Dotace na vědu a výzkum – Jak nejlépe připravit váš projekt?

8 minut čtení
O GRANTEXU > Články a informace O dotacích > Dotace na vědu a výzkum – Jak nejlépe připravit váš projekt?

Jak jste si mohli v poslední době všimnout, častěji se věnujeme článkům zaměřeným na dotace pro vědu a výzkum. Je to tím, že i nám dává smysl posouvat věci kupředu, inovovat a také proto, že nás čekají poslední dotace z tohoto programového období, které výzkumně-vývojové projekty podporují. V tomto článku se zaměříme na spolupráci podniku a vědecko-výzkumné organizace (VO či výzkumná organizace), přesněji řečeno organizace pro výzkum a šíření znalostí. Dozvíte se, zda taková spolupráce má smysl, jaké jsou její výhody a zároveň, zda s sebou může nést i nějakou hrozbu.

Je univerzita či vysoká škola organizace pro výzkum a šíření znalostí?

Začneme tím, co organizace pro výzkum a šíření znalostí vůbec znamená. Organizací pro výzkum a šíření znalostí rozumíme takový subjekt (univerzita, výzkumný ústav, zprostředkovatel v oblasti inovací a další), který bez ohledu na jeho právní postavení nebo způsob financování má především za cíl nezávisle provádět základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj či veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí.

Má smysl spolupráce právě s výzkumnou organizací?

Vzhledem k tomu, že některé programy podpory spolupráci přímo vyžadují, tzn. jedná se přímo o podmínku pro splnění binárních (základních) kritérií, smysl taková spolupráce jistě má. V případě, že to podmínkou pro splnění není, při hodnocení vaší žádosti vám tato spolupráce přinese body k plusu, přidá body navíc. Dále spoluprací samozřejmě firma získává potřebné know-how pro svůj business, mladé talenty, novou posilu svého týmu.

Nastavení spolupráce může fungovat ve dvou rovinách, jako tzv. účinná nebo neúčinná spolupráce.

Účinná spolupráce – k této spolupráci dochází mezi podnikem a jednou nebo více organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, jestliže tato organizace nese alespoň 10 % způsobilých nákladů a má právo zveřejňovat výsledky vlastního výzkumu; zásadní jsou v této spolupráci tedy účast na nákladech projektu a dále právo na jejich využívání vzniklých výstupů, VO jakožto žadatel musí mít všechny dokumenty a výběrová řízení v pořádku, zodpovědnost ale nese podnik, který s ní vstupuje do spolupráce.

Neúčinná spolupráce – taková spolupráce, kdy výzkumná organizace nese pod 10 % způsobilých nákladů, i v tomto případě vystupuje VO jako spolužadatel a musí plnit stanovené podmínky. Případně své služby poskytuje pouze formou smluvního výzkumu.

Jaké přináší spolupráce s výzkumnou organizací výhody?

Z předchozího srovnání tedy vychází, že výhodnější pro podnik je tzv. účinná spolupráce, protože díky ní má podnik možnost získat vyšší míru podpory a zároveň může mít až 90 % nákladů, a tedy i výsledků pro sebe. Ve spolupráci s druhou firmou je to minimálně 70:30, tzn. pokud spolupracuji s firmou, mně patří 70 % výstupů z výzkumu a zbylých 30 % připadne druhé firmě. S tím je spojený i fakt, že výzkumná organizace s velkou pravděpodobností nebude komercionalizovat, a tedy tak firmě dělat konkurenci. VO bude výsledky VaV aktivity pravděpodobně využívat např. pro další výzkum, výuku, či publikační činnost. Další reálná výhoda spolupráce je ta, že v rámci zpracování výzkumná organizace podniku připraví mnohem odbornější popis než interní zaměstnanec (mnohdy za méně času či nižší investici). V neposlední řadě je třeba zmínit, že taková organizace disponuje nejen lidmi, ale i kvalitním technickým zázemím, což opět zvyšuje relevanci projektu.

Existují i nevýhody spolupráce?

Nevýhody spolupráce mohou nastat v případě, že mezi sebou výzkumná organizace a firma nemají dobře sestavenou smlouvu o spolupráci. Žadatel by měl myslet na ošetření smlouvou, konkrétně na to, aby obě strany chápaly, kdo a jak se podílí na realizaci, i výsledcích. Např. výzkumná organizace se podílí nejen na nákladech, ale i na výsledcích a má právo je zveřejňovat (toto může být pro určité žadatele problém z hlediska práv k výsledku a jejich utajení). V rámci realizace je pak potřeba si dát velký pozor na to, aby výzkumná organizace čerpala dotaci, protože pokud čerpat nebude a v konečném výsledku nebude nést 10 % nákladů, není naplněna podmínka účinné spolupráce a firmě i výzkumné organizaci je krácena dotace.

Výrazně doporučujeme smluvní ošetření spolupráce, aby výzkumná organizace byla zodpovědná a mohli jsme od ní vymáhat povinnosti jako žadatel o dotaci od spolupříjemce dotace.

TIP pro výběr spolupráce

Nejvhodnější je taková výzkumná organizace, která má určeného člověka, který výzkumné projekty řeší a má k tomu kompetence. Je třeba si hned na začátku správně definovat, co kdo dělá a jak se podílí na výsledku. Dále je dobré myslet už na začátku na nastavení finančního plánu.  

Přidáváme indikativní výčet podmínek, které výzkumná organizace musí splnit (v zásadě jsou takové podmínky kladeny i na žadatele), jedná se o: Doložení ekonomické bonity, zveřejněná účetní závěrka a skutečně zapsané majitele (neplatí pro veřejnou vysokou školu). Nesmí naopak být v úpadku či likvidaci, zároveň nesmí mít soudem či správním orgánem uložen zákaz činnosti. Rádi vám poskytneme detailní přehled těchto podmínek.

Tak jako u každé žádosti o dotaci, je i u žádostí o dotaci na výzkum a vývoj důležitá včasná příprava, tedy především kvalitní zpracování dokumentace a celého projektu.  K tomu patří vhodně pojmenovaný a popsaný záměr, výsledek a nalezení vhodného partnera.

Autor:
Ing. Jakub Růžička
Senior projektový manažer

Neváhejte se na nás obrátit v případě pomoci zpracování žádosti. Naši specialisté již za sebou mají desítky těchto projektů a znají ta podrobně problematiku a možná úskalí přípravy žádosti.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky