i postupů.

Virtuální podnik

Virtuální podnik

Až 40% podpora zvyšování digitální úrovně podniků prostřednictvím nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií určených k automatizaci, digitalizaci dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp – Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp – Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Až 50% dotace na samostatné i sdružené projekty FVE s jedním či více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy, systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Digitální podnik

Digitální podnik

Podpora zvýšení digitální úrovně podniků prostřednictvím nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií určených k automatizaci, digitalizaci dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Deinstitucionalizace sociálních služeb

Deinstitucionalizace sociálních služeb

Podporovány jsou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace a další, které mají za cíl zkvalitnit přechod od ústavní péče ke komunitní.

Zvyšování kapacit nepobytových  komunitních sociálních služeb

Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb

Dotace 100 % na rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Vznik a modernizace urgentních příjmů

Vznik a modernizace urgentních příjmů

V září 2023 bude vyhlášena dotační výzva, jejiž podporu bude možné využít na rozvoj primární péče - vznik a modernizaci sítě urgentních příjmů.

Podpora integrované onkologické péče

Podpora integrované onkologické péče

V červnu 2023 bude spuštěna dotační výzva, jejíž cílem je podpořit integraci zdravotních a sociálních služeb v oblasti onkologické péče.

Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení

Podpora vzniku základní sítě infekčních klinik a oddělení

Využijte výzvy k rozvoji kapacity klinik infekčních onemocnění, rozšíření odběrných míst i laboratoří. Vyhlášení výzvy očekáváme v prvním čtvrtletí 2023.

eHealth

eHealth

Podpora investic do modernizace služeb veřejné správy a zlepšení životního prostředí. Výzva bude vyhlášena v prvním čtvrtletí roku 2023 a bude poskytovat finanční podporu pro implementaci eHealth.

Zelená infrastruktura měst a obcí

Zelená infrastruktura měst a obcí

Rádi byste obohatili vaše město či obci o více zeleně? Podpořte vaše projekty výzvou z Integrovaného regionálního operačního programu. Podporovány jsou komplexní projekty zaměřené na zelenou infrastrukturu, revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství a nevyužívaných ploch.

Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické  péče

Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče

Podpora rozvoje a dostupnosti akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče (stavby, rekonstrukce, modernizace a přístrojové vybavení pro zvýšení dostupnosti akutní lůžkové psychiatrické péče).

Vodovodní přivaděče, vodovodní řady

Vodovodní přivaděče, vodovodní řady

Dotace z Operačního programu Životní prostředí je určena na výstavbu vodovodů pro veřejnou potřebu dle platného zákona za účelem nového napojení obyvatel na veřejný vodovod. Podporována je také výstavba vodovodních přivaděčů a řadů.

Čistírny odpadních vod a kanalizace

Čistírny odpadních vod a kanalizace

Dotace z Operačního programu Životní prostředí je určena na výstavbu a dobudování kanalizací a čistíren odpadních vod. Projekty lze realizovat na celém území České republiky.

Základní školy

Základní školy

Až 100% podpora na zlepšení rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání pomocí rozvoje infrastruktury základních škol a posílení distančního vzdělávání a odborné přípravy.

Doprava 2030

Doprava 2030

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Dotace na posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy.

Prostředí pro život

Prostředí pro život

Program Prostředí pro život na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Až 50% dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov a využití obnovitelných zdrojů energie.

Investice do zemědělských podniků

Investice do zemědělských podniků

Až 60% dotace na zlepšení jakosti výrobků a zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů pro zemědělské podnikatele.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Až 40% dotace pro zemědělské podnikatele na pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů. Dále je podporována výstavba a rekonstrukce budov, monitorování kvality a uvádění nových produktů na trh.

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Až 50% dotace na zemědělské stavby a technologie pro živočišnou či neživočišnou výrobu, dále na nákup půdy či nákup hospodářských zvířat a krmiv atd. pro zemědělce ve věku 18 - 40 let.

Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Deinstitucionalizace psychiatrické péče

100% dotace na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytnutí komunitní péče, dále pak vybavení mobilních komunitních týmů.

Marketing

Marketing

Až 50% dotace až na 10 účastí podnikatele na zahraničních veletrzích a výstavách.

Bezpečnost dopravy - Chodníky

Bezpečnost dopravy - Chodníky

85% dotace na výstavbu, rekonstrukce a úpravy chodníků, přechodů pro chodce a další.

Vysokorychlostní internet

Vysokorychlostní internet

Až 75% podpora na zpřístupnění vysokorychlostního internetu na tzv. „bílých místech“ v ČR.

Služby infrastruktury

Služby infrastruktury

Až 100% dotace na provozování vědeckotechnických parků a to prostřednictvím osobních nákladů, režijních nákladů, nákupu externích služeb poradců a expertů, marketingu a propagace.

Proof of Concept

Proof of Concept

Až 70% dotace na ověření potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje a to před uplatněním v praxi. Dotace na mzdy, náklady, poradenství, atd.

Poradenství

Poradenství

Až 50% dotace na poradenské služby pro začínající a rozvojové malé a střední podniky.

Cyklostezky

Cyklostezky

Až 90% dotace na výstavbu či opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

Výpis aktivní

Inovační vouchery

Inovační vouchery

Až 75% dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací. Podpora je určena malým a středním podnikům.

Úspory energie

Úspory energie

Až 65% dotace na snížení energetické spotřeby budov, využití nevyčerpatelných energetických zdrojů, modernizaci rozvodů a mnoho dalšího, za účelem snížení uhlíkové stopy a zvýšení úspor při spotřebě energie.

Zpracování kompostu

Zpracování kompostu

Až 70% podpora projektu s účelem rozvoje cirkulární ekonomiky v oblasti nakládání s biologicky rozložitelným odpadem prostřednictvím nákupu traktoru, rozmetadla nebo technologií sloužícím k zpracování kompostu.

Komunální FVE

Komunální FVE

Až 75% dotace na sdružené projekty výstavby FVE s více než jedním předávacím místem do DS/PS, systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny, systémy výroby vodíku elektrolýzou vody a zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a dalších prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Až 100% dotace na zvýšení bezpečnosti rizikových komunikací určených pro pěší a cyklisty. Celková výše podpory se pohybuje mezi 70 - 100 %. Příjem žádostí je otevřen do 6. října 2023, nebo do vyčerpání alokace. 

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

85% dotace na výstavbu, modernizaci nebo rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty, dále na parkovací místa pro kola a odpočívky v místech vysoké dopravní intenzity. Hlavním cílem výzvy je rozvoj a podpora udržitelné dopravy.

Střední školy

Střední školy

Dotace je určena k vybudování, modernizaci nebo vybavení odborných učeben středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří, a to ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyky.

Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost

Až 100% podpora na investice do zabezpečení nejenom kritické informační infrastruktury veřejných institucí. Pomůžeme vám včas podat kvalitně zpracovanou žádost o dotaci se všemi povinnými náležitostmi.

Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Až 100% dotace na rozvoj a zvýšení dostupnosti paliativní péče - stavby, rekonstrukce modernizace, přístrojové vybavení a pořízení automobilů pro zvýšení dostupnosti a rozvoj paliativní péče (lůžkové hospice, paliativní jednotky všeobecných nemocnic, mobilní hospice).

Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče

Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče

Až 100% dotace na zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče, na integraci zdravotních a sociálních služeb a zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči.

Obnovitelné zdroje ve veřejných budovách

Obnovitelné zdroje ve veřejných budovách

Cílem dotace z Operačního programu Životní prostředí je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Podporovány jsou projekty na celém území České republiky s výjimkou hl. m. Prahy.

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Energetické úspory ve veřejné infrastruktuře

Dotace z Operačního programu Životní prostředí je určena na snížení energetické náročnosti nebo zvýšení energetické účinnosti gastro provozů, prádelen a jiných technologických zařízení ve veřejných budovách a infrastruktuře.

eGovernment

eGovernment

Až 100% dotace na pořízení informačního systému s cílem podpořit elektronizaci služeb veřejné správy. Projekty mohou být realizovány celém území vč. hl. m. Prahy.

Podpora sociálního bydlení

Podpora sociálního bydlení

Až 100% dotace na podporu znevýhodněných skupin v oblasti zabydlování a bydlení, kterou jsou osoby bez střechy, bytu, v nejistém či nevyhovujícím bydlení. Projekty lze realizovat na celém území České republiky, včetně hl. m. Prahy a je nutné je dokončit do konce roku 2025.

Sociální bydlení

Sociální bydlení

Až 100 % dotace na stavbu, pořízení či rekonstrukci bytů a bytových domů, vč. základního vybavení.

Sociální služby

Sociální služby

Až 100% dotační podpora určená na nákup objektů zařízení a vybavení za účelem zlepšení nabídky a kvality sociálních služeb v přechodových regionech ČR.

Mateřské školy

Mateřské školy

90 až 100% dotace je určena na rozšíření stávajících kapacit MŠ, pořízení nového vybavení MŠ, jejich rekonstrukci, odstranění hygienických nedostatků a další činnosti v méně rozvinutých regionech ČR.

HEAT – Modernizace tepláren

HEAT – Modernizace tepláren

Až 80% dotace na rekonstrukci nebo náhradu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií (SZTE) se změnou palivové základny nebo typu energie.

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb

Výzva je zaměřena na rozvoj a modernizaci materiálně technických základen sociálních služeb. Jedním z hlavních cílů této dotace je navýšení kapacit objektů sociálních služeb, jejichž kapacita je naprosto nedostatečná s ohledem na poptávku po nich.

Ekomobilita

Ekomobilita

Projekt cílí na zlepšení infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Program EFEKT podporuje rekonstrukci veřejného osvětlení v obcích za účelem dosažení nižší spotřeby elektrické energie.

Podpora dětských skupin

Podpora dětských skupin

Pomůžeme vám získat až 100% dotaci na vybudování nebo rozšíření dětské skupiny.

ENERG ETS - Modernizace zdrojů a technologií

ENERG ETS - Modernizace zdrojů a technologií

Dotace na modernizaci, rekonstrukci nebo náhradu zdroje energie, dále také na změnu konfigurace výrobních nebo zpracovatelských zařízení. V rámci realizace projektu se podpora vztahuje také na vodíkové aplikace a zavedení prvků efektivního řízení nakládání s energií. Podpora je určena na projekty, jejichž cílem je snížení spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů.

Odčitatelná položka na VaV

Odčitatelná položka na VaV

Podpora financování podnikového výzkumu a vývoje formou daňově odčitatelné položky. Náklady vynaložené na VaV tak jednoduše odečtete od základu daně z příjmů dvakrát a to jak malý, střední, tak i velký podnik.

Projektové schéma pro SC 1.4 - kanalizace, ČOV a přivaděče

Projektové schéma pro SC 1.4 - kanalizace, ČOV a přivaděče

Až 100% dotace na projektovou přípravu - kanalizace, přivaděče a čistírny odpadních vod.

Zdroje pitné vody

Zdroje pitné vody

Až 80% dotace na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

Revitalizace kulturních památek

Dotace má sloužit k zatraktivnění památek na seznamu UNESCO a národních kulturních památek. Je zaměřena na jejich rekonstrukci, restauraci, zpřístupnění, obnovu a další aktivity sloužící k jejich údržbě.

Nízkoemisní a bezemisní vozidla

Až 85% dotace na pořízení silničních vozidel s pohonem na CNG, LNG, elektřinu nebo vodík. Dotace na pořízení vozidel městské dopravy – tramvají a trolejbusů.

Podpora sociálního podnikání

Podpora sociálního podnikání

Dotační výzva Podpora sociálního podnikání je součástí Operačního programu Zaměstnanost a jejím cílem je zejména začlenit a zvýšit zaměstnanost u znevýhodněných skupin obyvatel.

Brownfieldy pro nepodnikatelské využití

Brownfieldy pro nepodnikatelské využití

Dotace na regeneraci území, na kterém se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield.

Technologické platformy

Technologické platformy

Až 75% podpora zelené a digitální transformace průmyslu, hlubší spolupráce technologických platforem na evropské úrovni nebo například podpora českých podnikatelů a výzkumných organizací v rámci programu Horizont Europe.

Srážkové vody a opatření proti povodním

Srážkové vody a opatření proti povodním

Až 85% dotace na realizaci protipovodňových opatření, vsakovacích a retenčních zařízení a dalších projektů přispívajících k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami. Výzva se vztahuje na celé území České republiky.

Prevence vzniku odpadů

Prevence vzniku odpadů

Získáváme pro vás dotaci ve výši až 85 % na systémy snižující vznik odpadu a podporující cirkulární řešení. Zajistíme kompletní administrativu spojenou s žádostí o dotaci, jejím vyřízením i udržením. Za naše poradenství platíte až ve chvíli, kdy pro vás dotaci získáme.

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu

Až 85% dotace podporuje spolupráci mezi malými a středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Cílem programu je podpora přenosu znalostí, technologií a dovedností.

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie

Až 80% dotace na výstavbu větrných elektráren.

Spolupráce - Klastry

Spolupráce - Klastry

Získejte až 70% dotaci na spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou v rámci výzkumu a vývoje prostřednictvím rozvoje inovačních sítí (klastrů).

Výpis neaktivní

Aplikace

Aplikace

Až 85% dotace je určena na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod. Žádat mohou malé, střední i velké podniky.

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp – Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp – Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Až 50% dotace na samostatné i sdružené projekty FVE s jedním či více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy, systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Výzva č. 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen

Výzva č. 1 z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen

Využijte podporu ve výši až 70 % na zvýšené náklady energií v období od 1. února 2022 do 31. října 2022 s předpokládanou alokací 30 mld. Kč. Výzva je určena podnikajícím subjektům, na které se nevztahuje zastropování cen energií dle nařízení vlády č. 298 v platném znění.

Czech Rise Up 3.0 - Poradenství pro digitální transformaci podniků

Czech Rise Up 3.0 - Poradenství pro digitální transformaci podniků

Podpora 85 % je určena malým a středním podnikatelům, kteří poskytují poradenství v oblasti digitální transformace. Dotační výzva se vztahuje na poradenství určené malým a středním podnikům a je otevřena pouze do 31. 3. 2023, nebo do vyčerpání celkové alokace finanční podpory.

Cirkulární řešení v podnicích

Cirkulární řešení v podnicích

Až 40% dotace určená především průmyslovým podnikům. Dotace je určená na zavádění technologií a snížení množství vstupů při výrobě do firem.

Digitální vysokokapacitní sítě (NPO)

Digitální vysokokapacitní sítě (NPO)

Vyhlásila se nová výzva, která podporuje výstavbu vysokokapacitního připojení.

Vybavení drážních vozidel palubní jednotkou ETCS

Cílem programu je podpora financování nákladů souvisejících s vybavením drážních vozidel palubními částmi systému řízení a zabezpečení železniční dopravy.

Hospodaření s vodou v obcích

Hospodaření s vodou v obcích

Až 100% dotace na podporu opatření, která mají zvýšit ochranu obyvatel, jejich zdraví a majetku před rizikem vzniku povodní a jejich následků.

Regiony 2021

Regiony 2021

Až 70% dotace na rekonstrukce a modernizace sportovních zařízení včetně jejich zázemí i vybudování nových sportovních zařízení a další.

Kabina

Kabina

Až 80% dotace na stavební práce úzce související s realizací zázemí pro sport (včetně vybudování inženýrských sítí a zajištění bezbariérového přístupu, oplocení, osvětlení areálu, zavlažování atp.) pro obce do 3 tis. obyvatel.

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III

Až 70% dotace na výstavbu vodovodů pro obce, svazky obcí a další.

Cirkulární ekonomika – úspora vody

Cirkulární ekonomika – úspora vody

Až 40% podpora přechodu na oběhové hospodářství prostřednictvím vybudování recyklační infrastruktury, využívání druhotných surovin a optimalizací spotřeby vody a další.

Fotovoltaiky pro podnikatele

Fotovoltaiky pro podnikatele

35-50 % dotace na pořízení a instalaci systémů fotovoltaiky včetně akumulace energie, projektovou dokumentaci stavby (fotovoltaické elektrárny) a inženýrskou činnost ve výstavbě - externě nakupované služby.

Modernizace soustav veřejného osvětlení - LIGHTPUB

Modernizace soustav veřejného osvětlení - LIGHTPUB

Dotace na rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností využití inovativních prvků.

Komunitní energetika – KOMUENERG

Komunitní energetika – KOMUENERG

Dotace na podporu otevřených energetický společenství.

Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře - ENERGov

Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře - ENERGov

Dotace na využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT nad 15 mil. Kč

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT nad 15 mil. Kč

Až 80% dotace na modernizace rozvodů tepelné energie nebo výměnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií.

REACT-EU - Integrovaný záchranný systém

REACT-EU - Integrovaný záchranný systém

Až 100% dotace na posílení IZS, a to na vybavení složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky, podpora vzdělávání a další.

Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury

Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury

Až 90%​ dotace v případě sociálních bytů, u tzv. dostupných bytů budou k dispozici nízkoúročené dlouhodobé úvěry. Výzva se týká obcí a DSO do 3 tis. obyvatel.

Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

Až 100% dotace na stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v lékařských oborech dle vymezené ohrožené cílové skupiny, pořízení přístrojového vybavení a technologií.

Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

Až 100% dotace na stavbu, rekonstrukci a modernizaci pracovišť v lékařských oborech.

Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Až 100% dotace na výstavbu, přístavbu, nástavbu či modernizace zdravotních objektů a pracovišť, podporováno je např. i budování inženýrských sítí a další.

Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru TRANSCom

Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru TRANSCom

Dotace na modernizaci dopravy v podnikatelském sektoru prostřednictvím výstavby a pořízení neveřejných dobíjecích/ čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem.

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Až 80% dotace na rekonstrukci nebo výměnu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie.

Podpora zlepšení energetické účinnosti a snížení objemu skleníkových plynů ENERG ETS

Podpora zlepšení energetické účinnosti a snížení objemu skleníkových plynů ENERG ETS

Až 80% dotace na modernizace zařízení na výrobu a rozvod energie, realizace systémů využívajících odpadní teplo a vodíkových aplikací a další.

Zlepšení energetické účinnosti v podnikání ENERG

Zlepšení energetické účinnosti v podnikání ENERG

Dotace na modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, dále rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu a další.

Projektová příprava - sucho, povodně

Projektová příprava - sucho, povodně

Až 90% dotace na projektovou přípravu - zaměřenou na realizaci protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků a další.

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura

Dotace na vybudování technické infrastruktury - jako je pozemní komunikace, vodovod a kanalizace.

Modernizace veřejné dopravy TRANSGov

Modernizace veřejné dopravy TRANSGov

Dotace na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu a další.

Úspory energie s EPC

Úspory energie s EPC

Dotace na snížení energetické náročnosti objektů, které slouží k podnikání.

Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

Až 70% dotace na rekonstrukce a modernizace sportovních zařízení včetně jejich zázemí i vybudování nových sportovních zařízení a další.

Můj klub 2022

Můj klub 2022

Až 100% dotace na náklady na zabezpečení funkce organizace, osobní náklady zaměstnanců, nájemné a další.

TREND – Podprogram 2 – Nováčci

TREND – Podprogram 2 – Nováčci

V 9. veřejné soutěži, podprogram 2 - “Nováčci”, mohou předkládat své návrhy projektů na výzkum a vývoj podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV ve výši nad 1 mil. Kč. Cílem soutěže je nastartovat vlastní výzkum a vývoj u podniků, které tyto aktivity dosud nerealizovaly.

Školicí střediska

Dotace Školicí střediska podporuje firmy, které chtějí investovat do rozvoje vlastních kapacit pro potřeby vzdělávání a zvyšování odborných kompetencí vlastních zaměstnanců.

ICT a sdílené služby (Zřizování a provoz center sdílených služeb)

ICT a sdílené služby (Zřizování a provoz center sdílených služeb)

Až 45% dotace na podporu zřizování i provozu center sdílených služeb jako jsou mzdy, nájemné, hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis a další.

Nemovitosti

Nemovitosti

Až 45% dotace na rekonstrukce vlastních technicky nevyhovujících objektů na podnikatelské objekty, zejména brownfield.

Výstavba energeticky úsporných veřejných budov

Výstavba energeticky úsporných veřejných budov

Až 70% dotace na zefektivnění zavedení povinnosti výstavby budov veřejné správy s co nejnižší energetickou spotřebou.

Úspory energie - energeticky efektivní budovy

Úspory energie - energeticky efektivní budovy

Až 80% dotace na výstavbu energeticky efektivních budov. Dotace na výstavbu nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem a to ke stávajícím budovám.

ICT a sdílené služby (Budování a modernizace datových center)

ICT a sdílené služby (Budování a modernizace datových center)

Dotace na datová centra: budování a modernizace.

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Dotace na výstavbu a modernizaci zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv, dále pak dotace na výstavbu a modernizaci bioplynových stanic zpracovávajících statková hnojiva.

Lesnická infrastruktura

Lesnická infrastruktura

Až 80% dotace na výstavbu nové či rekonstrukce stávající lesní cesty, mostů, propustek, příkopů a dalších objektů přímo souvisejících s cestou a mnoho dalšího.

Podpora agroturistiky

Dotace je určena pro podporu využití zemědělských farem a brownfields.

Snížení emisí stacionárních zdrojů

Snížení emisí stacionárních zdrojů

Až 60% dotace na snížení znečištění životního prostředí ze stacionárních zdrojů, kterými mohou být například výrobní haly, teplárny, spalovny apod.

Navýšení kapacit předškolního vzdělávání v Praze

Navýšení kapacit předškolního vzdělávání v Praze

Až 90% dotace na výstavbu, přístavbu a rekonstrukce v rámci navýšení kapacit předškolního vzdělávání v Praze.

Vzdělávací a výcviková střediska IZS

Až 100% dotace na stavbu, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a technologického vybavení vč. software, dále na výcvikové a školící pomůcky.

Nízkouhlíkové technologie - bioplyn na biometan

Nízkouhlíkové technologie - bioplyn na biometan

Až 75% dotace na zavádění technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtlačení do distribuční sítě, dále pak také jeho plnění v rámci místní infrastruktury jako je například plnění láhví, CNG vozidel atd.

Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny

Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny

Až 45% dotace na zavedení inovativních technologií pro využití druhotných surovin.

Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie

Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie

Až 80% dotace na inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.

Delta 2

Delta 2

Až 74% dotace na zavádění výsledků společného výzkumu a experimentálního vývoje do praxe prostřednictvím osobních nákladů, investic, nákladů na subdodávky.

Obnova a rozvoj materiálně technické základny regionálního školství

Až 90% dotace na novostavby vč. samostatných ucelených (samostatně kolaudovaných) etap dříve zahájené stavby, rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (vč. nástaveb) v rámci obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství.

Obecní byty

Obecní byty

Dotace až 100 %​ v případě sociálních bytů. V případě tzv. dostupných bytů budou k dispozici nízkoúročené dlouhodobé úvěry.

Brownfieldy pro podnikatelské využití

Brownfieldy pro podnikatelské využití

Dotace na revitalizaci zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměnu na průmyslové a podnikatelské plochy.

Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Až 100% dotace na podporu opatření, která mají zvýšit ochranu obyvatel, jejich zdraví a majetku před rizikem vzniku povodní a jejich následků.

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Až 60% dotace na zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch, doplnění stávající výsadby, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže apod.

Posílit biodiverzitu

Posílit biodiverzitu

Až 85% dotace na péči cílenou na na podporu vzácných druhů a jejich biotopů.

Posílit přirozené funkce krajiny

Posílit přirozené funkce krajiny

Až 60% dotace na terénní úpravy koryt řek a břehů a další.

Odstranění černých skládek

Odstranění černých skládek

Až 80% dotace na odstranění černých skládek.

Snížení znečištění povrchových i podzemních vod

Snížení znečištění povrchových i podzemních vod

Až 85% dotace na výstavbu kanalizace a retenčních nádrží.

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Až 100% dotace na vznik nových center pro komunitní rozvoj, pro poskytování sociálních služeb a podporovat vznik sociálního bydlení.

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Až 80% dotace na rekonstrukci např. školního hřiště (multifunkční a víceúčelové hřiště, sportoviště apod.) či tělocvičny.

Pečovatelské byty

Pečovatelské byty

Dotace na výstavbu či rekonstrukci bytů, které budou sloužit pro osoby starší 65 let a pro osoby, které jsou fyzicky závislé na jiné fyzické osobě podle zákona o sociálních službách.

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Až 80% dotace na rekonstrukci kulturního domu, obecního domu, školní budovy atd.

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Až 85% dotace na obnovu či vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť, obecních koupališť, naučných/zážitkových stezek a zařízení pro volnočasové aktivity apod.

Podpora obnovy místních komunikací

Podpora obnovy místních komunikací

Až 70% dotace na rekonstrukce místní komunikace v obci.

Inovace – Patent

Inovace – Patent

Dotace na udělení patentů, ochranných známek, užitných vzorů a průmyslových vzorů.

Silnice II. a III. třídy

Silnice II. a III. třídy

Až 90% dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Úspory energie v SZT

Úspory energie v SZT

Dotace na maximální využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Až 50% dotace např. na pořízení strojů a technologií potřebné pro obnovu, pěstování a těžbu lesních porostů, dále pak na pořízení strojů ke zpracování potěžebních přebytků a mnoho dalšího.

Materiálové a energetické využití odpadů

Materiálové a energetické využití odpadů

Až 85% dotace na podporu aktivit nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin.

Inventarizace a odstraňování ekologických zátěží

Inventarizace a odstraňování ekologických zátěží

85% dotace např. na realizaci průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, sanaci vážně kontaminovaných lokalit.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí