Nejčastější úskalí projektů výstavby a údržby veřejného majetku

10 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace > O dotacích > Nejčastější úskalí projektů výstavby a údržby veřejného majetku

V současné době samospráva a státní správa stojí před nelehkým úkolem nutných omezení svých výdajů.


Obce a města vlastní mnoho nemovitého majetku – budovy úřadů, místní komunikace, veřejné osvětlení, mnohdy provozují i některé inženýrské sítě, čistírny odpadních vod apod. Veškerý tento majetek potřebuje údržbu a rozvoj. Což znamená další výdaje, nejen investiční, ale především výdaje na jejich údržbu.

Stávající majetek v podobě staveb

V obcích a městech je údržba stěžejní. Potřebuje ji každá stavba, aby mohla sloužit svému účelu v potřebné kvalitě a po dobu životnosti, se kterou bylo počítáno.

Pro stavby a jejich údržbu platí dvě zásady:

 1. Pořizovací náklady tvoří cca polovinu celkových nákladů, které si stavba vyžádá po celou dobu své životnosti.
 2. Odložení nutných udržovacích prací nelineárně snižuje životnost stavby a náklady na udržení její životnosti skokově rostou.

Z výše uvedených důvodů je proto nezbytné plánovat údržbu dobře a pravidelně.

Peněz není nikdy nazbyt

Rozpočty většinou s nějakou údržbou počítají, ale peněz není nikdy nazbyt. Jak to udělat, když nám klesají příjmy a musíme udržet chod celého města a obce? Na to upřímně neexistuje žádná jasná odpověď a návod.

V principu je ale potřeba držet se 3+1 následujících zásad, a to nejen v době škrtů, ale i v době hojnosti:

 • Vyhněte se úsporám za každou cenu: pár ušetřených korun při tvorbě zadání stavebních prací či při plánování mohou být draze vykoupeny násobně většími náklady během stavby. Tyto náklady jsou ve většině případů objektivně požadované zhotovitelem.
 • Plánujte: udělejte si kvalitní a jasný pasport svého majetku, včetně odhadu jeho životnosti a soupisu nutných kroků pro její udržení. Není totiž nic horšího, než nově stavět spadlou opěrnou zeď u které stačilo před pár lety odtěžit trochu zeminy a provést její ztužení.
 • Vyžadujte odborný dozor staveb: motivační může být odměna dozoru, vázaná na případné úspory a vylepšení stavby. V případě staveb financovaných z veřejných rozpočtů je technický dozor povinný.

A pak to neobecnější doporučení, za které Vás opozice nebude mít ráda.

 • Nikdo nejsme tak bohatý, abychom vybrali tu nejlevnější věc. Může být obtížné nedat přednost nejlevnějšímu dodavatele. Každého dodavatele prověřte. Požadujte doložení cen, vysvětlení jednotlivých položek.

U nízkých cen se v mnoha případech dá čekat možné ulehčení práce dodavatele – například dodáním nevhodných materiálů, či jiným způsobem.

Investice do nového majetku

Doba hojnosti nás naučila neplánovat, spoléhat na dotace a řešit vše. Tím nechci říct, že dotace, či řešení všeho najednou je špatné. Naopak, dotace pomohou náklady dělit mezi více investičních akcí. Máte tedy řešit vše najednou, nebo investice odložit? Důležité je plánování a jasná vize.

Tak jako v případě údržby byste měli pamatovat na více zásad:

 • Plán a revize plánu: vědět co chci, proč, kdy a mít reálný náhled na možnosti financování.
 • Projekt: stavbu je nutné naprojektovat, klidně ve více variantách, které Vám ukážou možnosti. Není třeba sáhnout po prvním líbivém řešení. Oboustranná diskuse s projektantem povede k jasnému a finančně únosnému naplnění výstavby.
 • Rozpočet: je alfou a omegou celého projektu. Rozpočtem mám na mysli sestavený a oceněný výkaz výměr – např. dle ceníku URS, ukazující veřejnému investorovi, kolik prostředků ho může stavba stát při jejím pořízení.

Mějte na paměti, že rozpočet nikdy nemůže obsahovat vše, a to především kvůli proměnlivosti stavby. U starých objektů nevíte, co vás čeká pod omítkou a u staveb infrastruktury zase netušíte, co se skrývá pod zemí. Kvalitně sestavený výkaz, navazující na kvalitní projekt nese těchto nejistot minimum.

 • Reference: chtějte po dodavateli projektu či stavby reference a doporučení zaručující jeho kvalitu. Nezapomeňte si je ověřit u předchozích zákazníků.
 • Stavební dozor: zdánlivá položka navíc Vás může do budoucna ušetřit nákladných oprav či víceprací.
 • Pracujte s odborníky: od začátku plánování investic přizvěte osoby znající problematiku dotací. Ušetří Vám čas a problémy při změnách projektů. Mohou také pomoci při získání chybějících prostředků pro realizaci staveb. 

Výše uvedená doporučení neberte prosím jako obecné fráze, ale zkušenosti, vyplývající z mé dosavadní praxe.

Příklady z praxe

Při našich návrzích se ptáme na účel stavby, hledáme funkční a inovativní řešení. Rádi spolupracujeme od začátku jak se zástupci obce/města, tak i společně s dalšími odborníky. Společně hledáme možnosti financování staveb.

Při plánování projektů nesmíme zapomenout na délku povolovacího procesu. Ten tvoří cca půl roku práce nad rámec vlastních projekčních prací.

3 kroky, jak předejít možným problémům:

 • Kvalitní a podrobné rozpracování záměru
 • Znalost dotačního titulu, o který chceme žádat
 • Vyřešené vlastnictví pozemků pod plánovanou stavbou

Příklad úspěšného projektu

Příklad neúspěšného projektu

S vedením obce řešíme 3 etapy výstavby komunikací pro pěší a cyklisty, které mají obsloužit obec i přilehlé nádraží.

1. Etapa: Stezka pro chodce a cyklisty napojující nádraží – spolupráce s administrátorem dotace a znalost dotace (SFDI) vedly k návrhu stezky pro chodce a cyklisty. Hledali jsme takové řešení, které se co nejméně dotkne cizích pozemků, a především komunikace se stavebním úřadem, o tom, co chceme povolovat a jak, abychom stihli termíny výzvy SFDI. Souběžně jsme obci poradili s pořízením dopravních průzkumů a navazujících záležitostí k dotaci, abychom měli jistotu, že splníme vše požadované. První etapa byla úspěšně dokončena.

2. Etapa: realizace samotného chodníku – právě probíhá.

3. Etapa – je připravována do realizace a na případné podání žádosti o dotaci.

Součástí a samozřejmostí celého projektu byl také rozpočet zohledňující veškeré uznatelné i neuznatelné náklady stavby z pohledu dotace.

Jedním z příkladů neúspěšných projektů je chodník podél silnice II. třídy se slepým koncem.

Náš projekt jsme předali obci, která chtěla řešit povolení a realizaci po vlastní ose. Už samotný povolovací proces pro nás nebyl šťastný, protože jsme nebyli přítomni všem jednáním a dopracování se táhlo. Mnoha problémům bychom mohli předejít předběžnou konzultací, která ovšem nebyla možná.

Obec se rozhodla projekt podat na SFDI samostatně. Bohužel SFDI projekt vyřadilo, protože vykazoval jisté nedostatky, nikoliv však z pohledu užívání, či z pohledu kvality stavby a projektu, ale z pohledu striktnosti SFDI. Například chyběla výjimka z šířky (rozumějte nedostatečného průchozího prostoru chodníku). To je věc, která se běžně nepotřebuje, ale SFDI ji vyžaduje.

Obec sama s bohužel ne příliš kvalitním administrátorem dotace podala (vydala prostředky za dotaci) a peníze nedostala. A druhý rok to zkoušela znovu, tentokráte již s doplněním projektu, ale neuspěla také, tentokrát z objektivních důvodů nedostatečného obodování projektu.

Ze srovnání obou projektů vyplývá, jak klíčová je důkladná příprava. Od začátku byste měli vědět, proč chcete stavbu realizovat a jak ji budete financovat. Ať už to bude z rozpočtu, či dotace, pokaždé je nutné uvést zdroje financování.  Alfou a omegou všech fází projektu je kvalitní tým – investor, projektant, dotační manažer, technický dozor, stejně jako výběr kvalitního dodavatele, aby stavba byla finančně únosná a kvalitní.

Projekce dopravní Filip s.r.o

Střední projekční firma zabývající se již 14 let projekcí dopravních staveb a infrastruktury. Na svém kontě mají téměř 100 projektů financovaných SFDI – především chodníky a cyklostezky. Mimo to se zabývají i většími projekty v podobě rekonstrukce a zklidňování ulic, návrhům veřejných prostranství, např. Vítězné a Karlovo náměstí, oprava ulice Palachova v Litoměřicích a další.

Autor: Ing. Josef Filip, Ph.D.

Projekce dopravní Filip s.r.o.

www.pdprojekce.cz

Potřebujete pomoci s dotací?

Napište nám a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

 • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
 • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
 • Zajímá mě obojí