Institut odpovědného zadávání veřejných zakázek v praxi

9 minut čtení

O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Institut odpovědného zadávání veřejných zakázek v praxi

V minulém článku jsme se seznámili s institutem odpovědného zadávání v obecnější rovině, tyto řádky mají přiblíží institut konkrétněji. Zjistíte, že se této novinky nemusíte vůbec bát a také proč je dobré mít o něm nejen ve veřejné správě alespoň základní povědomí.

Od začátku tohoto roku je institut odpovědného zadávání novelou pevně zakotven v zákoně o zadávání veřejných zakázek, a tudíž na něj musíme brát zřetel při zpracování všech veřejných zakázek, včetně těch malého rozsahu nebo zadávaných dle metodik dotačních operačních programů. Podíváme-li se nejprve na věcnou teorii nahlédnutím do zákona na zásady zadávání veřejných zakázek (§ 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), pak je zde institut odpovědného zadávání definován takto:

Zadavatel je při postupu podle tohoto zákona, a to při vytváření zadávacích podmínekhodnocení nabídek a výběru dodavatelepovinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Svůj postup je zadavatel povinen řádně odůvodnit.
Institut veřejného zadávání tedy použijeme v případech, kdy je to možné a smysluplné, pokud ho však nemůžete využít, je nutné jeho absenci zdůvodnit.

U námi nejčastěji administrovaných zakázek typu stavební práce, dodávky technologií, dodávky nábytku apod. se naskýtají například tyto příležitosti pro užití institutu:

  • V rámci zvýšení povědomí o technických oborech a získání praxe by bylo možné zajistit součinnost dodavatele, aby studenti měli možnost exkurze na stavbě nebo se mohli účastnit přímo na samotném projektu
  • Dbát na důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů;
  • Prosazovat řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, pokud budou využíváni při plnění zakázky;
  • Snažit se o eliminaci dopadů na životní prostředí v souladu s trvale udržitelným rozvojem;
  • Zaměřit se na řádné ekologické třídění odpadu ze strany dodavatele po celou dobu plnění veřejné zakázky.
Institut můžeme více zapojit např. u dodávek nábytku, u vybavení kuchyní v projektech sociálního bydlení nebo v případně nábytku do školky, kdy můžeme požadovat nábytek z materiálů, které mají ekologickou certifikaci, může být kladen důraz na kvalitu kování, dostupnost náhradních dílů nebo balení dodávek s ohledem na snadno recyklovatelné materiály.

Mějte vždy na paměti, že odpovědné veřejné zadávání začíná již ve fázi projektové přípravy, dle zákona tedy již při „vytváření zadávacích podmínek“, začít ho řešit ve fázi nákupu či realizace veřejné zakázky je POZDĚ. V rámci projektové přípravy vašeho záměru byste tedy již měli uvažovat o možnostech, jak jako budoucí zadavatel (tj. příjemce dotace) můžete naplnit odpovědný přístupu nakládání s veřejnými prostředky.

Pokud váháte, jaké téma či opatření odpovědného veřejného zadávání vybrat, pak mějte na paměti, že musí mít souvislost s předmětem plnění a musí respektovat povahu a smysl zakázky. Dále požadavky musí být přiměřené a platí zásada praktické proveditelnosti jak z pohledu zadavatele, tak z pohledu dodavatele. Zároveň se nesmíte dopustit diskriminace a dodržet principy 3E (v češtině hospodárnost, účelnost, efektivita).

V některých případech není nutné institut využít, zejména, kdyby tím byla porušena zásada přiměřenosti, prodražilo by to enormně zakázku (následně by pak vznikl rozpor s péčí řádného hospodáře) či by to bylo natolik komplikované, že využití by se stalo nerozumným nebo by tím předem došlo k vyloučení dodavatelů z řad malých a středních (lokálních) podniků.

Kromě zmíněných ekologických certifikátů nábytku, hraček a dalšího vybavení se nejčastěji uvádí tyto možnosti:

Stavby:

  •  Požadovat lze co největší využití zeleně na pozemku, fasádě, či střeše budov. Další environmentální přínosy má využití dešťové, eventuálně odpadní vody na pozemku, instalace úsporných baterií a energeticky úsporných zařízení a úsporného osvětlení.
  • Upřednostňovat ekologicky šetrná řešení nebo se soustředit na cirkulární ekonomiku (např. v případě demolicí před demoliční audit, který určí využití odpadových materiálů a v rámci použitých materiálů na stavbě také využití stavebních materiálu z recyklovaných surovin). Existují různé metodiky, jak dále pracovat s ekologicky výhodnými postupy.

Stavby autobusových zastávek/hřišť/laviček:

  • Při realizaci těchto drobných staveb lze využívat dřevostavby, jejichž dopad na životní prostředí je méně problematický než v případě jiných materiálů.

Veřejné osvětlení

  • V případě nákupu či obnovy veřejného osvětlení lze hodnotit nebo požadovat energeticky úsporné varianty. Následně lze doložit sníženou spotřebu energie, které by následně byla jedním z kritérií ekonomické výhodnosti nabídky. Lze požadovat energeticky úsporné osvětlení z LED zdrojů nebo s energetickou třídou A, max. B, s dlouhou životností a vysokou hodnotou počtu spínacích cyklů.

Počítače a kancelářská technika:

  • Při nákupech počítačů a kancelářské techniky můžete jako zadavatel zohledňovat nejen spotřebu energií těchto zařízení, ale také postupy a materiály, ze kterých byly vyrobeny. Může zaznít i požadavek na splnění nejnovějších norem ENERGY STAR pro energetický výkon, případně rovnou Ekologicky šetrné výrobky.
Velká část institutu odpovědného zadávání je věnována také zaměstnávání osob z cílových skupin (tj. např. dlouhodobě nezaměstnaných osob, osob po výkonu trestu, matek po rodičovské dovolené, 55+ apod.), nebo preference sociálních podniků jako možných dodavatelů. Zde se odpovědné zadávání zaměřuje hlavně na veřejné zakázky na služby, ale objevuje se také u velkých stavebních zakázek, kde však stále uplatňování tohoto institutu není podloženo dostatečnou praxí (příklady dobré praxe), jeví se navíc jako příliš složité a je třeba je používat s ohledem na jejich smysluplnost v místě a čase.  

Závěrem jen poslední důležitá poznámka, institut odpovědného zadávání veřejných zakázek by měl být vždy v souladu s vizí vaší obce, například pokud je vaším cílem ekologická udržitelnost, zaměříte se při zadávání na ekologickou a recyklační stránku věci, čímž jste o krok blíže splnění kýženého institutu. Takže žádný strach, tento nový odstavec v zákoně o veřejných zakázkách není žádnou nepřekonatelnou překážkou, ale může pomoci nám všem. Pokud stále váháte, jak na to, obraťte se na nás a uděláme vše, abychom váš problém nejen s veřejnými zakázkami vyřešili.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Autor:
Ing. Eva Kašíková
Projektový manažer

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky