Je připojení na veřejnou kanalizaci povinné?

5 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Je připojení na veřejnou kanalizaci povinné?

Pokud při stavbě či rekonstrukci domu nebo jiného objektu zvažujete, zda se musíte povinně připojit k veřejné kanalizaci, pak je tento článek přesně pro vás.


Zákon o vodovodech a kanalizacích říká, že obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Obecní úřad je tedy z moci úřední a v mezích správního uvážení oprávněn uložit výše uvedenou povinnost, jsou-li pro to splněny podmínky. Jenže spousta majitelů nemovitostí vlastní domovní čistírnu odpadních vod, septik se zemním filtrem nebo žumpu, a v tom případě řeší, zda je nutné se na nově vybudovanou veřejnou kanalizaci připojit, či dále likvidovat odpadní vodu jedním z výše uvedených způsobů.

Obecní úřad má podle zákona o vodovodech a kanalizacích povinnost řešit napojení na kanalizaci individuálním rozhodnutím, ale protože se obce dlouhodobě snaží zlepšit stav svých povrchových vod, mohou zakotvit povinnost připojit se na kanalizaci jako podmínku pro využití určité lokality v územním plánu. Zde tedy již musíte stavět objekt, který bude povinně připojen do veřejné kanalizační sítě.

Prováděcí vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ovšem stanovuje, že žumpa či malá čistírna odpadních vod musí být umístěny a řešeny tak, aby bylo umožněno výhledové připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod. Po připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod, musí být u žumpy nebo malé čistírny odpadních vod zajištěno ukončení jejich užívání. To znamená, že pokud ještě v obci není veřejná kanalizace, měli byste v případě stavby myslet na svou budoucí povinnost připojení.

Obecní úřad stále musí dodržovat zásadu proporcionality, to znamená, že pokud není připojení kapacitně nebo technicky možné či je neúměrně nákladné, ponechá možnost stávající likvidace odpadních vod.

Pravidla pro likvidaci odpadních vod, pokud není možné se připojit na veřejnou kanalizaci:

  • Je nutné prokázat se platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a musíte prokazatelně dodržet podmínky vydaného rozhodnutí povolení k vypouštění odpadních vod, zejména je nutno pravidelně sledovat a měřit kvalitu vypouštěných odpadních vod a protokoly o provedených rozborech odpadních vod uschovávat.
  • Důležitými faktory při posuzování čističky odpadních vod jsou kvalita vypouštěných odpadních vod, frekvence odebírání vzorků, o jakou lokalitu se jedná, kam jsou vypouštěny předčištěné odpadní vody apod.
  • Podobně je na tom žumpa (bezodtoká vybíratelná jímka). Když akumulujete odpadní vody v bezodtoké jímce, jste povinni zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem (doklady o pravidelných vývozech na ČOV).

Žumpy musí být vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku. Vyprazdňování žumpy musí být prováděno pravidelně několikrát ročně podle objemu akumulačního prostoru žumpy. Obsah žumpy musí být zneškodňován v souladu s platnými právními předpisy.

Doufáme, že už máte v problematice připojení na veřejnou kanalizaci jasněji, ale pokud byste stále váhali, jak je to konkrétně ve vašem případě, neváhejte nás kontaktovat.

Víte, že můžete využít i dotační podpory na výstavbu kanalizací?
Více o dotaci ZDE.

Mohlo by vás také zajímat...

Přihlaste se na naše online akce:

Získejte podporu pro zdravotnictví, známe podmínky získání dotace z REACT-EU

Získejte podporu pro zdravotnictví, známe podmínky získání dotace z REACT-EU

Na konci března budou vyhlášeny 3 výzvy z REACT-EU na podporu zdravotnictví. O tyto dotace je nebývalý zájem, není se čemu divit, podpora je až 100%. Využijte podpory i vy.

Přístroje a vybavení pro zdravotnictví z REACT-EU

Přístroje a vybavení pro zdravotnictví z REACT-EU

Konkrétní seznam přístrojů, jejichž pořízení bude způsobilé v rámci výzev REACT-EU. Ty budou postupně vyhlášeny Ministerstvem pro místní rozvoj na konci března 2021.

Podpora pro nemocnice z REACT-EU

Podpora pro nemocnice z REACT-EU

Až 100% dotace na podporu zdravotnictví. Vyhlášení výzvy je avizováno na jaro 2021. Připravte se na ni s námi.

ONLINE SEMINÁŘ: Realizace vodohospodářských projektů

ONLINE SEMINÁŘ: Realizace vodohospodářských projektů

Zveme vás na online seminář, během kterého vám představíme podmínky a parametry dotací.

ONLINE SEMINÁŘ: Dotace na chodníky a cyklostezky pro vaši obec i město

ONLINE SEMINÁŘ: Dotace na chodníky a cyklostezky pro vaši obec i město

Zveme vás na online seminář, během kterého stihneme vysvětlit podmínky a parametry dotací.

Potřebujete pomoci s dotací?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky