Nová zásada pro zadávaní veřejných zakázek

5 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace > O právu > Nová zásada pro zadávaní veřejných zakázek

S účinností od 1. 1. 2021 došlo k rozšíření základních zásad zadávaní veřejných zakázek o novou zásadu sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Co to přesně znamená a jaké povinnosti z této zásady zadavatelům zakázek vyplývají se věnujeme v našem článku.

Podle uvedené zásady je zadavatel při postupu podle zákona o zadávaní veřejných zakázek, při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, povinen (za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné) dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Svůj postup je zadavatel dále povinen také řádně odůvodnit. Jedná se o projev tzv. odpovědného zadávaní.

Samotným sociálně odpovědným zadáváním se rozumí postup, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou. Zadavatel by si tak měl např. posoudit, zda dané plnění nemohou poskytnout sociální podniky. Zákon dále pod environmentálně odpovědným zadáváním rozumí postup, při kterém má zadavatel povinnost zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou. Za tímto účelem by si zadavatel měl posoudit, zda existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní získat plnění šetrnější k životnímu prostředí. A konečně definuje i inovace, kterými jsou implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu související s předmětem veřejné zakázky.

Uvedená zásada platí pro všechny úkony v rámci zadávacích řízení od 1. 1. 2021. Vzhledem k tomu, že se jedná o základní zásadu podle § 6 zákona o zadávaní veřejných zakázek, platí i pro veřejné zakázky malého rozsahu. Na rozdíl od ostatních zásad však vyžaduje odůvodnění, jehož formu a rozsah zákon ale výslovně nestanovuje.
Z toho důvodu bylo vydané ministerstvem pro místní rozvoj výkladové stanovisko, které se tímto problémem blíže zabývá. Z uvedeného stanoviska vyplývá, že zadavatel není povinen vypracovat písemné odůvodnění, tedy konkrétní písemný dokument, který by byl součástí dokumentace o zadávacím řízení. Zadavatel ale musí být schopen v případě potřeby odůvodnění sdělit, a to zejména v případě vypořádání námitek, v nichž bude napadán postup v rozporu s danou zásadou, nebo v případě požadavku kontrolních či dotačních orgánů apod. I přes skutečnost, že v novele není stanoven požadavek na písemnou formu odůvodnění ani určen okamžik vzniku odůvodnění, lze tedy zadavatelům spíše doporučit, aby měli odůvodnění připraveno, aby jej mohli prezentovat ve výše uvedených případech. Toto doporučujeme obzvlášť v případech, kdy je již předem zřejmé, že daná zakázka bude podléhat kontrole ze strany úřadů, tj. zejména při financování předmětu zakázky z dotace.
Uvedené stanovisko zároveň výslovně upozorňuje, že je nutné zohledňovat i ostatní zásady dle zákona o zadávaní veřejných zakázek, které jsou navzájem rovnocenné, a rovněž i principy 3E (hospodárnost, účelnost, efektivnost) ohledně nakládaní s veřejnými prostředky.

Pokud si nevíte rady, jak postupovat v dané věci či jak naložit s novou zásadou při zadávaní zakázky, neváhejte se na nás obrátit. 

Rádi vám pomůžeme i s celkovou administrací veřejné zakázky.

Autor:
Mgr. Juraj Grman
Advokát

Mohlo by vás zajímat...

Určení předmětu podnikání obchodní korporace a evidence skutečných majitelů

Určení předmětu podnikání obchodní korporace a evidence skutečných majitelů

Nejvyšší soud ČR nedávno zaujal převratné stanovisko ohledně určení předmětu podnikání obchodních korporací. V našem článku se dozvíte, k jaké změně došlo.

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů – II. díl

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů – II. díl

Povinnost právnických osob registrovat svého skutečného majitele existovala již dříve. Nově je však nesplnění této povinnosti spojeno s několika sankcemi, a to v různých podobách. V rámci tohoto článku jsme se proto zaměřili na to, co hrozí společnosti nebo jiným osobám, pokud nedoje k zápisu skutečného majitele.

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů – I. díl

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů – I. díl

Zákon o evidenci skutečných majitelů právnických osob nabyde účinnosti od 1. června 2021. Jedná se o zcela nový právní předpis, který blíže rozvádí dosavadní povinnost společností evidovat svého skutečného majitele, s tím jsou spojené i různé druhy sankcí v případě nesplnění této povinnosti.

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky