Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 3. díl

14 minut čtení
O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 3. díl

Z předchozích dílů již víte, na co budou zaměřené prioritní osy 1, 2 a 3 z Integrovaného operačního regionálního programu 2021-2027 (k přečtení ZDE 1. díl, 2. díl). V dnešním díle představíme další dvě prioritní osy, které se zaměřují na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb a dále místním rozvojem a rozvojem kulturního dědictví.

4 PO – „Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a vzdělávací infrastruktury“

Prioritní osa a zaměření podpory klade důraz na vzdělávání, konkrétně na zvýšení počtu míst v zařízeních péče o děti mladší 3 let, posílení rovného přístupu a odborné příprav a řešení nerovnosti v oblasti vzdělávání mezi školami a regiony. Orientuje se dále na podporu osvojování klíčových kompetencí a podporu kapacit s cílem reagovat na potřeby trhu práce, zejména v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a vzdělávání dospělých.

SC 4.1 – „Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomoci rozvoje infrastruktury“

Kdo může žádat:

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (školské právnické osoby);
 • obce;
 • dobrovolné svazky obcí;
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi;
 • kraje;
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji;
 • nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb;
 • církve;
 • církevní organizace;
 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Na co bude možné žádat:

Mateřské školy

 • Zajištění dostatečných kapacit a úpravy související se snižováním počtu dětí ve třídě pro předškolní vzdělávání v MŠ;
 • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí.

Základní školy

 • Podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi;
 • budování vnitřní konektivity škol;
 • vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny) a další.

Střední a vyšší odborné školy

 • Podpora vybudování a vybavení odborných učeben SŠ a SŠ/VOŠ a center odborné přípravy ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi; 
 • vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
 • budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety) a další.

Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení

 • Podpora vybudování a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práce s digitálními technologiemi, např. pro střediska volného času, domy dětí a mládeže;
 • budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Infrastruktura školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách

 • Vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb školských poradenských zařízení – pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center;
 • opatření umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a samostatný způsob života (např. dílny pro ergoterapii, cvičné byty) a další.

SC 4.2 – „Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření včetně bydlení a sociálních služeb“

Kdo může žádat:

Aktivity infrastruktura sociálních služeb a deinstitucionalizace sociálních služeb:

 • Nestátní neziskové organizace;
 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu;
 • kraje;
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji;
 • obce;
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi;
 • dobrovolné svazky obcí;
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí;
 • církve;
 • církevní organizace.

Aktivita sociální bydlení:

 • Obce;
 • kraje;
 • církve;
 • církevní organizace;
 • nestátní neziskové organizace, které minimálně 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální služby podle zákona o sociálních službách.

Na co bude možné žádat:

Infrastruktura sociálních služeb

Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

 • deinstitucionalizace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory a osoby s mentálním postižením.

Sociální bydlení

 • pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

SC 4.3 – „Zajištění rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, včetně primární péče“

Kdo může žádat:

 • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR;
 • organizační složky státu;
 • kraje;
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji;
 • obce;
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi;
 • nestátní neziskové organizace;
 • dobrovolné svazky obcí;
 • organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí;
 • církve;
 • církevní organizace.

Na co bude možné žádat:

Primární péče o vznik a modernizace urgentních příjmů

Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb

 • Deinstitucionalizace psychiatrické péče;
 • dostupnost následné a dlouhodobé péče;
 • dostupnost paliativní a hospicové péče (např. zázemí a materiální vybavení mobilních hospicových a paliativních týmů, lůžkové hospice a paliativní jednotky ve všeobecných nemocnicích);
 • dostupnost integrované onkologické péče, včetně specializované, ve všeobecných nemocnicích a další.

PO 5 – „Komunitně vedený místní rozvoj a rozvoj kulturního dědictví“

Tato prioritní osa se zaměřuje na zvýšení kvality života především ve venkovských oblastech a dále se zabývá kulturním dědictvím, kde vidí velký potenciál v udržitelném cestovním ruchu. Spojení vyžití kulturního dědictví a udržitelného cestovního ruchu se pozitivně projeví v růstu zaměstnanosti a tím pádem v ekonomické konkurenceschopnosti regionů.

SC 5.1 – „Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti v městských oblastech“

Kdo bude moci žádat:

Aktivita památky:

 • Vlastníci památek;
 • subjekty s právem hospodaření.

Aktivita muzea:

 • Kraje a jimi zřizované a zakládané organizace;
 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu;
 • obce a jimi zřizované a zakládané organizace.

Aktivita knihovny:

 • Obce
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi;
 • zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem;
 • Národní knihovna České republiky.

Aktivita veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:

 • Obce;
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi;
 • dobrovolné svazky obcí;
 • kraje;
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji;
 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu;
 • nestátní neziskové organizace činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky;
 • církve;
 • církevní organizace.

Na co bude možné žádat:

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost kulturních památek, muzeí a knihoven přispívající k ochraně kulturního dědictví

 • Revitalizace památek;
 • expozice, depozitáře;
 • technické zázemí;
 • návštěvnická centra, edukační centra;
 • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování;
 • evidence a dokumentace sbírkových fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software, technické vybavení knihoven;
 • parky u památek, parkoviště u památek.

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

 • Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení) s preferencí integrovaných řešení;
 • budování a revitalizace sítě značení páteřních, regionálních a lokálních turistických tras;
 • naučné stezky;
 • propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;
 • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center.

SC 5.2 – „Podpora integrovaného, sociálního, hospodářského a environmentálního rozvoje a kulturního dědictví, cestovního ruchu a bezpečnosti mimo městská území“

Kdo může žádat:

Aktivita památky:

 • Vlastníci památek;
 • subjekty s právem hospodaření.

Aktivita muzea:

 • Kraje a jimi zřizované a zakládané organizace;
 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu;
 • obce a jimi zřizované a zakládané organizace.

Aktivita knihovny:

 • Obce;
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi;
 • zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem Národní knihovna České republiky.

Aktivita veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:

 • Obce;
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi;
 • dobrovolné svazky obcí;
 • kraje;
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji;
 • organizační složky státu;
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu;
 • nestátní neziskové organizace činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky;
 • církve;
 • církevní organizace.

Na co bude možné žádat:

Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost kulturních památek, muzeí a knihoven přispívající k ochraně kulturního dědictví

 • Revitalizace památek, expozice, depozitáře;
 • technické zázemí;
 • návštěvnická centra, edukační centra;
 • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování;
 • evidence a dokumentace sbírkových fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software, o technické vybavení knihoven, o parky u památek, o parkoviště u památek.

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

 • Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení) s preferencí integrovaných řešení;
 • budování a revitalizace sítě značení páteřních, regionálních a lokálních turistických tras;
 • naučné stezky;
 • propojená a otevřená řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;
 • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center.

Jak být na dotaci lépe připraveni?

V novém programovém období se uvažuje o zpřísnění pravidel pro čerpání alokovaných finančních prostředků a zavedení pravidla N+2 namísto stávajícího N+3. Jednoduše řešeno, prostředky alokované např. pro rok 2022 budou muset být využity do konce roku 2024 namísto 2025, jak by platilo dle pravidel v aktuálním programovém období. V praxi to tedy znamená, že budou mít příjemci dotace o rok méně času, aby projekty stihli realizovat. Kvalitní připravenost projektů už nebude pouze doporučením, ale téměř nezbytnou podmínkou pro úspěšné čerpání.

Další podmínky pro podání a hodnocení projektu bude specifikovat ŘO IROP, který vybere kritéria přijatelnosti relevantní pro aktivity vždy v dané výzvě.

Již v dalším díle našeho seriálu se můžete těšit na úvod do nového programového období Operačního programu životního prostředí (OPŽP).

Se zpracováním žádostí o dotaci do IROP máme bohaté zkušenosti. Obraťte se na nás, pokud chcete udržet krok s dobou. Rádi vám pomůžeme.

Mohlo by vás také zajímat...

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 1. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 1. díl

Série článků, ve kterých vám představíme nové dotační programové období. Dozvíte se, jaké projekty budou v dalších 7 letech podporovány, za jakých podmínek a co bude vhodné mít dopředu připraveno.

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 2. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 2. díl

Jaké dotace nás čekají v roce 2021-2027? Kdo bude oprávněným žadatelem a na co bude moci žádat?

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 4. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 4. díl

I operační program životního prostředí pro roky 2021-2027 chystá další dotační programy. Podívejte se, na co se budou specifické cíle zaměřovat a kdo bude způsobilým žadatelem.

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 5. díl

Na co se mohou obce a města těšit v novém programovém období – 5. díl

Podívejte se, na co se budou specifické cíle zaměřovat a kdo bude způsobilým žadatelem v 5. díle naše pravidelného seriálu o Operačním programu Životního prostředí pro roky 2021-2027.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky