Souhrn schválených změn a opatření v souvislosti s epidemií

7 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace > O právu > Souhrn schválených změn a opatření v souvislosti s epidemií

Právní úprava a konkrétní podmínky různých opatření se v současnosti mění téměř každým dnem. Nebylo tomu jinak ani minulý týden, kdy Poslanecká sněmovna schválila několik návrhů zákonů ohledně dalších podpůrných opatření. Proto jsme si pro vás připravili souhrn nejvýznamnějších změn posledního týdne, které mohou mít zásadní vliv na fungování vašeho podnikání. Většinu z těchto návrhů čeká ještě schvalování Senátem ve čtvrtek, pokud není níže uvedeno jinak. Nepředpokládáme, že by nemělo dojít k jejich odsouhlasení.

Jak být připraven? 

Potvrzení podmínek programu Antivirus

Oblast insolvencí

Definitivním schválením novely zákona o zaměstnanosti ze strany Senátu došlo k potvrzení, že pro žádost o příspěvek na náhradu mzdy z programu Antivirus se nebude dokládat potvrzení o bezdlužnosti zaměstnavatele, ani by se nemělo jednat o podmínku poskytování příspěvků. To se samozřejmě netýká základní podmínky, že příspěvek se poskytuje pouze na konkrétní vyplacenou náhradu mzdy včetně zaplacených odvodů.

Podle návrhu zákona se k insolvenčnímu návrhu, který v době ode dne nabytí účinnosti novely do 31. 8. 2020 podá věřitel, nebude přihlížet. Rovněž zákon omezuje platnost povinnosti pro dlužníka-podnikatele podat na sebe insolvenční návrh do uplynutí 6 měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření při epidemii, pokud došlo k úpadku po dobu jejich trvání a byl způsoben zejména těmito opatřeními (např. uzavření provozu).

Současně bude moci může dlužník, který je podnikatelem a který nebyl ke 12. březnu 2020 v úpadku, podat v době do 31. srpna 2020 u insolvenčního soudu před zahájením insolvenčního řízení, případně po jeho zahájení k návrhu jiné osoby, návrh na mimořádné moratorium, které mimo jiné omezuje možnost prohlášení úpadku dlužníka ze strany soudu.

Kompenzační bonus pro OSVČ

Oblast právnických osob

Senát schválil, že OSVČ budou mít dle zákona nárok na kompenzační bonus až do výše 25.000 Kč. Blíže se tomuto tématu věnovali naši kolegové z daňového oddělení v článku Kompenzační bonus pro OSVČ: Lehce nabyl, lehce pozbyl?
OSVČ budou mít dle zákona nárok na kompenzační bonus až do výše 25.000 Kč. 

Za účelem možnosti fungování orgánů společnosti v době pandemie bude po dobu trvání mimořádných opatření umožněno rozhodování orgánů právnických osob s využitím technických prostředků nebo rozhodování per rollam i v případech, kdy taková možnost rozhodování není upravena v zakladatelském právním jednání.

Dále pokud uplyne funkční období jednatelů nebo členů představenstva nebo dozorčích rad nebo jiných volených orgánů v průběhu mimořádných opatřeních, prodlužuje se jejich funkční období do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni jejich skončení. Pokud by s tím dotyčný člen orgánu nesouhlasil, musí doručit svůj nesouhlas společnosti ještě před uplynutím funkčního období.

Konečně by mělo dojít k prodloužení zákonných lhůt k projednání řádné účetní závěrky, pokud měla uplynout dříve než 3 měsíce po skončení mimořádného opatření při epidemii. V takovém případě uplyne 3 měsíce po skončení tohoto opatření, nejpozději však 31. prosince 2020.

Možnost odložení splátek úvěrů

Možnost prominutí zmeškání lhůt

Poslanecká sněmovna schválila vyhlášení moratoria na splácení úvěrů a hypoték, které bude závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Nebude se jednat o plošné moratorium. Dlužník, který bude chtít tohoto moratoria využít, bude muset tuto skutečnost aktivně oznámit bance. Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu. Délka ochranné doby může trvat do 31.října 2020 nebo do 31.července 2020, požádá-li dlužník o kratší dobu.

Vzhledem k mimořádní situaci bude možné požádat o prominutí zmeškání lhůt v následujících řízeních:

  • občanské soudní řízení;
  • insolvenční řízení;
  • řízení o výkonu rozhodnutí a exekuční řízení;
  • soudní řízení správní; 
  • trestní řízení;
  • řízení před Ústavním soudem.

Nejedná se však o automatické a plošné prominutí zmeškání lhůt a je nutné o něj požádat, pokud účastníkovi tato mimořádná situace neumožnila učinit daný úkon včas.

Nájemné u nájmů bytů a podnikatelských prostor

Pokud se podnikatel dostane do prodlení s placením nájemného nebo služeb v období od 12. 3. do 30. 6. 2020 v rámci nájmu prostor sloužících k podnikání, tak pronajímatel nemá právo vypovědět nájem z důvodu tohoto prodlení. Podmínkou je, že k prodlení došlo v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii. Zákaz výpovědi z tohoto důvodu bude trvat do 31. 12. 2020. Nájemce bude současně povinen v této době uhradit dlužné nájemné. Pokud tak neučiní, pronajímatel je oprávněn vypovědět nájem s výpovědní lhůtou 5 dnů.

V případě nájmu bytu by měly platit obdobné podmínky. Odlišně je mimo jiné stanovena doba pro vznik prodlení s placením nájemného, a to od 12.března do skončení mimořádných opatření, nejpozději do 31. července 2020. Tato nemožnost podat výpověď z nájmu bytu se však vztahuje pouze k prodlení s placením nájemného, nikoliv s placením poplatků za služby.

V případě, že se vás některé z opatření přímo dotýká, neváhejte se na nás obrátit, abychom společně prodiskutovali možnosti dalšího postupu a jeho případného uplatnění.

Napište nám pomocí kontaktního formuláře níže nebo volejte +420 604 540 062

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí