Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 4. díl

10 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 4. díl

Pomalu, ale jistě se nám blíží nové programové období 2021-2027, kdy budou vypsány nové dotační výzvy i v oblasti životního prostředí. Prostřednictví Operačního programu životní prostředí (dále jen OPŽP) se chystá zejména podpora energetické úspory a obnovitelných zdrojů energie, adaptace na změnu klimatu, zlepšení vodohospodářské infrastruktury a oběhového hospodářství, zvýšení biodiverzity, zkvalitnění ovzduší a sanace kontaminovaných lokalit. Výzvy budou zřejmě opět více zaměřené na veřejný sektor, ale v některých oblastech se očekává také možnost žadatelů ze soukromé sféry.

Nové dotační příležitosti v oblasti životního prostředí 

Pojďme se podívat, které konkrétní specifické cíle bude tentokrát OPŽP sledovat.

SC 1.1 - Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti

První specifický cíl řeší problém vysoké energetické náročnosti veřejné infrastruktury, jedná se často o budovy škol, úřadů, kulturních institucí a další veřejné infrastruktury, kdy při jejich stavbě v minulosti nebyl brán zřetel na požadavek nízké spotřeby energie.

Kdo může žádat:

 •  Veřejné subjekty

V tomto případě jsou to hlavně obce, kraje a jejich organizační složky, například školy, kulturní a sportovní zařízení, dále mohou o dotace žádat vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu apod.

 • Kromě veřejných subjektů může být podpora využita také spolky, církvemi, fundacemi, ústavy apod.

Na co bude možné žádat:

Tento specifický cíl se se bude problém řešit pomocí dotací vedoucích ke snížení spotřeby energie veřejných budov a infrastruktury, snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie, ale zároveň je možná i výstavba nových veřejných budov, splňujících požadavky na pasivní či plusovou stavbu.Zmíněné hlavní účely specifického cíle jsou doprovázeny i dílčími opatřeními, které sledují zlepšení kvality vnitřního prostředí budov a zvýšení adaptability budov a infrastruktury na změnu klimatu.

SC 1.2 - Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Další specifický cíl si klade za úkol vyřešit problém nedostatečného využití obnovitelných zdrojů energie. V současné době je příčina problému spatřována v omezené tržní motivaci k budování obnovitelných zdrojů energie a energetické náročnosti vytápění domácností. Tržní motivace by mohla být posílena výstavbou velkých zdrojů, ale také budováním malých zdrojů energie na veřejných budovách a infrastruktuře, vše s ohledem na investiční podporu zkracující dobu návratnosti takovéto investice. V případě energetické náročnosti domácností je potřeba snížit podíl pevných paliv v jejich energetické spotřebě a tím snížit dopad lokálních topenišť na znečištění ovzduší.

Kdo může žádat: 

 • Veřejné subjekty

Opět podpora bude směřovat především k obcím, krajům a jejich organizacím jako jsou např. školy, kulturní a sportovní zařízení dále pak o vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem, státní podniky, organizační složky státu apod. Žadatelem však může bít i spolek, církev, fundace, ústav apod.

 • Domácnosti

Zde se s nimi počítá při výměně nevyhovujících spalovacích zdrojů, podpora bude poskytována prostřednictvím krajských úřadů.

Na co může žádat: 

Tento cíl má hlavně podpořit aktivity, které se zaměřují na zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Půjde především o výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy, výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru, výměnu nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic. Vše má vést ke zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, vedoucí k dosažení vnitrostátního cíle pro podíl obnovitelných zdrojů na konečně spotřebě energie. Vedlejším efektem je i přispění ke snížení emisí skleníkových plynů a znečišťujících látek.

SC 1.3 - Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

Třetí specifický cíl se koncentruje na potlačení negativních dopadů změny klimatu ve formě povodní, sucha, zvyšujících se teplot a sesuvů půdy na ekosystémy a urbanizované území a zároveň chce vyřešit nedostatečné povědomí o změně klimatu. Proč vlastně tyto problémy vznikají? Příčinou je zejména nedostatek krajinných prvků a nevhodné hospodaření v lesích a z toho důvodu snížená schopnost krajiny zadržovat vodu a zvyšuje se také riziko sesuvů půdy. Na vině je také špatné hospodaření se srážkovými vodami v zastavěném území a zároveň stále panuje nedostatečná protipovodňová prevence. Specifický cíl také shledává nedostatky v zázemí environmentálních center. Cílem investic je přispět k implementaci Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu a Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR.

Kdo může žádat:

 • Vlastníci a správci pozemků pro opatření realizovaná v krajině a to bez ohledu na jejich právní formu (takže veřejné i soukromé subjekty)

 • Obce a jiné veřejné subjekty pro opatření realizované v intravilánech
 • Organizace zajišťující vzdělávání a osvětu v oblasti klimatu

Na co bude možné žádat:

V oblasti boje proti suchu a povodňové prevence:

Podpora opatření v krajině a zastavěném území se bude týkat zejména:

 • tvorby nových a obnovy stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně intravilánu;
 • tvorby nových a obnovy stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi;
 • úpravy lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability;
 • zakládání a obnovy veřejné sídelní zeleně;
 • odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině;
 • realizace protipovodňových opatření;
 • realizace opatření ke zpomalení odtoku, vsaku,
 • retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití,
 • zelených střech a opatření na využití šedé vody a infiltrace povrchových vod do vod podzemních;
 • zpracování studií a plánů (studie systémů sídelní zeleně, studie odtokových poměrů urbanizovaných území a vsakovacích map, územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability);
 • podpory preventivních opatření proti povodním a suchu, podpory povodňové organizace, ...

V oblasti sesuvů půdy:

Podpora se zaměří na obnovu stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.

V oblasti zvyšování povědomí o změně klimatu:

Počítá se zejména s investicemi do modernizace vzdělávacích environmentálních center.

První tři specifické cíle jsme si již přiblížili, sami vidíte, že možností, jak udělat něco pro zlepšení životního prostředí  za pomoci čerpaní dotací  z OPŽP bude spousta. Snad dobrou zprávou je, že v příštím článku budeme pokračovat s dalšími třemi specifickými cíli, takže pokud jste nenašli možnou podporu pro své projekty v tomto díle, je pravděpodobné, že příště se vám to podaří. Zaměříme se na udržitelné hospodaření s vodou, podporu přechodu k oběhovému hospodářství a posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění. 

A v neposlední řadě stále platí, že s námi hravě zvládnete jakékoli dotace, takže v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat, jsme tu pro vás.

Mohlo by vás zajímat...

AKCE:

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 3. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 3. díl

Přinášíme 3. díl představení nového programového období Integrovaného regionálního operačního programu. Zjistěte veškeré důležité informace v našem článku.

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 5. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 5. díl

Podívejte se, na co se budou specifické cíle zaměřovat a kdo bude způsobilým žadatelem v 5. díle naše pravidelného seriálu o Operačním programu Životního prostředí pro roky 2021-2027.

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 6. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 6. díl

Akční plán směřuje především na podporu výzkumných kapacit, rozvoj udržitelné dopravy nebo zajištění kapacit mateřských a základních škol, ale i mnohého dalšího. Více o možné podpoře měst a obcí se dozvíte v našem článku.

ZAUJALA VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky