Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 7. díl

8 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 7. díl

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ na roky 21 a 22

V minulém díle o novém dokumentu z dílny Ministerstva pro místní rozvoj jste se dozvěděli více o obecných informacích, které se dotýkají nového Akčního plánu. Tento díl představí strategii regionálního rozvoje na příští dva roky konkrétněji.

1. Metropole a aglomerace a jejich zázemí

Dokument specifikuje jako metropole Prahu, Brno a Ostravu, které jsou brány za nejsilnější ekonomická centra, kde se počítá s vyšší aktivitou v oblasti výzkumu a vývoje či s vyšší efektivitou práce. Za jádra aglomerací považujeme ostatní krajská města, přičemž mezi nimi existují patrné rozdíly a cílem je, aby se tyto rozdíly nadále neprohlubovaly.

Výzkum, vývoj a podnikání

Podpora se zaměří na přípravu nástrojů regionálních kapacit pro VaVaI, na aktivní lákání zahraničních odborníků do firem,  výzkumných center  a lákání špičkových PhD studentů, dále na zakládání spin‐off firem a vznik firem ve vazbě na místní univerzity  a také na nově začínající výzkumníky.

Doprava

V oblasti městské hromadné dopravy se počítá s rozvojem její infrastruktury, plánováním intermodiality a integrace. Podporována bude také udržitelnost dopravy a budování chybějících páteřních dopravních spojení, spolu s rozvojem inteligentních systémů řízení dopravy a zvýšením kapacity a bezpečnosti železniční  dopravy.

Kultura a cestovní ruch

Podpora bude cílit na organizaci kongresů globálního významu, vytváření kreativních a uměleckých center a klastrů, na zapojení organizací destinačního managementu do zvýšení potenciálu kultury  a cestovního ruchu, ale také na podporu tvorby inovativních nástrojů v cestovním ruchu.

Životní prostředí a krajina

Zaměření se bude orientovat na rozvoj systémů zeleně a hospodaření s vodou ve městech, na likvidaci kontaminovaných míst a revitalizaci brownfieldů.

Zdravotnictví a sociální oblast

Zde se bude zaměření týkat seniorské části populace a zajištění sociálních služeb právě pro ně, dále také dostupné, domácí paliativní péče.

Bydlení, vzdělávání a občanská vybavenost

Počítá se se zvýšením kapacit ZŠ a služeb péče o předškolní děti, ale také s novou bytovou výstavbou za pomocí revitalizace brownfieldů.

2. Regionální centra a jejich venkovské zázemí

Jedná se o bývalá okresní města, která se od sebe značně odlišují a vykazují vysokou heterogenitu. Jejich rozvojový potenciál se odvíjí od mnoha faktorů a často se potýkají s problémem nedostatečné diverzity ekonomické základny či s kvalitou a dostupností veřejných či soukromých služeb a s dopravní dostupností.

Zdravotnictví a sociální oblast

Je potřeba cílit na zajištění kapacit sociálních služeb pro seniory, na rozvoj technické infrastruktury pro elektronizaci zdravotních služeb, na zajištění sociálního bydlení, na rozvoj sítě paliativní péče v regionálních centrech a jejich zázemí a na podporu zajištění primárních zdravotních služeb ve venkovských a periferních oblastech.

Bydlení, vzdělávání a občanská vybavenost

V této oblasti se Akční plán zaměří na podporu dostupnosti   maloobchodní sítě, na rozvoj a obnovu infrastruktury a vybavenosti  škol a školských zařízení, na rozvoj dostupného vzdělávání a s ním souvisejících služeb v oblastech se sociálním vyloučením a na zlepšení dostupnosti vysokorychlostního internetu.

Výzkum, vývoj a podnikání

Cílem je zlepšení dostupnosti   poradenství podnikům a podpora kooperace základního a středního školství s podnikatelským  sektorem.

Doprava

Podpora se bude koncentrovat na výstavbu efektivně umístěných přestupních terminálů, na rozvoj, rekonstrukci a údržbu sítě cyklostezek a také na zkvalitnění plánování a organizace dopravní obslužnosti.

Kultura a cestovní ruch

Je třeba podpořit zapojení organizací destinačního managementu do zvýšení potenciálu kultury a cestovního ruchu a dále pomoci s vytvářením kreativních a uměleckých center a klastrů.

Životní prostředí a krajina

Usilovat se bude o likvidaci kontaminovaných míst a revitalizace brownfieldů, o podporu pozemkových úprav směřujících ke stabilizaci krajiny a o podpoření komunitní energetiky.

3. Hospodářsky a sociálně ohrožená území

Jedná se především o periferní území ČR, ať už jsou ve velké vzdálenosti od regionálních center či byly postiženy restrukturalizací, a tudíž je zde nedostatek pracovních míst a dochází k odlivu zejména vzdělanějších obyvatel. Problematická je i oblast vzdělávání v těchto periferiích, nicméně ta bude řešena samostatně prostřednictvím  „Strategie  vzdělávací  politiky  do  roku  2030“.

Výzkum, vývoj a podnikání

Počítá se s podporou příležitostí pro firmy pomocí finančních nástrojů a dalších motivačních opatření, dále se zvýšením míry podnikavosti a zvýšením produktivity firem, ale také s rozvojem podnikatelských parků.

Životní prostředí a krajina

Cílem bude zejména likvidace kontaminovaných míst a revitalizace brownfieldů plus zajištění podmínek pro rozvoj území bývalých vojenských újezdů.

Při plánování regionálního rozvoje mějte na paměti, že důležité je zlepšit především koordinaci strategického a územního plánování a spolupráci mezi jednotlivými aktéry regionálního rozvoje. Nezapomeňte ani na vytvoření systému populačních prognóz pro efektivní plánování rozvoj, průběžné posuzování územní dimenze v navrhovaných národních dotačních titulech. Užitečné vám mohou být také nástroje TIA a jejich implementace v oblasti politik a projektů či implementace Smart řešení při rozvoji urbánních i rurálních území.

Stále ovšem platí, že jsme tu pro vás, takže pokud zůstalo cokoli nejasného, neváhejte se na nás obrátit a společně najdeme řešení tak, abyste při žádosti o dotaci z Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ byli úspěšní.

Mohlo by vás také zajímat...

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 3. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 3. díl

Přinášíme 3. díl představení nového programového období Integrovaného regionálního operačního programu. Zjistěte veškeré důležité informace v našem článku.

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 4. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 4. díl

I operační program životního prostředí pro roky 2021-2027 chystá další dotační programy. Podívejte se, na co se budou specifické cíle zaměřovat a kdo bude způsobilým žadatelem.

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 5. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 5. díl

Podívejte se, na co se budou specifické cíle zaměřovat a kdo bude způsobilým žadatelem v 5. díle naše pravidelného seriálu o Operačním programu Životního prostředí pro roky 2021-2027.

ZAUJALA VÁS PODPORA?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky

  • Zajímají mě dotace soukromého sektoru
  • Zajímají mě dotace veřejného sektoru
  • Zajímá mě obojí