Přehledné shrnutí všech dosavadních úlev v oblasti daní a pojistného

8 minut čtení

O GRANTEXUČlánky a informace O daních > Přehledné shrnutí všech dosavadních koronavirových úlev v oblasti daní a pojistného

V posledních dnech vláda přijímá takřka každý den nová opatření, která by měla pomoci překlenout negativní důsledky pandemie koronaviru. Na jednom místě vám proto přinášíme ucelené a srozumitelné shrnutí všech doposud přijatých změn.

Přiznání k dani z příjmů

Případné opožděné podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob či úhrada z něj plynoucího doplatku daně nebudou v období od 1. dubna 2020 žádným způsobem sankcionovány, pokud k podání daňového přiznání a úhradě daně dojde nejpozději do 1. července 2020.

Nutno však dodat, že se přesto nejedná o posunutí zákonného termínu, ale pouze o plošné promíjení sankcí, které jsou jedním, nikoliv jediným negativním aspektem toho, že daňové povinnosti nejsou splněny včas. Narazit v takovém případě může například poplatník pomýšlející na bankovní úvěr, jelikož od finančního úřadu zřejmě nezíská potvrzení o bezdlužnosti, což je jedním z typických požadavků bank pro schválení úvěru. A to není zdaleka vše.


Zálohy na daň z příjmů

Pro poplatníky z řad fyzických i právnických osob byla zrušena povinnost uhradit zálohu na daň z příjmů splatnou k 15. červnu 2020, a to automaticky bez žádosti. Toto však platí pouze subjekty se zdaňovacím obdobím odpovídajícím kalendářnímu roku.


Zálohy na pojistné na zdravotní a sociální pojištění OSVČ

Vláda rozhodla o šestiměsíčních prázdninách pro placení záloh na zdravotní a sociální pojištění OSVČ. V období od března 2020 do srpna 2020 nebudou všechny OSVČ povinny hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění v plné výši. Případné již v březnu uhrazené zálohy se budou počítat jako zářijové.


Přehledy OSVČ a doplatky pojistného na zdravotní a sociální pojištění OSVČ

V rámci ročního zúčtování na základě podaných Přehledů za rok 2020 pak bude OSVČ odpuštěno i pojistné ve výši šestinásobku minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Jinými slovy OSVČ platící pouze minimální pojistné nebudou za období od března do srpna 2020 hradit pojistné žádné, a ty s vyšším než minimálním pojistným budou za toto šestiměsíční období doplácet pouze rozdíl mezi standardním vypočteným pojistným a minimálním pojistným.

Jak správa sociálního zabezpečení, tak i velká část zdravotních pojišťoven budou zároveň automaticky (bez žádosti) akceptovat bez sankcí zpožděné podání přehledů OSVČ a úhradu doplatku pojistného za rok 2019, a to v prodlouženém termínu do 3. srpna 2020.


Zálohy na silniční daň

Jako poměrně nevýznamné se jeví být posunutí data splatnosti záloh na silniční daň splatných v dubnu 2020 a v červenci 2020. Tyto zálohy bude možné uhradit až do 15. října 2020. Mírnou úlevou by toto opatření mohlo být například pro firmy provozující autodopravu.


Daň z nabytí nemovitých věcí

Sankcionováno nebude ani opožděné podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a pozdní úhrada této daně či zálohy na ni, pokud k úhradě dojde nejpozději do 31. srpna 2020.


Nedoplatky na ostatních daních

I před počátkem koronavirové krize platilo a nadále platí, že daňový poplatník může za stanovených podmínek požádat o posečkání úhrady daně či rozložení daně do splátek. Poplatník má sice nadále daňový nedoplatek, ale je uchráněn před jeho vymáháním ze strany správce daně, a navíc je nedoplatek úročen v zásadě poloviční úrokovou sazbou oproti běžnému nedoplatku.

Obdobně je tomu tak i v případě možnosti žádat o prominutí úroků z daňového nedoplatku (všude tam, kde není prominuto automaticky) či z posečkané částky.

Nově je za okolnost svědčící ve prospěch poplatníka žádajícího o posečkání či splátkování daně či prominutí úroků z nedoplatku či posečkané daně také to, že činnost tohoto poplatníka byla prokazatelně zasažena koronavirovou pandemií. Pokud je žádost finančnímu úřadu zároveň podána do 31. července 2020, pak tato žádost nepodléhá standardnímu čtyřsetkorunovému správnímu poplatku.


Přiznání k DPH a kontrolní hlášení

V souvislosti s DPH byla plošně prominuta pokuta ve výši 1 000 Kč za opožděně podané kontrolní hlášení, tj. pokuta za podání kontrolního hlášení učiněné ještě před výzvou správce daně k jeho podání. Toto prominutí platí pro výše uvedené pokuty vyměřené správcem daně mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.

Prominuta bude i pokuta za opožděné podání přiznání k DPH v případě, že byla na základě individuální žádosti prominuta pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení, tj. jiná než v základní tisícikorunové výši, která se promíjí automaticky plošně. Podmínkou pro prominutí je, že přiznání k DPH plátce podá nejpozději v den, kdy bylo opožděně podáno i kontrolní hlášení.

Nejčerstvějším opatřením je plošného prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, jako jsou například dezinfekce či roušky.


Elektronická evidence tržeb

V souvislosti s EET byla schválena novela zákona, která jej pozastavuje na dobu nouzového stavu plus dalších třech měsíců, a to plošně pro všechny typy subjektů.


Další plánovaná opatření

Ministerstvo financí dále připravuje novelu zákona o daních z příjmů, díky které by měli daňový poplatníci mít možnost započíst případnou daňovou ztrátu z roku 2020 zpětně proti daňové povinnosti za roky 2019 a 2018, čímž by jim mohl vzniknout vratitelný přeplatek na dani.

Ministerstvo se také chystá předložit vládě návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí s cílem minimalizovat efekt nežádoucího zamrznutí trhu s nemovitostmi.

Potřebujete s čímkoliv pomoci? Vnímáme, jakou finanční zátěž nyní musí nést řada podnikatelů i našich klientů v souvislosti s šířením viru COVID-19, a proto jsme se rozhodli významně snížit naši hodinovou sazbu na 1 500 Kč za hodinu bez DPH, a to na veškerou práci spojenou s poskytováním služeb daňového poradenství v souvislosti s COVID-19, a to s platností až do konce dubna 2020.

Zajímá vás více informací nebo máte jiný problém? 

Napište nám nebo volejte 800 151 111

Potřebujete poradit s daněmi?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí