testovací článek

1 minuta čtení

Výpis všechny

ICT a sdílené služby - Digitální podnik

ICT a sdílené služby - Digitální podnik

Až 45% dotace na pořízení ICT produktů a služeb - např. investice do HW, SW a ostatních strojů i zařízení pro malé a střední podniky.

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp - Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp - Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Až 50% dotace na instalaci nových obnovitelných zdrojů energie a prvků aktivního energetického hospodářství, jako jsou fotovoltaické panely.

Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp - Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp - Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Až 50% dotace na fotovoltaické panely pro držitele licence v energetickém odvětví.

Regiony 2021

Regiony 2021

Program podporuje rozvoj sportovní infrastruktury. Dotaci lze využít rekonstrukce a modernizace sportovních zařízení včetně jejich zázemí i vybudování nových sportovních zařízení a další.

ENERG ETS - Modernizace zdrojů a technologií - velké projekty

ENERG ETS - Modernizace zdrojů a technologií - velké projekty

Až 80% dotace na modernizace zařízení na výrobu a rozvod energie, realizace systémů využívajících odpadní teplo a vodíkových aplikací a další.

ENERG ETS - Modernizace zdrojů - malé projekty

ENERG ETS - Modernizace zdrojů - malé projekty

Až 80% dotace na modernizace zařízení na výrobu a rozvod energie, realizace systémů využívajících odpadní teplo a vodíkových aplikací a další.

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III

Až 70% dotace na výstavbu vodovodů pro obce, svazky obcí a další.

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT nad 15 mil. Kč

Až 80% dotace na modernizace rozvodů tepelné energie nebo výměnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií.

Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

Až 100% dotace na stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v lékařských oborech dle vymezené ohrožené cílové skupiny, pořízení přístrojového vybavení a technologií.

Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

Až 100% dotace na stavbu, rekonstrukci a modernizaci pracovišť v lékařských oborech.

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Až 80% dotace na rekonstrukci nebo výměnu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie.

Podpora zlepšení energetické účinnosti a snížení objemu skleníkových plynů ENERG ETS

Podpora zlepšení energetické účinnosti a snížení objemu skleníkových plynů ENERG ETS

Až 80% dotace na modernizace zařízení na výrobu a rozvod energie, realizace systémů využívajících odpadní teplo a vodíkových aplikací a další.

Odčitatelná položka na VaV

Odčitatelná položka na VaV

Podpora financování podnikového výzkumu a vývoje formou daňově odčitatelné položky. Náklady vynaložené na VaV tak jednoduše odečtete od základu daně z příjmů dvakrát a to jak malý, střední, tak i velký podnik.

Bezpečnost dopravy - Chodníky

Bezpečnost dopravy - Chodníky

Dotace na výstavbu, rekonstrukce a úpravy chodníků a přechodů pro chodce.

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Dotace na zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch, doplnění stávající výsadby, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže apod.

Posílit přirozené funkce krajiny

Posílit přirozené funkce krajiny

Až 100% dotace na terénní úpravy koryta (dna) a břehů, na výsadbu stromořadí a alejí. Dotace na tůně a mokřady, lužní lesy a mnoho dalšího. Podpory můžou využít kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, podnikatelské subjekty a další.

Snížení znečištění povrchových i podzemních vod

Snížení znečištění povrchových i podzemních vod

Dotace na výstavbu kanalizace a retenčních nádrží.

Inovační vouchery

Inovační vouchery

Až 85% dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací. Podpora je určena malým a středním podnikům.

Poradenství

Poradenství

Až 50% dotace na poradenské služby pro začínající a rozvojové malé a střední podniky.

Cyklostezky

Cyklostezky

Dotace na výstavbu či opravu cyklistických stezek, nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

Inovace - Inovační projekt

Inovace - Inovační projekt

S až 45% dotací uvedete do ostré výroby inovované produkty, které jste buď vyvinuli vlastním výzkumem a vývojem, nebo jste k těmto produktům získali práva. Podpora je určena malým, středním i velkým podnikům.

Aplikace

Aplikace

Až 70% dotace je určena na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod. Žádat mohou malé, střední i velké podniky.

Potenciál

Potenciál

Až 50% dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Podpora je určena pro malé, střední i velké podniky.

TREND

TREND

Až 70% Dotace na aplikačně orientovaný výzkum a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI) pro malé, střední i velké podniky.

Úspory energie

Úspory energie

Až 45% dotace na snížení energetické náročnosti objektů, které slouží k podnikání prostřednictvím zateplení plášťů budov, výměny oken a dveří, zateplení střešních konstrukcí, pořízení technologií využívajících odpadní teplo a mnohého dalšího. Podpora je určena pro malé, střední i velké podniky.

NPO – střešní FVE do 1 MWp

NPO – střešní FVE do 1 MWp

Až 50% dotace na transformaci průmyslu a přechod na čistší zdroje energie pomocí FVE (střešní do 1 MWp) včetně akumulace. Podpora je určena malým, středním i velkým podnikům na celém území České republiky.

Cirkulární ekonomika a recyklace a průmyslová voda

Cirkulární ekonomika a recyklace a průmyslová voda

Dotace podporu cirkulární ekonomiky, recyklace a průmyslové vody.

Digitální transformace podniků

Digitální transformace podniků

Dotace na oživení ekonomiky a digitalizaci pomocí rozšíření digitalizace a robotizace v podniku. Podporován bude např. nákup nových technologií.

Modernizace soustav veřejného osvětlení - LIGHTPUB

Modernizace soustav veřejného osvětlení - LIGHTPUB

Dotace na rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností využití inovativních prvků.

Komunitní energetika - KOMUENERG

Komunitní energetika - KOMUENERG

Dotace na podporu otevřených energetický společenství.

Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře - ENERGov

Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře - ENERGov

Dotace na využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

Zlepšení energetické účinnosti v podnikání ENERG

Zlepšení energetické účinnosti v podnikání ENERG

Dotace na modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, dále rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu a další.

Modernizace veřejné dopravy TRANSGov

Modernizace veřejné dopravy TRANSGov

Dotace na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu a další.

Lesnická infrastruktura

Lesnická infrastruktura

Dotace na výstavbu nové či rekonstrukce stávající lesní cesty, mostů, propustek, příkopů a dalších objektů přímo souvisejících s cestou a mnoho dalšího.

Posílení biodiverzity

Posílení biodiverzity

Až 100% dotace na výdaje na výrobky a technologie, nákup nemovitosti, stavební práce a další služby přímo související s projektem. Podpory můžou využít Kraje, obce, svazky obcí, NNO, příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty a další.

Technologie (Začínající podnikatelé)

Technologie (Začínající podnikatelé)

Dotace na nové stroje, zařízení a vybavení pro začínající firmy, které vznikly v období od 1. 1. 2016 (včetně) do 31. 12. 2019 (včetně).

Technologie (Průmysl 4.0)

Technologie (Průmysl 4.0)

Dotace na technologie a vybavení. Dotace na propojení pořizovaných či stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

The Country for the Future - organizační a procesní inovace

The Country for the Future - organizační a procesní inovace

Dotace na mzdy, materiál, služby, licence, drobné investice a další náklady nezbytné pro zavedení inovace v procesu výroby nebo poskytování služby či organizační inovace.

Prostředí pro život

Prostředí pro život

Program Prostředí pro život na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.

Úspory energie s EPC

Úspory energie s EPC

Dotace na snížení energetické náročnosti objektů, které slouží k podnikání.

Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Až 100% dotace na výstavbu, přístavbu, nástavbu či modernizace zdravotních objektů a pracovišť, podporováno je např. i budování inženýrských sítí a další.

Kabina

Kabina

Až 80% dotace na stavební práce úzce související s realizací zázemí pro sport (včetně vybudování inženýrských sítí a zajištění bezbariérového přístupu, oplocení, osvětlení areálu, zavlažování atp.) pro obce do 3 tis. obyvatel.

REACT-EU - Integrovaný záchranný systém

REACT-EU - Integrovaný záchranný systém

Až 80% dotace na posílení IZS, a to na vybavení složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky, podpora vzdělávání a další.

Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury

Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury

Až 100%​ dotace v případě sociálních bytů, u tzv. dostupných bytů budou k dispozici nízkoúročené dlouhodobé úvěry. Výzva se týká obcí a DSO do 3 tis. obyvatel.

Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru TRANSCom

Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru TRANSCom

Dotace na modernizaci dopravy v podnikatelském sektoru prostřednictvím výstavby a pořízení neveřejných dobíjecích/ čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem.

Projektová příprava - sucho, povodně

Projektová příprava - sucho, povodně

Až 90% dotace na projektovou přípravu - zaměřenou na realizaci protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků a další.

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura

Dotace na vybudování technické infrastruktury - jako je pozemní komunikace, vodovod a kanalizace.

Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

Program podporuje rozvoj sportovní infrastruktury. Dotaci lze využít rekonstrukce a modernizace sportovních zařízení včetně jejich zázemí i vybudování nových sportovních zařízení a další.

Sportovní infastruktura - Investice do 10 mil. Kč

Sportovní infastruktura - Investice do 10 mil. Kč

Program podporuje rozvoj sportovní infrastruktury. Dotaci lze využít rekonstrukce a modernizace sportovních zařízení včetně jejich zázemí i vybudování nových sportovních zařízení a další.

Projektová příprava - kanalizace, ČOV, přivaděče

Projektová příprava - kanalizace, ČOV, přivaděče

Dotace na projektovou přípravu - kanalizace, přivaděče a čistírny odpadních vod.

Můj klub 2021

Můj klub 2021

Dotace na náklady na zabezpečení funkce organizace, osobní náklady zaměstnanců, nájemné a další.

POVEZ II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

POVEZ II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Dotace určená odbornému vzdělávání zaměstnanců s mírou podpory až 100 %.

Doprava 2020+

Doprava 2020+

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Dotace na posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy.

Úvěr COVID II.

Úvěr COVID II.

Navazující program na bezúročné úvěry COVID I. ČMRZB bude poskytovat záruky za provozní úvěry komerčních bank a poskytovat příspěvky na úhradu úroků.

Úvěr COVID I.

Úvěr COVID I.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL POZASTAVEN. Bezúročný úvěr se splatností až 2 roky a s možností odkladu splátek až o 12 měsíců. Pomůže s financováním provozních nákladů. Pro podniky zasažené opatřeními ke koronaviru.

Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19 2

Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19 2

Dotace na mzdy, materiál a další náklady nezbytné pro rychlé uvedení nových řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekci.

Technologie COVID-19

Technologie COVID-19

Dotace na nové stroje, zařízení a vybavení pro firmy, které vyrábí nebo chtějí vyrábět zdravotnické prostředky a pomůcky účinně bránící šíření nákazy COVID19.

Úspory energie - FVE

Úspory energie - FVE

Až 80% dotace na fotovoltaické systémy s možností současné instalace akumulace energie pro vlastní spotřebu v podniku.

The Country for the Future - zavádění inovací do praxe

The Country for the Future - zavádění inovací do praxe

Dotace na zavádění inovací v podnicích včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby nebo poskytováním služby. Program podporuje inovace produktu i inovace postupů (procesu výroby či poskytování služby).

TREND - Podprogram 2 - Nováčci

TREND - Podprogram 2 - Nováčci

Dotace na aplikačně orientovaný výzkum a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

Snížit energetickou náročnost veřejných budov

Snížit energetickou náročnost veřejných budov

Dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov a využití obnovitelných zdrojů energie.

Školicí střediska

Školicí střediska

Dotace Školicí střediska podporuje firmy, které chtějí investovat do rozvoje vlastních kapacit pro potřeby vzdělávání a zvyšování odborných kompetencí vlastních zaměstnanců.

ICT a sdílené služby (Zřizování a provoz center sdílených služeb)

ICT a sdílené služby (Zřizování a provoz center sdílených služeb)

Tento program je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří se zabývají tvorbou nových softwarových řešení. Podporuje investice do zřizování i provozu center sdílených služeb jako jsou mzdy, nájemné, hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis a další.

Zdroje pitné vody

Zdroje pitné vody

Dotace na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

Výstavba energeticky úsporných veřejných budov

Výstavba energeticky úsporných veřejných budov

Dotace na zefektivnění zavedení povinnosti výstavby budov veřejné správy s co nejnižší energetickou spotřebou.

Úspory energie - energeticky efektivní budovy

Úspory energie - energeticky efektivní budovy

Dotace na výstavbu energeticky efektivních budov. Dotace na výstavbu nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem a to ke stávajícím budovám.

ICT a sdílené služby (Budování a modernizace datových center)

ICT a sdílené služby (Budování a modernizace datových center)

Dotace na datová centra: budování a modernizace.

Investice do zemědělských podniků

Investice do zemědělských podniků

Až 60% dotace na zlepšení jakosti výrobků a zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů pro zemědělské podnikatele.

ICT a sdílené služby (Tvorba nových IS/ICT řešení)

ICT a sdílené služby (Tvorba nových IS/ICT řešení)

Dotace na mzdy, nájemné, služby expertů, hardware či software.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Až 40% dotace pro zemědělské podnikatele na pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů. Dále je podporována výstavba a rekonstrukce budov, monitorování kvality a uvádění nových produktů na trh.

Podpora agroturistiky

Podpora agroturistiky

Dotace je určena pro podporu využití zemědělských farem a brownfields.

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Až 50% dotace na zemědělské stavby a technologie pro živočišnou či neživočišnou výrobu, dále na nákup půdy či nákup hospodářských zvířat a krmiv atd. pro zemědělce ve věku 18 - 40 let.

Infrastruktura základních škol

Infrastruktura základních škol

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol. Dotace myslí i na nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence.

Nízkoemisní a bezemisní vozidla

Nízkoemisní a bezemisní vozidla

Dotace na pořízení silničních vozidel s pohonem na CNG, LNG, elektřinu nebo vodík. Dotace na pořízení vozidel městské dopravy – tramvají a trolejbusů.

Snížení emisí stacionárních zdrojů

Snížení emisí stacionárních zdrojů

Dotace na snížení znečištění životního prostředí ze stacionárních zdrojů, kterými mohou být například výrobní haly, teplárny, spalovny apod.

Sociální bydlení

Dotace na stavbu, pořízení či rekonstrukci bytů a bytových domů, vč. základního vybavení.

Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Dotace na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytnutí komunitní péče, dále pak vybavení mobilních komunitních týmů.

Navýšení kapacit předškolního vzdělávání v Praze

Dotace na výstavbu, přístavbu a rekonstrukce.

Vzdělávací a výcviková střediska IZS

Dotace na stavbu, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a technologického vybavení vč. software, dále na výcvikové a školící pomůcky.

Marketing

Marketing

Dotace až na 10 účastí podnikatele na zahraničních veletrzích a výstavách.

Nízkouhlíkové technologie - bioplyn na biometan

Nízkouhlíkové technologie - bioplyn na biometan

Dotace na zavádění technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtlačení do distribuční sítě, dále pak také jeho plnění v rámci místní infrastruktury jako je například plnění láhví, CNG vozidel atd.

Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny

Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny

Dotace na zavedení inovativních technologií pro využití druhotných surovin.

Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie

Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie

Dotace na inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.

Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita

Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita

Dotace na elektromobil pro podnikatele, možnost pořízení (rychlo)nabíjecích neveřejných stanic pro areál podniku.

Delta

Delta

Až 74% dotace na zavádění výsledků společného výzkumu a experimentálního vývoje do praxe prostřednictvím osobních nákladů, investic, nákladů na subdodávky.

Obnova a rozvoj materiálně technické základny regionálního školství

Obnova a rozvoj materiálně technické základny regionálního školství

Dotace na novostavby vč. samostatných ucelených (samostatně kolaudovaných) etap dříve zahájené stavby, rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (vč. nástaveb).

Spolupráce - Technologické platformy

Spolupráce - Technologické platformy

Dotace na mzdy, cestovné, služby poradců, expertů a studie, marketing, pořádání seminářů, konferencí, nájem, materiál, hardware a software.

Vysokorychlostní internet

Vysokorychlostní internet

Až 75% podpora na zpřístupnění vysokorychlostního internetu na tzv. „bílých místech“ v ČR.

Obecní byty

Obecní byty

Dotace až 100 %​ v případě sociálních bytů. V případě tzv. dostupných bytů budou k dispozici nízkoúročené dlouhodobé úvěry.

Brownfieldy pro podnikatelské využití

Brownfieldy pro podnikatelské využití

Dotace na revitalizaci zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměnu na průmyslové a podnikatelské plochy.

Preventivní protipovodňová opatření

Preventivní protipovodňová opatření

Dotace na podporu projektů týkajících se problematiky povodní, jako např. analyzování odtokových poměrů a budování protipovodňových zabezpečení.

Služby infrastruktury

Služby infrastruktury

Dotace na provozování vědeckotechnických parků a to prostřednictvím osobních nákladů, režijních nákladů, nákupu externích služeb poradců a expertů, marketingu a propagace.

Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Dotace na podporu opatření, která mají zvýšit ochranu obyvatel, jejich zdraví a majetku před rizikem vzniku povodní a jejich následků.

Rekultivace staré skládky

Rekultivace staré skládky

Dotace na odstranění nepovolených skládek a rekultivaci starých nevyužitých skládek.

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Dotace na vznik nových center pro komunitní rozvoj, pro poskytování sociálních služeb a podporovat vznik sociálního bydlení.

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Dotace na rekonstrukci např. školního hřiště (multifunkční a víceúčelové hřiště, sportoviště apod.) či tělocvičny.

Pečovatelské byty

Pečovatelské byty

Dotace na výstavbu či rekonstrukci bytů, které budou sloužit pro osoby starší 65 let a pro osoby, které jsou fyzicky závislé na jiné fyzické osobě podle zákona o sociálních službách.

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Dotace na rekonstrukci kulturního domu, obecního domu, školní budovy atd.

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Dotace na obnovu či vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť, obecních koupališť, naučných/zážitkových stezek a zařízení pro volnočasové aktivity apod.

Podpora obnovy místních komunikací

Podpora obnovy místních komunikací

Dotace na rekonstrukce místní komunikace v obci.

Inovace - Patent

Inovace - Patent

Dotace na udělení patentů, ochranných známek, užitných vzorů a průmyslových vzorů.

Silnice II. a III. třídy

Silnice II. a III. třídy

Prevence vzniku odpadů

Prevence vzniku odpadů

Dotace na centra či systémy pro opětovné použití darovaných funkčních výrobků. Dotace na rozšíření či vybudování sběrné sítě kontejnerů textilu. Dotace na potravinové banky.

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Dotace na učebny, bezbariérovost škol, práci s digitálními technologiemi a mnoho dalšího.

Proof of concept

Proof of concept

Dotace na ověření potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje a to před uplatněním v praxi. Dotace na mzdy, náklady, poradenství, atd.

Úspory energie v SZT

Úspory energie v SZT

Dotace na maximální využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu

Dotace podporuje spolupráci mezi malými a středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Cílem programu je podpora přenosu znalostí, technologií a dovedností.

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Dotace např. na pořízení strojů a technologií potřebné pro obnovu, pěstování a těžbu lesních porostů, dále pak na pořízení strojů ke zpracování potěžebních přebytků a mnoho dalšího.

Materiálové a energetické využití odpadů

Dotace na podporu aktivit nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin.

Nemovitosti: Cestovní ruch

Nemovitosti: Cestovní ruch

Dotace na rekonstrukce brownfieldů v 57 určených obcích.

Inventarizace a odstraňování ekologických zátěží

Inventarizace a odstraňování ekologických zátěží

Dotace např. na realizaci průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, sanaci vážně kontaminovaných lokalit.

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie

Dotace na výrobu a distribuci energie z obnovitelných zdrojů: větrná elektrárna, solární panely, malá vodní elektrárna a další.

Spolupráce - Klastry

Spolupráce - Klastry

Dotace na spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou v rámci výzkumu a vývoje prostřednictvím rozvoje inovačních sítí (klastrů).

Nemovitosti: Uhelné regiony

Nemovitosti: Uhelné regiony

Dotace je určena pro malé a střední firmy v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji.

Výpis chystá se

Inovace - Inovační projekt

Inovace - Inovační projekt

S až 45% dotací uvedete do ostré výroby inovované produkty, které jste buď vyvinuli vlastním výzkumem a vývojem, nebo jste k těmto produktům získali práva. Podpora je určena malým, středním i velkým podnikům.

Aplikace

Aplikace

Až 70% dotace je určena na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod. Žádat mohou malé, střední i velké podniky.

Potenciál

Potenciál

Až 50% dotace na vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Podpora je určena pro malé, střední i velké podniky.

TREND

TREND

Až 70% Dotace na aplikačně orientovaný výzkum a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI) pro malé, střední i velké podniky.

Úspory energie

Úspory energie

Až 45% dotace na snížení energetické náročnosti objektů, které slouží k podnikání prostřednictvím zateplení plášťů budov, výměny oken a dveří, zateplení střešních konstrukcí, pořízení technologií využívajících odpadní teplo a mnohého dalšího. Podpora je určena pro malé, střední i velké podniky.

NPO – střešní FVE do 1 MWp

NPO – střešní FVE do 1 MWp

Až 50% dotace na transformaci průmyslu a přechod na čistší zdroje energie pomocí FVE (střešní do 1 MWp) včetně akumulace. Podpora je určena malým, středním i velkým podnikům na celém území České republiky.

Cirkulární ekonomika a recyklace a průmyslová voda

Cirkulární ekonomika a recyklace a průmyslová voda

Dotace podporu cirkulární ekonomiky, recyklace a průmyslové vody.

Digitální transformace podniků

Digitální transformace podniků

Dotace na oživení ekonomiky a digitalizaci pomocí rozšíření digitalizace a robotizace v podniku. Podporován bude např. nákup nových technologií.

Modernizace soustav veřejného osvětlení - LIGHTPUB

Modernizace soustav veřejného osvětlení - LIGHTPUB

Dotace na rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností využití inovativních prvků.

Komunitní energetika - KOMUENERG

Komunitní energetika - KOMUENERG

Dotace na podporu otevřených energetický společenství.

Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře - ENERGov

Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře - ENERGov

Dotace na využití obnovitelných a nízkoemisních zdrojů ve veřejných budovách, budovách státu a veřejné infrastruktuře.

Zlepšení energetické účinnosti v podnikání ENERG

Zlepšení energetické účinnosti v podnikání ENERG

Dotace na modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti, dále rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu a další.

Modernizace veřejné dopravy TRANSGov

Modernizace veřejné dopravy TRANSGov

Dotace na pořízení vozidel na alternativní pohon a infrastruktury pro veřejnou dopravu a další.

Lesnická infrastruktura

Lesnická infrastruktura

Dotace na výstavbu nové či rekonstrukce stávající lesní cesty, mostů, propustek, příkopů a dalších objektů přímo souvisejících s cestou a mnoho dalšího.

Posílení biodiverzity

Posílení biodiverzity

Až 100% dotace na výdaje na výrobky a technologie, nákup nemovitosti, stavební práce a další služby přímo související s projektem. Podpory můžou využít Kraje, obce, svazky obcí, NNO, příspěvkové organizace, podnikatelské subjekty a další.

Výpis aktivní

ICT a sdílené služby - Digitální podnik

ICT a sdílené služby - Digitální podnik

Až 45% dotace na pořízení ICT produktů a služeb - např. investice do HW, SW a ostatních strojů i zařízení pro malé a střední podniky.

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp - Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp - Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Až 50% dotace na instalaci nových obnovitelných zdrojů energie a prvků aktivního energetického hospodářství, jako jsou fotovoltaické panely.

Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp - Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp - Podpora obnovitelných zdrojů energie RES+

Až 50% dotace na fotovoltaické panely pro držitele licence v energetickém odvětví.

Regiony 2021

Regiony 2021

Program podporuje rozvoj sportovní infrastruktury. Dotaci lze využít rekonstrukce a modernizace sportovních zařízení včetně jejich zázemí i vybudování nových sportovních zařízení a další.

ENERG ETS - Modernizace zdrojů a technologií - velké projekty

ENERG ETS - Modernizace zdrojů a technologií - velké projekty

Až 80% dotace na modernizace zařízení na výrobu a rozvod energie, realizace systémů využívajících odpadní teplo a vodíkových aplikací a další.

ENERG ETS - Modernizace zdrojů - malé projekty

ENERG ETS - Modernizace zdrojů - malé projekty

Až 80% dotace na modernizace zařízení na výrobu a rozvod energie, realizace systémů využívajících odpadní teplo a vodíkových aplikací a další.

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III

Až 70% dotace na výstavbu vodovodů pro obce, svazky obcí a další.

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT nad 15 mil. Kč

Až 80% dotace na modernizace rozvodů tepelné energie nebo výměnu palivové základny zdrojů určených pro zásobování tepelnou energií.

Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

Až 100% dotace na stavby, rekonstrukce a modernizace pracovišť v lékařských oborech dle vymezené ohrožené cílové skupiny, pořízení přístrojového vybavení a technologií.

Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

Až 100% dotace na stavbu, rekonstrukci a modernizaci pracovišť v lékařských oborech.

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Podpora vybudování nebo modernizace tepelných soustav na energii - HEAT do 15 mil. Kč

Až 80% dotace na rekonstrukci nebo výměnu zdroje tepla v soustavách zásobování tepelnou energií se změnou palivové základny nebo typu energie.

Podpora zlepšení energetické účinnosti a snížení objemu skleníkových plynů ENERG ETS

Podpora zlepšení energetické účinnosti a snížení objemu skleníkových plynů ENERG ETS

Až 80% dotace na modernizace zařízení na výrobu a rozvod energie, realizace systémů využívajících odpadní teplo a vodíkových aplikací a další.

Odčitatelná položka na VaV

Odčitatelná položka na VaV

Podpora financování podnikového výzkumu a vývoje formou daňově odčitatelné položky. Náklady vynaložené na VaV tak jednoduše odečtete od základu daně z příjmů dvakrát a to jak malý, střední, tak i velký podnik.

Bezpečnost dopravy - Chodníky

Bezpečnost dopravy - Chodníky

Dotace na výstavbu, rekonstrukce a úpravy chodníků a přechodů pro chodce.

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Dotace na zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch, doplnění stávající výsadby, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže apod.

Posílit přirozené funkce krajiny

Posílit přirozené funkce krajiny

Až 100% dotace na terénní úpravy koryta (dna) a břehů, na výsadbu stromořadí a alejí. Dotace na tůně a mokřady, lužní lesy a mnoho dalšího. Podpory můžou využít kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, podnikatelské subjekty a další.

Snížení znečištění povrchových i podzemních vod

Snížení znečištění povrchových i podzemních vod

Dotace na výstavbu kanalizace a retenčních nádrží.

Inovační vouchery

Inovační vouchery

Až 85% dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací. Podpora je určena malým a středním podnikům.

Poradenství

Poradenství

Až 50% dotace na poradenské služby pro začínající a rozvojové malé a střední podniky.

Cyklostezky

Cyklostezky

Dotace na výstavbu či opravu cyklistických stezek, nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

Výpis neaktivní

Technologie (Začínající podnikatelé)

Technologie (Začínající podnikatelé)

Dotace na nové stroje, zařízení a vybavení pro začínající firmy, které vznikly v období od 1. 1. 2016 (včetně) do 31. 12. 2019 (včetně).

Technologie (Průmysl 4.0)

Technologie (Průmysl 4.0)

Dotace na technologie a vybavení. Dotace na propojení pořizovaných či stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu.

The Country for the Future - organizační a procesní inovace

The Country for the Future - organizační a procesní inovace

Dotace na mzdy, materiál, služby, licence, drobné investice a další náklady nezbytné pro zavedení inovace v procesu výroby nebo poskytování služby či organizační inovace.

Prostředí pro život

Prostředí pro život

Program Prostředí pro život na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.

Úspory energie s EPC

Úspory energie s EPC

Dotace na snížení energetické náročnosti objektů, které slouží k podnikání.

Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

Až 100% dotace na výstavbu, přístavbu, nástavbu či modernizace zdravotních objektů a pracovišť, podporováno je např. i budování inženýrských sítí a další.

Kabina

Kabina

Až 80% dotace na stavební práce úzce související s realizací zázemí pro sport (včetně vybudování inženýrských sítí a zajištění bezbariérového přístupu, oplocení, osvětlení areálu, zavlažování atp.) pro obce do 3 tis. obyvatel.

REACT-EU - Integrovaný záchranný systém

REACT-EU - Integrovaný záchranný systém

Až 80% dotace na posílení IZS, a to na vybavení složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky, podpora vzdělávání a další.

Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury

Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury

Až 100%​ dotace v případě sociálních bytů, u tzv. dostupných bytů budou k dispozici nízkoúročené dlouhodobé úvěry. Výzva se týká obcí a DSO do 3 tis. obyvatel.

Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru TRANSCom

Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru TRANSCom

Dotace na modernizaci dopravy v podnikatelském sektoru prostřednictvím výstavby a pořízení neveřejných dobíjecích/ čerpacích stanic pro vozidla s alternativním pohonem.

Projektová příprava - sucho, povodně

Projektová příprava - sucho, povodně

Až 90% dotace na projektovou přípravu - zaměřenou na realizaci protipovodňových opatření, hospodaření se srážkovou vodou, revitalizaci a renaturaci vodních toků a další.

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura

Dotace na vybudování technické infrastruktury - jako je pozemní komunikace, vodovod a kanalizace.

Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

Program podporuje rozvoj sportovní infrastruktury. Dotaci lze využít rekonstrukce a modernizace sportovních zařízení včetně jejich zázemí i vybudování nových sportovních zařízení a další.

Sportovní infastruktura - Investice do 10 mil. Kč

Sportovní infastruktura - Investice do 10 mil. Kč

Program podporuje rozvoj sportovní infrastruktury. Dotaci lze využít rekonstrukce a modernizace sportovních zařízení včetně jejich zázemí i vybudování nových sportovních zařízení a další.

Projektová příprava - kanalizace, ČOV, přivaděče

Projektová příprava - kanalizace, ČOV, přivaděče

Dotace na projektovou přípravu - kanalizace, přivaděče a čistírny odpadních vod.

Můj klub 2021

Můj klub 2021

Dotace na náklady na zabezpečení funkce organizace, osobní náklady zaměstnanců, nájemné a další.

POVEZ II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

POVEZ II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Dotace určená odbornému vzdělávání zaměstnanců s mírou podpory až 100 %.

Doprava 2020+

Doprava 2020+

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Dotace na posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy.

Úvěr COVID II.

Úvěr COVID II.

Navazující program na bezúročné úvěry COVID I. ČMRZB bude poskytovat záruky za provozní úvěry komerčních bank a poskytovat příspěvky na úhradu úroků.

Úvěr COVID I.

Úvěr COVID I.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL POZASTAVEN. Bezúročný úvěr se splatností až 2 roky a s možností odkladu splátek až o 12 měsíců. Pomůže s financováním provozních nákladů. Pro podniky zasažené opatřeními ke koronaviru.

Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19 2

Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19 2

Dotace na mzdy, materiál a další náklady nezbytné pro rychlé uvedení nových řešení, která mohou napomoci s bojem proti koronavirové infekci.

Technologie COVID-19

Technologie COVID-19

Dotace na nové stroje, zařízení a vybavení pro firmy, které vyrábí nebo chtějí vyrábět zdravotnické prostředky a pomůcky účinně bránící šíření nákazy COVID19.

Úspory energie - FVE

Úspory energie - FVE

Až 80% dotace na fotovoltaické systémy s možností současné instalace akumulace energie pro vlastní spotřebu v podniku.

The Country for the Future - zavádění inovací do praxe

The Country for the Future - zavádění inovací do praxe

Dotace na zavádění inovací v podnicích včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby nebo poskytováním služby. Program podporuje inovace produktu i inovace postupů (procesu výroby či poskytování služby).

TREND - Podprogram 2 - Nováčci

TREND - Podprogram 2 - Nováčci

Dotace na aplikačně orientovaný výzkum a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

Snížit energetickou náročnost veřejných budov

Snížit energetickou náročnost veřejných budov

Dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov a využití obnovitelných zdrojů energie.

Školicí střediska

Školicí střediska

Dotace Školicí střediska podporuje firmy, které chtějí investovat do rozvoje vlastních kapacit pro potřeby vzdělávání a zvyšování odborných kompetencí vlastních zaměstnanců.

ICT a sdílené služby (Zřizování a provoz center sdílených služeb)

ICT a sdílené služby (Zřizování a provoz center sdílených služeb)

Tento program je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří se zabývají tvorbou nových softwarových řešení. Podporuje investice do zřizování i provozu center sdílených služeb jako jsou mzdy, nájemné, hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis a další.

Zdroje pitné vody

Zdroje pitné vody

Dotace na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

Výstavba energeticky úsporných veřejných budov

Výstavba energeticky úsporných veřejných budov

Dotace na zefektivnění zavedení povinnosti výstavby budov veřejné správy s co nejnižší energetickou spotřebou.

Úspory energie - energeticky efektivní budovy

Úspory energie - energeticky efektivní budovy

Dotace na výstavbu energeticky efektivních budov. Dotace na výstavbu nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem a to ke stávajícím budovám.

ICT a sdílené služby (Budování a modernizace datových center)

ICT a sdílené služby (Budování a modernizace datových center)

Dotace na datová centra: budování a modernizace.

Investice do zemědělských podniků

Investice do zemědělských podniků

Až 60% dotace na zlepšení jakosti výrobků a zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů pro zemědělské podnikatele.

ICT a sdílené služby (Tvorba nových IS/ICT řešení)

ICT a sdílené služby (Tvorba nových IS/ICT řešení)

Dotace na mzdy, nájemné, služby expertů, hardware či software.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Až 40% dotace pro zemědělské podnikatele na pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů. Dále je podporována výstavba a rekonstrukce budov, monitorování kvality a uvádění nových produktů na trh.

Podpora agroturistiky

Podpora agroturistiky

Dotace je určena pro podporu využití zemědělských farem a brownfields.

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Až 50% dotace na zemědělské stavby a technologie pro živočišnou či neživočišnou výrobu, dále na nákup půdy či nákup hospodářských zvířat a krmiv atd. pro zemědělce ve věku 18 - 40 let.

Infrastruktura základních škol

Infrastruktura základních škol

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol. Dotace myslí i na nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence.

Nízkoemisní a bezemisní vozidla

Nízkoemisní a bezemisní vozidla

Dotace na pořízení silničních vozidel s pohonem na CNG, LNG, elektřinu nebo vodík. Dotace na pořízení vozidel městské dopravy – tramvají a trolejbusů.

Snížení emisí stacionárních zdrojů

Snížení emisí stacionárních zdrojů

Dotace na snížení znečištění životního prostředí ze stacionárních zdrojů, kterými mohou být například výrobní haly, teplárny, spalovny apod.

Sociální bydlení

Dotace na stavbu, pořízení či rekonstrukci bytů a bytových domů, vč. základního vybavení.

Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Deinstitucionalizace psychiatrické péče

Dotace na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytnutí komunitní péče, dále pak vybavení mobilních komunitních týmů.

Navýšení kapacit předškolního vzdělávání v Praze

Dotace na výstavbu, přístavbu a rekonstrukce.

Vzdělávací a výcviková střediska IZS

Dotace na stavbu, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a technologického vybavení vč. software, dále na výcvikové a školící pomůcky.

Marketing

Marketing

Dotace až na 10 účastí podnikatele na zahraničních veletrzích a výstavách.

Nízkouhlíkové technologie - bioplyn na biometan

Nízkouhlíkové technologie - bioplyn na biometan

Dotace na zavádění technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtlačení do distribuční sítě, dále pak také jeho plnění v rámci místní infrastruktury jako je například plnění láhví, CNG vozidel atd.

Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny

Nízkouhlíkové technologie - druhotné suroviny

Dotace na zavedení inovativních technologií pro využití druhotných surovin.

Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie

Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie

Dotace na inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.

Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita

Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita

Dotace na elektromobil pro podnikatele, možnost pořízení (rychlo)nabíjecích neveřejných stanic pro areál podniku.

Delta

Delta

Až 74% dotace na zavádění výsledků společného výzkumu a experimentálního vývoje do praxe prostřednictvím osobních nákladů, investic, nákladů na subdodávky.

Obnova a rozvoj materiálně technické základny regionálního školství

Obnova a rozvoj materiálně technické základny regionálního školství

Dotace na novostavby vč. samostatných ucelených (samostatně kolaudovaných) etap dříve zahájené stavby, rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (vč. nástaveb).

Spolupráce - Technologické platformy

Spolupráce - Technologické platformy

Dotace na mzdy, cestovné, služby poradců, expertů a studie, marketing, pořádání seminářů, konferencí, nájem, materiál, hardware a software.

Vysokorychlostní internet

Vysokorychlostní internet

Až 75% podpora na zpřístupnění vysokorychlostního internetu na tzv. „bílých místech“ v ČR.

Obecní byty

Obecní byty

Dotace až 100 %​ v případě sociálních bytů. V případě tzv. dostupných bytů budou k dispozici nízkoúročené dlouhodobé úvěry.

Brownfieldy pro podnikatelské využití

Brownfieldy pro podnikatelské využití

Dotace na revitalizaci zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměnu na průmyslové a podnikatelské plochy.

Preventivní protipovodňová opatření

Preventivní protipovodňová opatření

Dotace na podporu projektů týkajících se problematiky povodní, jako např. analyzování odtokových poměrů a budování protipovodňových zabezpečení.

Služby infrastruktury

Služby infrastruktury

Dotace na provozování vědeckotechnických parků a to prostřednictvím osobních nákladů, režijních nákladů, nákupu externích služeb poradců a expertů, marketingu a propagace.

Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Zajištění povodňové ochrany intravilánu

Dotace na podporu opatření, která mají zvýšit ochranu obyvatel, jejich zdraví a majetku před rizikem vzniku povodní a jejich následků.

Rekultivace staré skládky

Rekultivace staré skládky

Dotace na odstranění nepovolených skládek a rekultivaci starých nevyužitých skládek.

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Dotace na vznik nových center pro komunitní rozvoj, pro poskytování sociálních služeb a podporovat vznik sociálního bydlení.

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Dotace na rekonstrukci např. školního hřiště (multifunkční a víceúčelové hřiště, sportoviště apod.) či tělocvičny.

Pečovatelské byty

Pečovatelské byty

Dotace na výstavbu či rekonstrukci bytů, které budou sloužit pro osoby starší 65 let a pro osoby, které jsou fyzicky závislé na jiné fyzické osobě podle zákona o sociálních službách.

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Dotace na rekonstrukci kulturního domu, obecního domu, školní budovy atd.

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Dotace na obnovu či vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť, obecních koupališť, naučných/zážitkových stezek a zařízení pro volnočasové aktivity apod.

Podpora obnovy místních komunikací

Podpora obnovy místních komunikací

Dotace na rekonstrukce místní komunikace v obci.

Inovace - Patent

Inovace - Patent

Dotace na udělení patentů, ochranných známek, užitných vzorů a průmyslových vzorů.

Silnice II. a III. třídy

Silnice II. a III. třídy

Prevence vzniku odpadů

Prevence vzniku odpadů

Dotace na centra či systémy pro opětovné použití darovaných funkčních výrobků. Dotace na rozšíření či vybudování sběrné sítě kontejnerů textilu. Dotace na potravinové banky.

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Dotace na učebny, bezbariérovost škol, práci s digitálními technologiemi a mnoho dalšího.

Proof of concept

Proof of concept

Dotace na ověření potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje a to před uplatněním v praxi. Dotace na mzdy, náklady, poradenství, atd.

Úspory energie v SZT

Úspory energie v SZT

Dotace na maximální využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu

Dotace podporuje spolupráci mezi malými a středními podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí. Cílem programu je podpora přenosu znalostí, technologií a dovedností.

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Dotace např. na pořízení strojů a technologií potřebné pro obnovu, pěstování a těžbu lesních porostů, dále pak na pořízení strojů ke zpracování potěžebních přebytků a mnoho dalšího.

Materiálové a energetické využití odpadů

Dotace na podporu aktivit nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin.

Nemovitosti: Cestovní ruch

Nemovitosti: Cestovní ruch

Dotace na rekonstrukce brownfieldů v 57 určených obcích.

Inventarizace a odstraňování ekologických zátěží

Inventarizace a odstraňování ekologických zátěží

Dotace např. na realizaci průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, sanaci vážně kontaminovaných lokalit.

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie

Dotace na výrobu a distribuci energie z obnovitelných zdrojů: větrná elektrárna, solární panely, malá vodní elektrárna a další.

Spolupráce - Klastry

Spolupráce - Klastry

Dotace na spolupráci mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou v rámci výzkumu a vývoje prostřednictvím rozvoje inovačních sítí (klastrů).

Nemovitosti: Uhelné regiony

Nemovitosti: Uhelné regiony

Dotace je určena pro malé a střední firmy v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky